REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del C,E, Tres Peons, on demana alineació indeguda dels equips A i B del Cerdanyola del Vallès a la darrera ronda de la Lliga Catalana de Divisió d’Honor i al Play-off d’ascens de Segona Divisió de la Lliga Catalana. L’equip A del Cerdanyola del Vallès va alinear tres jugadors sense estar al plantell dels 17 alineables i a més va incórrer en tres incompareixences. Segons indica la denúncia del C.E. Tres Peons, aquesta alineació indeguda de l’equip A va permetre reforçar l’equip B, de manera il.legal, en la mateixa jornada.

VIST, les al·legacions del C.E. Cerdanyola del Vallès, on accepta que va realitzar alineació indeguda al seu equip A, però que l’alineació del seu equip B era reglamentària.

VIST, el reglament general de competicions vigent que diu:

Part II. Competicions específiques

Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs

8.3 Segona fase

“.Tant al grup A, com al grup B, els equips només podran alinear, a la segona fase, dos jugadors que no hagin disputat cap partida durant la primera fase i a més caldrà que estiguin al plantell dels 17 jugadors que formen part de l’equip de Divisió d’Honor de cada club.”

Article 11

“.Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda o a la mateixa jornada, (s'entén per jornada els partits que estiguin inicialment programats dintre d'una mateixa setmana), encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Tot aquest article és vàlid tant per la fase regular de la Lliga, com per a les Fases Finals i Eliminatòries”.

Secció 7. Presentació d'equips i inici de l'encontre

Un equip només podrà tenir incompareixences en la seva alineació en dues rondes, durant tota la competició de la Lliga, incloses les fases final i eliminatòries. L'equip que tingui una incompareixença en una tercera jornada, perdrà el matx per alineació indeguda.

11.10 A la categoria de Divisió d'Honor s'hauran d'alinear en els 9 primers escaquers, 9 jugadors del llistat de forces de Divisió d'Honor (plantell de 17). El tauler número 10 dels partits dels equips de Divisió d'Honor serà de lliure elecció del club, entre els jugadors/res que figurin a la llista d'ordre de forces completa del club.

Secció 8. Jugadors titulars

Article 12

“.La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.”

Reglament de Disciplina Esportiva

Article 19. Classificació de les Infraccions de la Conducta Esportiva.

Les infraccions de la conducta esportiva es classifiquen en molt greu, greus i lleus.

1.- Són infraccions molt greus:

  1. L’alineació o participació indeguda, la incompareixença no avisada i no justificada, la retirada injustificada d’una partida o competició i la renúncia injustificada.

Article 25. Tipologia de Sancions.

Per raó de les infraccions tipificades en aquest Reglament, poden imposar-se les següents sancions:

 1.- Corresponen a les infraccions molt greus:

h Pèrdua del partit.

Article 33. Incompareixences, renúncies, retirades i eliminats.

B) Incompareixences en competicions per equips.

C) Disposicions comunes.

Subsecció tercera : El procediment d’urgència

Article 60.

Els procediments disciplinaris per a les infraccions de les regles del joc, la partida o la competició, o de la conducta esportiva, susceptibles d’ésser qualificades de constitutives d’una infracció lleu o greu, quan requereixin la intervenció immediata dels òrgans disciplinaris per raó del desenvolupament normal de la competició, es poden tramitar pel procediment d’urgència.

Article 61.

El procediment d’urgència s’inicia mitjançant l’acta de la competició que reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha d’ésser subscrita per l’àrbitre o qui estigui oficialment encarregat d’aixecar-la.

Article 62.

Les incidències hauran de ser reflectides a l’acta o informe per part dels delegats, en cas que no hagi àrbitre. El termini per realitzar una reclamació al Comitè de Competició o realitzar al•legacions o annexes a l’acta serà de 48 hores posteriors al moment en què es generi d’incidència, o el motiu de la reclamació. El Comitè de Competició decidirà si una reclamació posterior a aquest termini de 48 hores podrà ser admesa a tràmit per la impossibilitat de poder realitzar la reclamació dintre del termini.

El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia de la part interessada feta posteriorment, sempre que la denúncia es registri a les oficines de la federació corresponent dins el segon dia hàbil següent al dia en què hagi tingut lloc la partida i vingui acompanyada d’un mínim principi de prova sobre la presumpta comissió de la infracció o infraccions denunciades.

En aquest sentit, només podran subscriure y presentar les denúncies els esportistes, en la seva qualitat de persones físiques afectades -quan la competició on es presenti la denúncia sigui individual- o els representants legals dels Clubs o de les seccions adscrites a la Federació, en cas de competicions per equips.

3. CONSIDERACIONS

1. L’alineació indeguda de l’Equip A del C.E. Cerdanyola del Vallès, (art. 8.3 de la Lliga Catalana), a la darrera ronda de la Divisió d’Honor suposa una irregularitat manifesta, reconeguda pel mateix club infractor. Aquest fet va repercutir negativament per al C.E. Tres Peons, quan el C.E. Cerdanyola del Vallès va presentar la seva llista d’alineació en el Play-off de Segona Divisió. L’alineació, que semblava legal, venia viciada d’origen per l’alineació indeguda del Cerdanyola del Vallès en el seu partit de Divisió d’Honor, la mateixa jornada.

El mateix club denunciat, Cerdanyola del Vallès admet la seva alineació indeguda i no explica els motius, només diu que va ser per “diferents causes”. Textualment al·lega:

L’equip “A” del Cerdanyola del Vallès presenta, per diferents causes, una alineació amb mancances de jugadors i jugadors sense ”X”. Entenem que aquest partit s’ha de perdre per alineació indeguda”.

2. La reglamentació no permet disputar a un mateix jugador, en dos equips diferents, la mateixa jornada de joc, encara que es disputi en dies diferents (art. 11 de la Lliga Catalana). Per aquest motiu, el C.E. Cerdanyola del Vallès, va reservar jugadors per jugar a l’equip B, que podien haver jugat a l’equip A, i això va significar incórrer en alineació indeguda a l’equip A.

3. El C.E. Cerdanyola del Vallès va alinear al seu equip B, fins a 6 jugadors del plantell dels 17 de Divisió d’Honor que podrien haver disputat la final de Divisió d’Honor. D’aquest fet es desprèn, que en cas d’haver fet una alineació legal en l’equip A, algun d’aquests jugadors no haguessin pogut disputar el Play-off amb l’equip B del C.E. Cerdanyola del Vallès. No es pot entendre l’alineació indeguda de l’equip B, sense tenir en compte l’alineació il·legal de l’equip A.

4. La interpretació d’aquest Comitè és, per tant, que l’alineació, aparentment legal de l’equip B, deixa de ser-ho, i es converteix en alineació indeguda, per la il·legalitat comesa amb l’equip A.

5. La reglamentació del Campionat de Catalunya d’Equips en el seu articulat pretén impedir que les alineacions adulterin l’esperit del joc net. Per exemple, limitar jugadors a la segona fase a jugadors que estiguin al plantell dels 17 jugadors amb “x” art. 8.3 ) o també que una incompareixença d’un equip superior pugui beneficiar (reforçar) un equip inferior, com diu l’art. 33 c 4., citat als Fonaments de Dret.

6. L’equip del Cerdanyola del Vallès al·lega que la seva alineació indeguda no perjudicava a cap equip de Divisió d’Honor, però oblida que com a conseqüència es veu afectat un tercer club, en aquest cas el club demandant, el C.E. Tres Peons, amb el que disputava un play-off d’ascens la mateixa jornada 11 de la Lliga.

7. A aquest Comitè li sembla especialment greu que un equip de la màxima categoria dels escacs catalans realitzi de manera conscient i predeterminada una alineació indeguda, acompanyada de tres incompareixences de jugadors de l’equip alineat, Això és una manera de deshonorar els escacs en general, i dels escacs catalans en particular, en una ronda que es disputa en un mateix local, perquè es visualitzi i promocioni el nostre esport.

DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Sancionar per falta molt greu els dos equips A i B del C.E. Cerdanyola del Vallès, que van realitzar alineacions indegudes a la jornada 11 de la Lliga Catalana.
  2. Els dos equips perdran el punt global del matx per 10-0.
  3. Com a conseqüència el Tres Peons B guanya el play-off de Segona Divisió i mantenen la categoria.
  4. Les partides es comptabilitzaran per a ELO amb el resultat real dels matxos.
  5. Cal tornar la fiança al C.E. Tres Peons.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 26 d’abril de 2024