COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Sant Adrià E – Ateneu Barcelonès C de la Tercera Categoria, ronda 2.

VIST, les al·legacions d’ambdós equips.

ANTECEDENTS

El jugador del primer tauler del Sant Adria E li ha sonat l’alarma del mòbil, durant el transcurs de la partida. Al·lega que va avisar el seu delegat que havia de tenir aquesta alarma per prendre una medicació a una hora determinada durant la partida.

El seu adversari de l’Ateneu Barcelonès va començar a cridar molt alterat, per aquest incident. La partida va finalitzar en taules per acord entre els jugadors.

FONAMENTS DE DRET

Les Lleis dels escacs de la FIDE diuen:

11.1. Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs.

Reglament General de Competicions de la FCE

No es permet utilitzar telèfons mòbils ni cap aparell electrònic o de qualsevol aparell que permeti la comunicació del jugador amb l’exterior o l’emmagatzament de partides o posicions a la sala de joc, excepte que hagi una autorització prèvia de l’àrbitre o els delegats que facin aquesta funció.

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FCE

Article 30. Telèfons mòbils a la Lliga Catalana.

1.- Quan a un jugador li soni el telèfon mòbil durant la Lliga Catalana, s’anotarà a l’acta del matx, i es continuarà la partida.

2.- Posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició de la FCE.

3.- A la primera vegada que el Comitè de Competició de la FCE, rebi un comunicat a un acta,  farà un avís al jugador al qual ha sonat el mòbil.

4.- Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha tornat a sonar el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició de la FCE el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes.

5.- Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

CONSIDERACIONS

Si algun jugador necessita tenir el mòbil encès per una causa de força major, ha d’avisar el delegat i jugador adversari de l’equip contrari perquè aquests tinguin constància d’aquest fet.

Durant la partida, s’han de guardar les formes i actuar de tal manera que no es molesti a la resta de jugadors de la sala i no es deshonrin els escacs.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Advertir el jugador del Sant Adrià, que si necessita un dispositiu que l’avisi per prendre una medicació durant la partida, ha d’assegurar-se que està assabentat el seu adversari i el delegat de l’equip contrari. En cas de no fer-ho d’aquesta manera podria ser sancionat per aquest Comitè.

S’amonesta el seu adversari, primer tauler de l’equip C de l’Ateneu Barcelonès, per perdre els nervis i posar-se a cridar a la sala de joc. Aquest comportament és injustificable i en cas de reincidència serà sancionat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 31 de gener de 2019

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs