INTRODUCCIÓ

Aquesta circular es publica com a extensió de la circular publicada el 31 de desembre del 2020: Circular CAT 01/2021: Torneigs territorials tancats per sistema Round-Robin o Lliga. amb el mateix títol i amb el mateix text (amb l’excepció del canvi de termini). La finalitat d’aquesta extensió és establir una prórroga de la mateixa, que tenia data de caducitat al final del primer trimestre del 2021, i establir una prórroga fins al 24 de juny del 2021. La motivació d’aquesta prórroga és donar més marge de temps als clubs que vulguin organitzar torneigs amb el format tancat, donat que les condicions sanitàries encara no permeten organitzar torneigs de llarga durada en les condicions òptimes.

Tal com es va explicar a l’Assemblea General de Clubs, la Federació amb la col·laboració dels seus clubs afiliats, durant el primer i segon trimestre de l’any (fins el 24 de juny), vol facilitar la participació presencial dels esportistes que tinguin interès en participar en torneigs tancats que garanteixin les condicions sanitàries i siguin vàlids per avaluació.

Per això les condicions d’aquests campionats tindran com a característiques bàsiques, la proximitat, per evitar desplaçaments, i  el nombre reduït d’esportistes a un màxim de dotze.

 

CONDICIONS PER A L’ORGANITZADOR

Generals

Els torneigs hauran de ser organitzats per clubs i entitats federades a la Federació Catalana d’Escacs.

S’hauran de complir els protocols sanitaris, tant el protocol federatiu, com els de les autoritats sanitàries en cada moment concret en què es disputi el torneig.

Els Torneigs hauran de ser presencials, no valdran els torneigs online.

 

Registre

Els torneigs, tot i que no pagaran quota d’homologació, hauran de ser registrats amb l’imprès oficial de registre (Imprès de registre). El termini límit per registrar un tornegis serà de 7 dies hàbils, si val només per elo català i de 30 dies si val per elo FiDE. Amb el registre dels Torneigs s’hauran d’adjuntar les bases dels torneigs que hauran d’indicar: Local de joc, dies de joc, horari, ritme de joc, desempats, premis i preu d’inscripció en cas que hi hagués.

La Federació recomana que hi hagi acords entre clubs propers i que els participants siguin de dos o tres clubs diferents del club organitzador, tot i que no serà obligatori.

No tindrà cap cost de registre, ni d’avaluació.

 

Preu inscripció i premis

En cas que hi hagi preu d’inscripció, els imports seran íntegrament per als clubs organitzadors.

Els premis, en cas que n’hi hagi, aniran a càrrec dels organitzadors.

 

Local de joc i ajornaments

Totes les partides s’hauran de jugar al local de joc i hores especificades amb antelació pels organitzadors de la prova a les bases del torneig. L’àrbitre o delegat podrà modificar l’horari i local de joc d’una partida, però haurà de ser present quan es disputi aquesta partida.

 

Informe del Torneig

L’informe del Torneig amb els resultats s’haurà de presentar segons un model oficial que la Federació posarà a disposició dels clubs organitzadors. La veracitat de l’informe serà responsabilitat del delegat del torneig i del president de l’entitat organitzadora.

Caldrà aportar totes les partides disputades en format digital (Chessbase,pgn, etc.) per poder comprovar la veracitat d’aquestes.

 

PARTICIPANTS I RONDES

Els esportistes participants seran escollits lliurement pel club organitzador, sempre que tinguin llicència federativa en vigor per la Federació Catalana d’Escacs per a la temporada 2021.

El nombre de participants per torneig serà d’un mínim de 4 jugadors (en aquest cas a doble ronda) i un màxim de dotze.

El mínim de rondes serà de 6 i el màxim de 11.

 

BASES TÈCNIQUES 

Ritme de joc

El ritme de joc serà mínim de 60 minuts per jugador. El ritme recomanat, però no obligatori, serà l’habitual d’1 hora i 30 minuts per jugador i 30 segons d’increment.

 

Dates

Els torneigs hauran de començar en el segon trimestre del 2021 i hauran d’acabar abans del dia de Sant Joan, el 24 de juny de 2021 i la present normativa, regulada per aquesta circular, només serà vàlida per aquest període de temps.

 

Horaris i dies de joc

Els horaris i dies de joc són lliures i poden coincidir amb altres proves oficials o homologades.

 

Arbitratge

Excepcionalment, els torneigs podrà ser organitzats amb la figura d’un delegat que ha de tenir llicència catalana de jugador o àrbitre en vigor. El Delegat resoldrà les reclamacions i conflictes en primera instància i en cas que persisteix la reclamació ho resoldrà el Comitè de Competició de la FCE. Encara que no sigui condició necessària, la Federació recomana, que a ser possible, el torneig sigui arbitrat per un àrbitre titulat seguint el reglament del Comitè Tècnic d’àrbitres.

 

Avaluació

Els torneigs seran vàlids per elo català de ritme clàssic. Perquè els tancats siguin vàlids per normes de MC o elo internacional (FIDE), a més de la normativa habitual, serà imprescindible que hi hagi un àrbitre titulat seguint el reglament del comitè Tècnic d’àrbitres.

Per a ser vàlid per norma de MC, no podrà haver-hi més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club.

 

Jugadors retirats

Un cop iniciat el torneig no es permetran canvis de participants, tret que el retirat no s’hagi presentat a la primera ronda.

Els esportistes retirats sense una justificació de força major podran ser sancionats pel Comitè de Competició d’acord amb la reglamentació vigent.

 

Incidències Sanitàries

En cas d’haver d’aturar o anul·lar la competició per raons sanitàries, el torneig es donarà per finalitzat i serà vàlid per a l’avaluació d’elo. En el moment de la finalització, la classificació vigent serà la classificació final del torneig, sigui quin sigui l'estat del torneig.

Reclamacions i incidències reglamentàries

El torneig haurà de disposar d’un full de reclamació segons el model oficial de la Federació.

Les decisions davant d’una reclamació serà del Delegat o Àrbitre en primera instància. Aquestes decisions seran recurribles al Comitè de Competició de la FCE.

 

ÈTICA

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.    

 

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats/des, l’acceptació d’aquesta Circular.

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.

 

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què es demanarà a l’organització i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1)

 

Barcelona, 29 d’abril de 2021