O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

  1. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
  2. Aprovació, si s’escau, de la memòria esportiva corresponent al 2018.
  3. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2018.
  4. Ratificació dels nous membres de la Junta Directiva
  5. Propostes de la Junta Directiva.
  6. Propostes dels clubs.
  7. Torn obert de paraula.

Les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sense el suport de la Junta Directiva de la FCE, han de tenir l'aval, com a mínim, el 10% del total d'entitats afiliades (18 avals) i han de tenir entrada a la Federació 30 dies abans de la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre definitiu del dia. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixin els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.