El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres les següents decisions:

VIST, l’informe arbitral de la Copa Catalana de Barcelona.

VIST, les al.legacions del club Gramenet.

 

ANTECEDENTS

Segons l’informe arbitral el Club Gramenet va incórrer en alineació indeguda, ja que jugadors de l’equip A-2, que van jugar durant la sessió del matí, per la tarda van jugar a l’equip A-1.

El Club Gramenet diu que van avisar l’àrbitre que utilitzarien jugadors de l’equip A-2 per jugar a l’A-1 i aquest no els hi va dir que no era reglamentari.

FONAMENTS DE DRET

EL REGLAMENT DE LA COPA

Article 6

Els equips podran jugar amb tots els jugadors que figurin a la llista d’ordre de forces amb l’única restricció de la titularitat. Durant la competició, un jugador no podrà canviar d’Equip, haurà de jugar totes les partides en el mateix equip. Un jugador titular d’un equip no pot jugar en un equip de categoria inferior.

CIRCULAR 01/2019 DE LA COPA BARCELONA

1.7 És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

CONSIDERACIONS

Queda demostrat que el Club d’Escacs Gramenet ha incomplert el reglament de la Copa en alinear un mateix jugador en diferents equips A- 1 A-2.

PART DISPOSITIVA

Per la present resolució s’acorda:

  1. Sancionar el Club d’Escacs Gramenet amb la pèrdua de tots els partits en què van incórrer en alineació indeguda.
  2. Aquesta resolució no modifica la classificació final del Torneig per a la resta d’equips i les partides seran comptabilitzades per elo tal com es van disputar sense tenir en compte la sanció.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 25 de gener de 2019