El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, el recurs de J.M.C

VIST, la resolució del Comitè de Competició referent a aquest assumpte.

AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

El recurrent al·lega que no va presentar una reclamació, sinó una denúncia i també que hi ha hagut usurpació de funcions, per part d’alguna persona que no identifica.

ANTECEDENTS

El recurrent, àrbitre principal de Torneig Memorial Calvet, va atorgar mig punt a jugadors per la decisió de la Comissió Esportiva de la Federació. El demandant considera que aquesta decisió era contrària al reglament, però, tot i així, ho va acatar.

FONAMENTS DE DRET

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ

Article 95.- El Comitè Esportiu és un òrgan col·laborador que depèn de la Junta Directiva de la Federació Catalana corresponent.

Article 35.- La Junta Directiva és l'òrgan col·legiat a qui correspon el govern de la federació, que té la funció de regir el seu funcionament així com de promoure i dirigir les seves activitats esportives, tot acomplint i executant els acords de l'Assemblea General.

SECCIÓ PRIMERA.- L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 19.- L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern i representació de la Federació Catalana d’Escacs i els acords que adopti vàlidament són vinculants per a tots els membres afiliats.

CONSIDERACIONS

  1. El control del personal federatiu i els comitès col·laboradors de la Federació, com per exemple, la Comissió Esportiva, correspon a la Junta Directiva de la Federació. En aquest sentit, el denunciant, abans de fer una denúncia, podia haver contactat amb la Junta Directiva de la Federació per tal d’aclarir les seves sospites.
  2. El control i supervisió de la gestió de la Junta Directiva correspon a l’Assemblea General. L’Assemblea General és la que decideix sobre la idoneïtat d’un reglament com a proposta d’un membre de l’Assemblea o la Junta Directiva de la Federació.
  3. La denúncia està basada en sospites, sense tenir proves, quan el demandant suggereix que la modificació reglamentària es va realitzar com un abús d’autoritat i una usurpació de funcions, en benefici propi d’una persona o grup de persones (sense determinar qui).
  4. No s’observa cap proposta del demandant, ni tan sols la petició de modificació de l’aplicació errònia del reglament, que ell mateix va aplicar, segons diu, seguint ordres.

PART DISPOSITIVA

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en relació a aquest assumpte, ja que s’ajusta a la normativa vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 06 de novembre de 2018

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs