REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació de C.M.S. en representació del seu fill menor d’edat P. M. P.

VIST, la documentació del torneig.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El jugador del C.E. Mollet P.M.P. presenta reclamació mitjançant la representació del seu pare per se menor d’edat. El motiu de la reclamació és que va disputar el Torneig I Obert Sub-1800 FDE organitzat pel club Peona i Peó i segons indica no va ser vàlid per elo FIDE. El reclamant demana la devolució de la inscripció i disputar gratuïtament un torneig organitzat per la Federació.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament General de la Federació Catalana d’Escacs

Capítol III. Normativa d’avaluació de la FCE

Secció 2. Requeriments tècnics

Article 4 Reglamentació aplicable

4.1 Les partides es jugaran d’acord a les Lleis dels Escacs de la FIDE.

4.2 A totes les proves serà d’aplicació el Reglament General i de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.

Article 5 Ritme de joc

5.1 Perquè les partides siguin avaluades per a ritme estàndard cada jugador haurà de disposar d’un temps mínim per completar la partida assumint que es faran 60 jugades. El temps mínim serà de 60 minuts com a resultat de sumar el temps fix més el temps afegit per jugada multiplicat per 60 (ritme Estandard).

5.2 Perquè les partides siguin avaluades per a ritmes ràpids cada jugador haurà de disposar d’un temps que pot ser fix, o que la suma del temps assignat més l’increment multiplicat per 60 sigui inferior a 60 minuts.

Article 6 Duració del torneig i calendari

6.1 El nombre de rondes diàries no serà superior a 3 per torneigs computats a ritme Estandard.

6.2 La durada de la prova no pot ésser superior a 90 dies, excepte en les competicions per equips.

 

“B.02. REGLAMENTO DEL SISTEMA DE VALORACIÓN DE LA FIDE (Aprobado por el Consejo de la FIDE el 27/10/2021)

3. Ritmo de juego por día 3.1 El tiempo total de juego no excederá las 12 horas diarias. Esto se calcula asumiendo que las partidas se prolongan por 60 jugadas, aunque las jugadas con incremento puedan ser más largas.”

 

BASES I OBERT SUB-1800 FIDE PEONA I PEÓ

1. El torneig es jugarà a la Plaça Salvador Riera al local del club Peona i Peó diumenge 20 de Novembre de 2022. 2. El torneig es disputarà en un grup únic pel sistema suís a 5 rondes. Per a l'elaboració del rànquing inicial, es tindrà en compte l'elo FIDE primer i després l'elo català. Els aparellaments es faran pel programa informàtic Swiss-Manager.

3. El ritme de joc serà de 30 minuts amb 30 segons d'increment per jugada des de la jugada 1 per a cada jugador. No es permetrà l'avançament de cap partida.

 

3. CONSIDERACIONS

La primera qüestió a determinar és si el Torneig es considera a ritme estàndard o ràpid. Segons la normativa actual el torneig I Obert Sub-1800 FDE organitzat pel C.E. Peona i Peó s’ha de considerar a ritme Estàndard, ja que supera els 60 minuts de duració total de la partida.

La segona qüestió és si el torneig és vàlid per elo FIDE i/o català. La FIDE només condiciona el nombre d’hores disputades que no pot excedir de dotze. En canvi la normativa d’avaluació catalana sí que indica que el nombre de rondes màximes ha de ser de tres.

En relació a les pretensions econòmiques del reclamant, no es veu justificada, en cap cas. D’una banda la seva reclamació es basava en la manca d’avaluació FIDE que ha estat resolta. I d’altra, el demandant va disputar el torneig, va optar als premis i finalment obtindrà l’avaluació FIDE demanda.

 

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Desestimar la petició de compensació econòmica del reclamant.
  2. S’insta a la FCE perquè tramiti el torneig per a elo FIDE.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 13 de gener de 2023