El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, el recurs del Catalunya Escacs Club.

VIST, la resolució del Comitè de Competició referent a aquest assumpte.

VIST, les al·legacions de la persona denunciada.

AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

El recurrent al·lega que els Comitès Disciplinaris de la Federació, són competents per tractar la denúncia efectuada.

ANTECEDENTS

El president del Catalunya Escacs Club, va denunciar el president d’un altre club, JMS, per una publicació en xarxes socials, on que parlava de manera despectiva dels socis dels clubs Catalunya i Jake.

FONAMENTS DE DRET

El reglament de la Federació Catalana diu:

Article 3. Àmbit Disciplinari.

1.- L'àmbit de la jurisdicció disciplinària esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE) s'estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la partida o  la competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb caràcter general al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport i en la resta de disposicions i en els Estatuts i reglaments de la FCE.

3.- Són infraccions lleus:

h "Les manifestacions públiques en què s'atempti contra l'ètica esportiva o contra la concòrdia entre els clubs o les persones vinculades a la Federació, incloses les fetes a través d'un mitjà de comunicació o xarxa social, quan a criteri de l’òrgan disciplinari revesteixin una especial gravetat."

Article 4. Àmbit Competitiu.

1.- La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva s'estén a conèixer i resoldre aquelles qüestions de naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport dels Escacs regulada per aquesta FCE.

CONSIDERACIONS

Tot i que el comentari efectuat per la persona denunciada, JMS, va ser publicada com una “broma del mal gust”, també és cert que aquesta persona ha mostrat el seu penediment, va retirar el comentari de manera voluntària i vol disculpar-se pel seu comportament inapropiat, tal com explica a les seves al·legacions adreçades a aquest Comitè.

El reglament disciplinari atorga al Comitè de Competició de la FCE la discrecionalitat de determinar la gravetat dels fets denunciats. La transcendència i el contingut de les declaracions de la persona demandada no poden ser jutjades com una falta greu.

Aquest Comitè considera que les manifestacions no revesteixen la gravetat necessària perquè sigui necessari obrir expedient disciplinari.

PART DISPOSITIVA

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. Ratificar la resolució 18/2018 del Comitè de Competició, en el sentit de no obrir expedient i d’arxivar la denúncia. Cal aclarir, que més que la falta de competències, estaríem parlant de la competència per considerar que els fets no revesteixen la gravetat necessària per ser jutjats amb un expedient disciplinari.
  2. Instar a la persona denunciada, JMS, que demani disculpes (tal com voluntàriament indica en el seu plec d’al·legacions), pel mateix mitjà on va fer el comentari despectiu vers els socis dels clubs Catalunya i Jake.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 13 de desembre de 2018

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs