Acta de l'Assemblea General Ordinària, celebrada al local social de la Federació Catalana d'Escacs al carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, el dia 11 de juny de 2022, a les 10:30 en segona convocatòria.

O R D R E  D E L  D I A

 1. Nomenament de dos interventors per a l'aprovació de l'acta de l'assemblea.
 2. Aprovació, si escau, de la memòria esportiva corresponent al 2021.
 3. Aprovació, si escau, dels estats comptables del 2021.
 4. Propostes de la Junta Directiva.
 5. Propostes dels clubs.
 6. Elecció de membres del Comitè de Competició i Apel·lació.
 7. Torn obert de paraula.

Membres assistents: Alfredo Castaño, de l'Ateneu Colon, Emilio López, de l'Espiga de les Corts, Agustín Calvo, de la Lira, Pere Garriga, del Mollet, Joan Antoni Pérez, del Llinars, Joan Barnet, de l'Olesa, Jaume Bosch, de l'ONCE, Enric Garcia, del Peona i Peó, Òscar Prats, del Sant Boi, Miguel Angel Murillo, del Sant Joan Despí, Jordi Mas, de La Lira Vendrellenca, Teresa Muñoz, del Peons de Tossa i Antoni Ayza del Secretariat d'Entitats.

Membres assistents de Junta Directiva de la FCE i convidats: José Claudio Viñas (president), Ramon Chalmeta (vicepresident), David Ayza (secretari general), Montserrat Gràcia (tresorera), Teresa Muñoz i Jordi Magem (director esportiu).

INFORME DEL PRESIDENT

El president de la FCE, Jose Claudio Viñas, va agrair la presència dels clubs assistents i l’activitat de tots els clubs afiliats a la Federació durant aquest any. També va agrair els serveis prestats durant gairebé 40 anys a l’Antonio López en les seves funcions de gerent i que ara s’ha jubilat.

També va agrair l’esforç dels treballadors de la FCE durant aquest any de tornada a l’activitat escaquística.

NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS PER A L'APROVACIÓ DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l'aprovació i signatura de l'acta de l'assemblea, els senyors: Enric García i Agustí Calvo.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA CORRESPONENT AL 2022

El director Esportiu de la Federació, en Jordi Magem, va presentar la memòria esportiva de la FCE de la temporada 2021. Va emfatitzar en la implementació dins de les proves oficials de la Federació competicions per internet i híbrides, disputades tant de forma presencial com mitjançant Internet, tipus de competició que la Federació Catalana és pionera al món. Va comentar que per impossibilitat de poder disputar la Lliga Catalana en el seu format habitual es va haver de disputar una competició per equips, l'Interclubs, per poder mantenir un tipus de competició presencial d'equips.

Va intervenir el Sr. Joan Antoni Pérez per felicitar la Junta Directiva per mantenir l'activitat, però que considera la realització del Mundial Femení com una aposta de risc i no observa que l'activitat sigui beneficiosa pels escacs catalans i que la despesa es podia haver traslladat a altres activitats dels escacs catalans femenins.

Es va procedir immediatament a la votació. La Memòria esportiva i de gestió va ser aprovada per unanimitat.

APROVACIÓ DELS ESTATS COMPTABLES DEL 2021

La tresorera de la Federació Sra. Montserrat Gràcia presenta l'estat de comptes corresponents a la liquidació del pressupost del 2021.

Fa èmfasi de l'impacte negatiu que ha provocat en l'economia de la Federació la disminució del nombre de llicències tramitades producte de la pandèmia. També els comptes federatius s'han vist afectats a conseqüència de la reducció dràstica de la subvenció ordinària del Consell Català de l'Esport i aquesta es va comunicar cap al final de l'exercici quan ja no es tenia marge de maniobra per poder equilibrar els comptes.

Gràcies a les ajudes rebudes per pal·liar els efectes de la pandèmia i les referents a l'ús i difusió dels escacs en català, s'han pogut repercutir en mantenir una activitat similar prepandèmia. També s'ha pogut compensar amb noves ajudes als clubs per l'incentiu de mantenir el nombre de llicències.

Els comptes són aprovats per unanimitat dels presents.

El vicepresident, Ramon Chalmeta, va mostrar els indicadors anuals que, entre d’altres, indiquen una recuperació de les llicències post pandèmia.

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

 1. Modificació del Reglament General i de Competicions de la FCE, part II Competicions específiques; capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d'Escacs, secció 7, Presentació dels equips a l'inici de l'encontre, article 11.11.

El president José Claudio Viñas indica que més que una modificació es tracta d'un aclariment atès els problemes d'interpretació creats aquesta temporada i, que la nova normativa adaptarà la reglamentació a un estatus acord amb l'esperit de la norma.

Bàsicament, l'article permetrà:

 1. poder afegir jugadors titulars dels equips de Divisió d'Honor (X) fins a la tercera ronda fins a completar el límit de 17 jugadors màxim.
 2. no es podrà modificar una titularitat de Divisió d'Honor (X) ja assignada.
 3. una vegada assignades les 17 titularitats (X), aquestes ja no podran ser modificades ni ampliades.

S'aprova la proposta per 12 vots a favor i una abstenció, sense cap vot en contra. El text definitiu és:

11.11. Llistat de forces de Divisió d'Honor dels jugadors/res per a competicions d'equips. Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d'Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d'ordre de forces, hauran de presentar una segona relació de jugadors on s'indicarà el nom de fins a 17 jugadors, com a màxim, que conformaran el planell del primer equip. Aquesta segona relació es podrà entregar amb menys de 17 jugadors, i es podrà completar fins als 17 jugadors abans de la tercera ronda de la Lliga Catalana. Cap jugador inclòs en aquesta llista podrà ser eliminat o canviat.

 1. Afegir al Reglament General i de Competicions de la FCE; Part I; Capítol II; Secció 1. Reglament de Competicions de la FCE; Secció 1. Article Preliminar; Article 1; afegir el punt 1.2 i renumerar la resta dels punts de l'article.

El president José Claudio Viñas indica que el motiu d'afegir aquest punt és principalment dotar a la Junta Directiva d'una eina de poder prendre mesures extraordinàries sempre per causes objectives i en estats excepcionals i poder adaptar les competicions a les noves situacions sense que sigui necessari una aprovació de modificació de reglaments.

El Sr. Antoni Ayza considera que seria més una modificació estatutària que de reglaments.

El representant de l’Ateneu Colon, Alfredo Castaño, fa constar que a ell li semblaria oportú afegir “prèvia consulta”.

Es passa a votació la proposta i és aprovada per onze vots a favor, dues abstencions i cap vot en contra. El text definitiu és:

Article 1.2 La Junta Directiva, amb l'assessorament de la Comissió Esportiva, podrà realitzar, de forma motivada, modificacions no substancials de les competicions, per causes objectives, sempre que existeixin circumstàncies excepcionals.

PROPOSTES DELS CLUBS

És que la reducció del nombre de taulers a la Lliga Catalana d'aquesta temporada va ser reclamada al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs i posteriorment apel·lada al Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs i encara tenir una resolució favorable per part d'aquest estament, es demana a l'assemblea procedir a la votació per poder incloure dins de l'ordre del dia el debat sobre aquest tema.

El Sr. Joan Antoni Pérez demana que es quedi en suspès i que es traslladi a la propera assemblea la proposta de mantenir el nombre de taulers als equips de la Lliga Catalana.

Es passa a votació la petició de poder introduir a l'ordre del dia aquesta proposta, i és aprovada per onze vots a favor, un vot en contra i una abstenció.

Posteriorment, i com ja havia estat debatut el contingut de la proposta, es passa a votació la proposta de ratificar el nombre de taulers dels equips de la Lliga Catalana per unanimitat dels assistents.

La Junta Directiva informa que les propostes presentades en anteriors assemblees celebrades de manera telemàtica pel club Riudoms Mindgames referents a la reducció del nombre de jugadors als torneigs per sistema suís homologats per a la valoració catalana, d'implementació de les llicències d'un dia per poder disputar torneigs d'escacs ràpids, com en el seu moment no varen ser acceptades, aquestes no es posen a votació per ser ratificades.

La Junta Directiva informa que no ha estat considerada la proposta presentada per diversos clubs en referència a la possibilitat de delegar el vot dels clubs a les assemblees en altres clubs, atès que es tracta d'una acció contra les lleis esportives i els mateixos estatuts de la Federació Catalana. Permetre aquesta funció podria representar trencar la possibilitat de debat dins de les assemblees.

NOMENAMENT DELS MEMBRES DE COMPETICIÓ I APEL·LACIÓ

Es ratifica per onze vots a favor i una abstenció la composició dels membres dels actuals comitès disciplinaris de la Federació Catalana d'Escacs. S'informa que hi haurà una nova incorporació al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE en la figura del Sr. Antoni Lopez Manzano, i en el Comitè d’Apel·lació el Sr. Roger Rodriguez Font.

La composició dels comitès serà la següent:

COMITÈ DE COMPETICIÓ

 • Lluís Delgado Cámara (president)
 • Jaume Bosch Romay
 • Juan Domínguez Rueda
 • Antoni Lopez Manzano

COMITÈ D'APEL·LACIÓ

 • Felix Romero Moreno (president)
 • Manel Triquell Sanchez
 • Elias Muratet Casadevall
 • Jordi Folk Gilsanz
 • Roger Rodríguez Font

TORN OBERT DE PARAULA

El Sr. Antoni Ayza es fa ressò dels pocs assistents a les assemblees de la Federació Catalana, principalment quan es realitzen de manera presencial. S'indica que les assemblees telemàtiques portarien una major participació dels clubs.

Es demana a la Junta Directiva estudiï la modificació de la legislació per poder tenir més assemblees telemàtiques.

El president de la Federació Catalana indica que tant de bo la Federació comptés amb recursos per poder celebrar les assemblees en caps de setmana a un hotel tal com es va dur a terme en 2007.

El Sr. Agustí Calvo indica que s'hauria d'aprofitar la incidència provocada per l'emissió de la sèrie "Gambit de Dama" i aprofitar les possibilitats que tenen els escacs per Internet. També indica que fer el torneig Ciutat de Barcelona en format round robin amb la participació de grans jugadors podrien ser un referent per als jugadors catalans.

Sense més temes a tractar s'aixeca la sessió a les 13 hores.

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2022.

N’Agustí Calvo López, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

N'Enric García Garrido, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General d'11 de juny de 2022 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el president i el secretari.

 

Agustín Calvo López                                                          Enric García Garrido

 

 

David Ayza León                                                               Josep C. Viñas Racionero

Secretari General                                                                        President

 

Barcelona, 11 de juny de 2022