Aquesta circular informativa intenta complementar i aclarir dubtes en relació a la reglamentació publicada al web de la Federació, però en cap cas la substitueix.

1. HORARIS I DIES DE JOC

La Divisió d’Honor es disputarà amb 16 equips en dos grups de 8 equips i dues fases. El Campionat començarà el dissabte, dia 23 de gener de 2016, a les 16,30 hores per a la Divisió d’Honor. El diumenge, 24 de gener a les 9,30 hores, per a la resta de categories. Hi ha una (1) hora de tolerància per presentar-se a jugar.

NOTA: El dia 17 està previst el començament a les Delegacions de Tarragona i de Girona (consulteu les respectives circulars)

2. RITME DE JOC

El ritme de joc per a totes les categories serà de 90 minuts per a cada jugador més 30 segons d’increment des de la primera jugada.

3. TAULERS VACANTS

Els taulers vacants només es podran deixar en el últims equips de cada club i en els últims taulers de l’equip presentat. (veure reglament al web de la FCE).

4. ACTES

Confeccionar l’acta electrònica serà obligació de l’equip local. Es pot obtenir l'imprés en paper d'acta a través del web de la Federació a l'apartat d'impresos. En aquest cas només hi hauria una còpia que es quedarà en poder de l'equip local. Una foto de l'acta pot servir com a prova en cas de conflicte.

5. PLANILLES

No s'han de portar les planilles d’anotació a la Federació, per a cap categoria. L’equip local és l’encarregat de custodiar les planilles i l’acta de l’encontre i només serà obligatori fer-ho arribar a la Federació en cas de conflicte.

Només la Divisió d’Honor està obligada a enviar a la Federació, les partides en format pgn o altres formats compatibles amb el programa chess-base. S'haurà d'enviar les 10 partides en un sol arxiu a federacio@escacs.cat. El termini de presentació de partides serà de 5 dies naturals des de la finalització del partit. La manca de presentació comportarà sancions explicitades en la circular de "Sancions Administratives".

6. NOTIFICACIÓ DE RESULTATS (NOMÉS A LA DIVISIÓ D'HONOR)

Serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor notificar de manera simultània a la finalització de cada partida els resultats mitjançant sms, whattsaps o correu electrònic, a l’encarregat de la retransmissió d’aquella jornada. En cas d’incompliment s’aplicaran les sancions estipulades mitjançant circular de sancions administratives.

Telèfon: 660.823.435

e-mail:escacsresultats@gmail.com

7. FINALS CATALANES

A les Finals Catalanes i Fases Eliminatòries, no es podran alinear jugadors que hagin jugat més partides en un equip de superior categoria.

8. JUGADORS ESTRANGERS

Els jugadors no seleccionables que excedeixen del nombre de jugadors permesos per la reglamentació, ampliaran el nombre de titulars de l’equip amb números bis.

9. INCOMPAREIXENCES D’EQUIPS

Si un equip no es presenta a jugar de manera injustificada, tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda. El Comitè de Competició de la FCE decidirà la sanció.

10. INCOMPAREIXENCES JUGADORS

Si un jugador perd dues rondes per incompareixença, ja no podrà ser alineat més durant aquesta temporada a la Lliga Catalana d’Escacs. Si és alineat es considerarà una alineació indeguda.

11. PÈRDUA PER TEMPS

Els delegats (només els delegats) podran avisar de la caiguda de la bandera de qualsevol dels jugadors que hagin perdut per temps. Els delegats hauran de constar a l’acta del partit, des de l’inici, perquè després no hi hagin malentesos.

12. ELS CLUBS TENEN L'OBLICACIÓ DE CEDIR EL SEU LOCAL PER RETRANSMETRE PARTITS DE LA DIVISIÓ D'HONOR.

Serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor garantir i facilitar la retransmissió d’aquells matxos designats, quan aquests siguin al seu local de joc, d’acord amb les instruccions de la Federació i la circular corresponent. En cas d’incompliment, a més a més de les altres sancions disciplinàries que puguin derivar-se, la comissió esportiva de la Federació podrà decidir traslladar el matx a una altra seu de la seva decisió. Aquest fet haurà de comunicar-se als clubs afectats amb temps suficient.

13. CESSIÓ DE MATERIAL DE RETRANSMISSIÓ

La Federació cedirà gratuïtament el material de retransmissió a clubs de Divisió d'Honor que vulguin retransmetre algun partit. El transport i el retransmissor aniran del seu compte.

14. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS

Sempre que a un jugador li soni el telèfon mòbil, s’anotarà a l’acta del matx, es continuarà la partida posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició. A la primera vegada el Comitè de Competició li farà un avís. Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha sonat el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

15. NOMBRE DE JUGADORS DE CADA EQUIP

A Divisió d’Honor, Primera Divisió, Segona Divisió i Preferent, els equips seran de: 10 jugadors. A Primera Categoria: 8 jugadors, a Segona Categoria: 6 jugadors i a Tercera Categoria i Promoció Sub-12: 4 jugadors.

16. JUGADORS D’ELO 1700 O INFERIOR

Els jugadors d’elo igual o inferior a 1700 poden ser alineats lliurament entre ells. Els jugadors d’elo igual o inferior a 1700 podran jugar en qualsevol equip, sempre i quan no tinguin per sota un jugador amb elo superior a la llista d'ordre de forces.

17. OBLIGATORIETAT D’ANOTAR LA PARTIDA

Els jugadors estan obligats a anotar les jugades durant tota la partida, independentment del temps que li resti (encara que siguin menys de 5 minuts). En el cas que un jugador no pugui apuntar a causa d’un problema físic, se li ha de restar 10 minuts del seu temps i l’increment per jugada passarà a ser de 20 segons en comptes de 30 segons.

18. ELS JUGADORS CECS

Els jugadors cecs podran jugar amb els rellotges adaptats per a cecs amb aquest mateix ritme o fer-se ajudar d’un assistent que el podrà informar del temps de què disposa. En cap cas es variarà el ritme de joc per problemes visuals d’un o dels dos jugadors. Podran anotar en braile o amb gravadora.

19. LOCALS ADAPTATS PER PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Els clubs locals que hagin de rebre un equip amb un jugador amb problemes de mobilitat rebrà una comunicació de la Federació. En cas que el club no tingui el local adaptat haurà de buscar un local alternatiu adaptat a la seva localitat, o bé disputar la ronda en el local de l’adversari. Si juga al local de l’adversari continuarà essent equip local i el seu primer tauler jugarà amb blanques.

20. OBLIGACIÓ DE CONÈIXER COM FUNCIONEN ELS RELLOTGES DIGITALS

Serà obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges digitals de què disposi. En cas que una partida no es pugui jugar per desconeixement del funcionament del rellotge, els equips locals perdran la partida o partides afectades per aquest problema.

21. ADRECES DE CLUBS

El mapa google de la pàgina web de la Federació amb les adreces de clubs és només orientatiu. L'adreça escrita amb el nom i número del carrer és la indicació oficial i vàlida d'on està el local de joc. En algun cas, la Federació pot informar als clubs visitants de canvis d'adreces, a petició del club local, i aquestes seran les realment vàlides.

PROBLEMES DEL FUNCIONAMENT DELS RELLOTGES DIGITALS

En cas que un rellotge digital tingui qualsevol tipus de problemes en el seu funcionament (manca de bateria, funcionament defectuós) el club local tindrà l’obligació de tenir-ne de recanvi. En cas de no disposar d’aquests rellotges de recanvi, l’equip local perdrà les partides que no es puguin disputar per aquest motiu. 

Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la continuació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació:

Per un cantó se sumarà 90 minuts + (nombre de jugades de blanques x mig minut) + 90 minuts + (nombre de jugades de negres x mig minut)= minuts totals. Per un altre es restarà de l’hora d’inici de l’encontre – l’hora en què s’ha produït l’incident = minuts restants. Per últim es resten els minuts totals – dels minuts restants i es divideix per dos: aquest és el temps equitatiu que s’ha de posar en cada rellotge.

EXEMPLE NUMÈRIC

A les 10 i 15 minuts del matí es produeix un problema de funcionament i no es pot veure al rellotge el temps transcorregut. Els jugadors no es posen d’acord en el temps que tenia cada rellotge. El blanc ha fet 10 jugades i el negre 9 jugades.

Temps de blanques: 90 minuts + 10 jugades x ½ minut = 95 minuts
Temps de negres: 90 minuts + 9 jugades x ½ minut = 94 minuts i 30 segons
Temps total 95 minuts + 94 minuts i 30 segons = 189 minuts i 30 segons
Entre les 9,30 hores d’inici i les 10,15 hores han passat: 45 minuts
Temps a repartir: Temps total 189 minuts i 30 segons – temps restant 45 minuts = 144 minuts i 30 segons dividit entre 2 = 72 minuts i 15 segons
Cada jugador disposarà de 72 minuts i 15 segons de temps més els increments que vagin tenint a partir d’aquest moment.

INSTRUCCIONS PER POSAR UN RELLOTGE DGT 2010

Prémer el botó on/off per sota del rellotge.
Amb la tecla de l'esquerra buscar el ritme de joc 17. Llavors has de prémer la tecla ok de la dreta. El rellotge s’adapta automàticament al ritme oficial del per equips 90 minuts + 30 segons. Per parar o començar prémer el botó del mig.

INSTRUCCIONS PER POSAR UN RELLOTGE DGT 2000

Prémer el botó on/off per sota del rellotge
Amb la tecla +1 buscar el ritme de joc 23. Llavors has de prémer la tecla ok.
Si t’equivoques de número has de continuar prement el botó fins que torna a sortir el número que busques.
Llavors comença a parpellejar el zero corresponent a les hores de la pantalla de l’esquerra i s’ha de prémer el botó +1, surt el numero 1 parpellejant, prems ok, llavors parpellejarà el primer zero dels minuts.Tornes a prémer la tecla +1 fins a posar el 3 i fas ok, parpelleja el segon zero dels minuts i tornes a prémer el ok.

En aquest moment surt parpellejant el primer 0 dels segons com que no hem de posar al temps inicials segons i s’ha de prémer l’ok dues vegades.
S’ha de tornar a fer la mateixa operació amb la pantalla de la dreta.
Quan acabes amb el rellotge de la dreta surt parpellejant el primer zero de l’increment, llavors s’ha de prémer ok i apareix parpellejant el primer zero dels segons que cal incrementar. Amb la tecla +1 poses el número 3 i fas ok dues vegades.
S’ha de tornar a repetir l’operació amb la pantalla de la dreta per posar els increments a la segona pantalla. Si l’operació s’ha efectuat correctament sortirà a les dues pantalles 1:30 i 1:30 amb un petita fletxa en cada pantalla a la part superior esquerra.
Per començar la partida o parar el rellotge s’ha de prémer el botó start/stop.
Per rectificar un rellotge, per exemple en cas que s’hagi de bonificar amb temps, cal prémer a la vegada les tecles ok i start/stop.

TELÈFON D’INFORMACIÓ PER A LA LLIGA CATALANA 2016

Número de telèfon 660.823.435
Aquest telèfon d’informació és d’ús exclusiu per a la Lliga Catalana de la present temporada 2016. L’horari de consulta d’informació serà els diumenges de 9 del matí a 14.30 hores del migdia durant la fase regular de la Lliga Catalana.

El tipus de consulta que es poden realitzar ha d’estar relacionat amb la Lliga Catalana i poden fer referència a reglamentació, adreces i telèfons, etc.

DARRERES MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES APROVADES EN ASSEMBLEA

Modificació reglamentària referent a les obligacions dels equips de La Lliga Catalana d’Escacs a la categoria de Divisió d’Honor. Capítol VI – Secció 7. Article 11.9 del Reglament General i de Competicions de la FCE.

Nou article. Capítol VI – Secció 7. Article 11.9 (La Lliga Catalana):

11.9 Serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor garantir i facilitar la retransmissió d’aquells matxos designats, quan aquests siguin al seu local de joc, d’acord amb les instruccions de la Federació i la circular corresponent. En cas d’incompliment, a més a més de les altres sancions disciplinàries que puguin derivar-se, la comissió esportiva de la Federació podrà decidir traslladar el matx a una altra seu de la seva decisió. Aquest fet haurà de comunicar-se als clubs afectats amb temps suficient.

LLIGA CATALANA RENÚNCIES

3.3 En cas de renúncia d’un equip abans que s’exhaureixi el termini d’inscripció, aquest descendirà a la categoria immediata inferior. Aquests equips podrien perdre el dret de pujar de categoria durant un període d’un any. Serà el Comitè de Competició de la FCE qui dictamini si hi ha raons antiesportives que motivin la sanció.

3.4 En cas de renúncia d’un equip una vegada s’ha exhaurit el termini d’inscripcions aquest descendirà també a la categoria immediata inferior. Aquests equips no podran pujar de categoria durant un període mínim d’un (1) any fins a un màxim de tres (3). Serà el Comitè de Competició de la FCE qui dictamini la duració de la sanció.

3.5 Tots els equips que hagin renunciat a una categoria seguiran participant a la resta de competicions oficials d’aquella temporada a la categoria que tenien abans de la renúncia.

2.1 Els equips participaran a la mateixa categoria que tenen a la Lliga Catalana (Campionat de Catalunya Equips) de la mateixa temporada esportiva. En cas d’haver renunciat a la seva categoria, els equips participaran a la mateixa categoria que tenien abans que aquesta renúncia es produís.

Nou redactat. Capítol VII – Secció 2. Article 2 (Ràpides per Equips):

La categoria dels equips serà la mateixa de La Lliga Catalana d'Escacs d’aquella temporada. En cas d’haver renunciat a la seva categoria, els equips participaran a la mateixa categoria que tenien abans que aquesta es produís.