VIST,  l’email de l’àrbitre F.C.A. de data 28/11/2022 on presenta el registre,  l’informe arbitral i les bases del “I Torneig Peona i Peó sub-1800” 

VIST l’escrit de denúncia davant del Comitè de Competició presentat pel Sr. C.M.S., en representació del seu fill menor d’edat, jugador federat amb llicència en vigor i participant a la competició. 

VIST, les al·legacions presentades per l’àrbitre principal el dia 29/12/2022. 

VIST, la resolució 01/2023 del Comitè de Competició. 

VIST, l’escrit d’apel·lació presentat davant d’aquest Comitè d’Apel·lació presentat pel Sr. C.M.S., en representació del seu fill menor d’edat, jugador federat amb llicència en vigor i participant a la competició. 

VIST, el Reglament General de Competicions. 

VIST, el Reglamento del Sistema de Valoración de la FIDE (B.02 Handbook FIDE). 

VIST, el Reglament de Competició i Disciplina Esportiva. 

VIST, la circular ARB 18/2021 Registre i presentació d’informes dels torneigs per valoració d’ELO.

ANTECEDENTS DE FET

 1. Prèviament al 20.11.2022, el Club Peona i Peó promociona un torneig que diu que serà vàlid per Elo FIDE i Elo Català. Fins on té constància aquest Comitè, ni l'àrbitre ni l'organitzador del torneig practiquen prèviament el registre del torneig i encara menys en el termini de 40 dies previstos a la circular ARB 18/2021.
 2. El 20.11.2022 es juga el torneig.
 3. El 28.11.2022 el àrbitre principal envia el registre, les bases i l'informe d'un torneig que ningú coneix a la FCE. Al registre del torneig  i a l'informe del mateix, que es presenten conjuntament, es demana que valgui per Elo FIDE i Elo Català. A les bases no diu que sigui vàlid per Elo, però en el trípic que aporta el denunciant sí.
 4. El torneig s'encalla a la FCE durant el mes de desembre. 
 5. El 18.12.2022 el pare pregunta a la FCE el motiu pel qual el torneig no s'ha homologat per Elo FIDE i Elo Català i la FCE li diu que el torneig no té les característiques per ser homologat per Elo FIDE.
 6. El 20.12.2022 el pare presenta denuncia inicial en representació del fill. Demana que la Federació ha incomplert el seu deure de vigilància i supervisió. Aporta un trípic que va fer servir el club Peona i Peó per promocionar el torneig indicant que seria vàlid per Elo FIDE i Elo Català.
 7. El 29.12.2022 es trasllada la denúncia al Sr. F.C.A. per si vol fer al·legacions. Fa èmfasi en que el torneig compliria els requisits per ser vàlid per Elo FIDE però no comenta res sobre l'Elo Català.
 8. El 13.01.2023 el Comitè de Competició es pronuncia ordenant l’avaluació del torneig per Elo FIDE i denegant la seva tramitació per Elo Català per no complir els requisits i denegant les pretensions del sol·licitant en tant que obté satisfacció de les seves pretensions amb la homologació per Elo FIDE.
 9. El 29.01.2023 presenta l'escrit d’apel·lació on el reclamant reclama el compliment de les bases i en el cas que no es produeixi, el retorn de la inscripció. Reitera la seva sol·licitud d’una compensació econòmica en forma d’inscripció gratuïta com a conseqüència de la suposada manca de diligència de la  FCE en la supervisió de la prova.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament General de la Federació Catalana d’Escacs

Capítol III. Normativa d’avaluació de la FCE

Secció 2. Requeriments tècnics

Article 4 Reglamentació aplicable

4.1 Les partides es jugaran d’acord a les Lleis dels Escacs de la FIDE.

4.2 A totes les proves serà d’aplicació el Reglament General i de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.

Article 5 Ritme de joc

5.1 Perquè les partides siguin avaluades per a ritme estàndard cada jugador haurà de disposar d’un temps mínim per completar la partida assumint que es faran 60 jugades. El temps mínim serà de 60 minuts com a resultat de sumar el temps fix més el temps afegit per jugada multiplicat per 60 (ritme Estandard).

5.2 Perquè les partides siguin avaluades per a ritmes ràpids cada jugador haurà de disposar d’un temps que pot ser fix, o que la suma del temps assignat més l’increment multiplicat per 60 sigui inferior a 60 minuts.

Article 6 Duració del torneig i calendari

6.1 El nombre de rondes diàries no serà superior a 3 per torneigs computats a ritme Estandard.

6.2 La durada de la prova no pot ésser superior a 90 dies, excepte en les competicions per equips.

“B.02. REGLAMENTO DEL SISTEMA DE VALORACIÓN DE LA FIDE (Aprobado por el Consejo de la FIDE el 27/10/2021)

3. Ritmo de juego por día 3.1 El tiempo total de juego no excederá las 12 horas diarias. Esto se calcula asumiendo que las partidas se prolongan por 60 jugadas, aunque las jugadas con incremento puedan ser más largas.”

BASES I OBERT SUB-1800 FIDE PEONA I PEÓ

1. El torneig es jugarà a la Plaça Salvador Riera al local del club Peona i Peó diumenge 20 de Novembre de 2022. 2. El torneig es disputarà en un grup únic pel sistema suís a 5 rondes. Per a l'elaboració del rànquing inicial, es tindrà en compte l'elo FIDE primer i després l'elo català. Els aparellaments es faran pel programa informàtic Swiss-Manager.

3. El ritme de joc serà de 30 minuts amb 30 segons d'increment per jugada des de la jugada 1 per a cada jugador. No es permetrà l'avançament de cap partida.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA

Art 10. L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari correspon: c Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE i, en segona instància, al Comitè d’Apel·lació de la FCE, pel que fa a totes les persones que integren l’estructura orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius, esportistes, tècnics, jutges, àrbitres, delegats i, en general, pel que fa a totes les persones i entitats federades que desenvolupen l’esport dels Escacs i de les seves disciplines.

Art 34.- En tots els casos en què com a conseqüència de renúncies, incompareixences no avisades, suspensions, alineacions indegudes, retirades o altres, s'ocasionin perjudicis econòmics a altres participants o a la mateixa Federació, el Comitè de Competició i Disciplina de la FCE podrà establir pels clubs infractors una sanció econòmica accessòria i independent de la sanció principal d'import equivalent a aquells perjudicis degudament acreditats que haurà de pagar el responsable en benefici del perjudicat.

Article 53.1.- Per a imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari, d’acord amb el procediment que s’estableix en aquesta secció i d’acord amb el que estableixen els estatuts de la Federació.

CIRCULAR  ARB 18/2021 Registre i presentació d’informes dels torneigs per valoració d’ELO

1. REGISTRE DE TORNEIGS

Tots els torneigs que vulguin ser valorats per a ELO FIDE, FEDA o FCE, hauran d’haver estat prèviament registrats a la Federació Catalana d’Escacs.

El registre es realitzarà enviant degudament omplert el formulari per sol·licitar el registre de torneigs a l’adreça de correu torneigs@escacs.cat, a tot tardar, trenta-cinc dies naturals abans de la data d’inici d’aquest per a torneigs de ritmes estàndards i vint dies per a torneigs de ritmes ràpids i llampec. Els torneigs que tinguin més d’un grup hauran de presentar un imprès diferent de registre FCE per cadascun dels grups.

CONSIDERACIÓ EN RELACIÓ AMB LES PRETENSIONS DEL RECLAMANT

1.- El reclamant demana que es doni compliment total a les bases del I Open sub-1800 del Club Peona i Peó.

El Comitè d’Apel·lació entén que amb aquesta reclamació, després que el Comitè de Competició ordenés la homologació per Elo FIDE, el reclamant està demanant la homologació del torneig per Elo Català. Aquesta homologació no resulta de conformitat a la normativa d’avaluació catalana exposada i per tant, hem de resoldre desestimar l’esmentada petició.

2.- El reclamant demana que la Federació el compensi econòmicament al reclamant.

En virtut de l’article 10.c) del Reglament de Competició, els Comitès de Competició i Comitè d’Apel·lació no tenen la competència per enjudiciar la responsabilitat de la pròpia institució (la Federació Catalana d’Escacs), sinó només els seus integrants. El Comitè d’Apel·lació revoca la resolució del Comitè de Competició que va desestimar la petició del reclamant i la inadmet a tràmit per manca de competència.

3.- El reclamant demana mesures per tal que els fets denunciats no es tornin a repetir

El Comitè d’Apel·lació creu que hi ha forts indicis dels següents fets:

 • El Club Escacs Peona i Peó va fer una pública oferta d’un torneig afirmant que seria vàlid per Elo Català.
 • Els jugadors participants al I Torneig Peona i Peó sub-1800 tenien expectatives que el torneig que seria vàlid per Elo Català.
 • L’àrbitre principal no va enviar cap registre previ a l’inici del torneig, incomplint flagrantment la circular ARB 18/2021 i va enviar, a posteriori una sol·licitud d’homologació d’un torneig per Elo Català que incomplia la normativa d’homologació catalana.

Dels fets presumptes exposats anteriorment, el Comitè d’Apel·lació considera que hi ha indicis d’irregularitats suficients per obrir expedient disciplinari contra contra l’àrbitre Sr. F.C.A., i contra el Club Peona i Peó.

Per tot l’exposat, i per tal que es depurin adequadament les responsabilitats disciplinàries dels fets, el Comitè d’Apel·lació retorna la causa al Comitè de Competició i li ordena que obri expedient disciplinari. El Club Peona i Peó haurà de reparar, si s’escau, i de conformitat a l’article 34 del Reglament de Competició i Disciplina de la FCE, dels perjudicis ocasionats als jugadors del torneig per la seva no homologació per Elo Català.

RESOLUCIÓ

1.- Desestimar la petició del reclamant d’homologar el torneig per Elo Català.

2.- Revocar la desestimació de les pretensions econòmiques del demandant dictada pel Comitè de Competició i en el seu lloc dictar la inadmissió a tràmit de la demanda contra la Federació Catalana d’Escacs i deixar la demanda contra el club Peona i Peó com a objecte de consideració en l’expedient disciplinari que incoi el Comitè de Competició.

3.- Ordenar al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE que obri un expedient disciplinari contra l’àrbitre Sr. F.C.A. i contra el Club Peona i Peó.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 6 de febrer de 2023

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs