COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Martorell – Cornellà de la Segona Divisió, ronda 2.

VIST, les al·legacions d’ambdós equips.

ANTECEDENTS

El jugador del quart tauler del Cornellà reclama el punt de la partida, ja que diu que el rellotge portava incorporat un dispositiu que avisava amb un soroll quan un dels dos jugadors estava a punt de perdre per temps.

El delegat de l’equip local diu que no va poder desactivar aquest soroll i que va oferir el canvi de rellotge al jugador del Cornellà i aquest es va negar a que canviessin el rellotge.

FONAMENTS DE DRET

Les Lleis dels escacs de la FIDE diuen:

11.3.1. Durant la partida està prohibit que els jugadors facin ús de qualsevol notes, fonts d’informació, consells o anàlisi en un altre tauler d’escacs.

REGLAMENT GENERAL DE LA FCE

Article 4 Funcions

4.1 Hauran de comprovar els rellotges, el seu funcionament i col·locar-los a les taules, al costat dels escaquers junt amb les planelles d’anotació. El delegat local col·locarà tots els rellotges amb la mateixa orientació al cantó del tauler on tinguin millor visibilitat per als delegats.

Circular 4/2019

19. OBLIGACIÓ DE CONÈIXER COM FUNCIONEN ELS RELLOTGES DIGITALS

Serà obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges digitals de què disposi. En cas que una partida no es pugui jugar per desconeixement del funcionament del rellotge, els equips locals perdran la partida o partides afectades per aquest problema.

CONSIDERACIONS

El jugador del Cornellà té raó en reclamar l’incorrecte funcionament del rellotge. La reclamació s’ha d’efectuar aturant el rellotge i demanant al delegat local que reguli, fins que funcioni correctament el rellotge o el canviï per un altre. En cas que no fos possible el jugador que reclama té dret a notificar-ho a l’acta i jugar sub-condicione per a la consideració posterior del Comitè de Competició.

D’altra banda, el jugador visitant no es pot negar a què sigui canviat el seu rellotge, en cas que funcioni incorrectament.

Tot i que es tracta d’una irregularitat manifesta del rellotge, aquest Comitè no considera que s’hagi de modificar el resultat esportiu final de la partida que va ser de taules.

Cal advertir al delegat local que és la seva obligació comprovar el correcte funcionament dels rellotges segons indica la circular 4/2019 i el Reglament de la FCE.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Desestimar la reclamació del punt en la partida de la taula 4 del matx Martorell-Cornellà.

Advertir el delegat del Martorell que el club local ha de garantir el correcte funcionament dels rellotges que utilitza.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 31 de gener de 2019

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs