1. PRÒLEG

Amb l’objectiu de trobar una millor distribució territorial per a la realització de les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’edats, tant a la realització dels campionats previs classificatoris com a l’assignació de les places que donen dret a la final, així com disposar de flexibilitat organitzativa en el territori, es publiquen cada any (des del 2009) els Criteris per aplicar a les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’Edats.

2. PARÀMETRES PRINCIPALS

Els paràmetres principals que intervindran en l’elaboració dels nous criteris seran:

2.1 La COMARCA serà la unitat administrativa de treball.

2.2 Les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques, tindran gratuïtats per a cada tram d’edat, i que pot ser diferent entre províncies i per trams d’edats. Aquests valors es determinen en els criteris generals que es publiquen a continuació.

2.3 Es determinarà un calendari, marcat per un període únic en què s’haurà de realitzar aquestes prèvies, i seran classificatòries per a la Final de Catalunya corresponent.

3. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ

Els criteris que seran aplicables són els següents:

3.1 Una comarca, representada pels seus Clubs d’Escacs, podrà sol·licitar organitzar una competició pròpia en tots els trams d’edats, sempre i quan en dos d’ells tingui un número de fitxes federatives igual o superior a 35, o en el total dels quatre trams superi els 100, i l’anomenarem COMARCA ÚNICA.

3.2 Quan no es compleixi el primer criteri, les comarques es podran agrupar en base a la seva proximitat i dintre de la seva província, constituint-ne el que s’anomenarà AGRUPACIÓ DE COMARQUES. Aquesta AGRUPACIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

3.3 Si una COMARCA es trobés en un entorn en el què no pogués AGRUPAR-SE o aquesta agrupació impliqués desplaçaments significatius, serà la Junta Directiva de la FCE qui determinarà si li dóna capacitat organitzativa per poder constituir una competició única a la seva comarca, atenent a la possibilitat de promocionar el creixement de participació en la mateixa, o bé determinarà amb quina COMARCA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES quedarà encabida.

3.4 La realització d’una competició única a una COMARCA o a una AGRUPACIONS DE COMARQUES podrà ser només per aquells trams d’edats en les que tinguin un número de fitxes federatives significatives, de forma que alguns trams d’edats es podrien agrupar en nivell superiors territorials (AGRUPACIONS DE COMARQUES o PROVÍNCIA, respectivament). Aquesta AGRUPACIÓ de trams d’edats haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

3.5 Una comarca es podria dividir en parts en tots els trams d’edats, o bé només en alguns, sempre i quan cada partició compleixi les condicions establertes en el primer criteri o promogui el creixement de participació, i l’anomenarem COMARCA “Nord, Sud, Est, Oest o Central”. Aquest PARTICIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

3.6 Aquestes Fases Prèvies seran incloses en el Calendari Esportiu de la FCE.

3.7. Perquè es pugui organitzar un tram d’edat, el número mínim d’esportistes haurà de ser de quatre (4) i s’hauran d’organitzar un número mínim de cinc (5) rondes per cada tram d’edat. En cas que això no fos possible, els esportistes hauran de participar en un altre fase prèvia d’edat corresponent per poder participar a la final sempre amb autorització de la comissió d'escacs base. En aquells casos que això no sigui possible, la comissió podrà autoritzar jugar en una categoria superior. En aquest cas, no hi hauria dret a les gratuïtats corresponents al tram d’edat suspès

3.7.1 La inscripció es considerarà consolidada amb els resultats de la 5ª ronda de cada campionat i tram d’edat.

3.8 El número de gratuïtats ASSIGNADES a cada campionat vindrà determinat per la següent distribució territorial:

3.8.1 A la Territorial de Barcelona, al tenir les diferents fases prèvies un número molt alt d’inscripcions, aquestes classificaran a cada campió de cada categoria, des de sub8 fins a sub18.

3.8.2 Les fases prèvies de la Territorial de Barcelona seran, a falta de confirmació dels respectius convenis:

   1. Barcelonès
   2. Vallès Oriental, Osona i Maresme
   3. Baix Llobregat
   4. Alt Penedès i Garraf
   5. Anoia, Bages i Berguedà
   6. Vallès Occidental

3.8.3 Les territorials de Girona, Lleida i Tarragona classificaran a cada campió de cada categoria, des de sub8 fins a sub18.

3.9 Per a mantenir la DISCRIMINACIÓ POSITIVA, entre les categories de sub-8 a sub-12, en l’assignació de les places femenines, s’estableixen els següents criteris:

3.9.1 La primera jugadora classificada, de cada categoria de cada fase prèvia, que hagi obtingut el 50% dels punts i estigui entre els 10 primers classificats de la classificació general, guanyarà una gratuïtat per a la Final del Campionat de Catalunya.

3.9.2 En el cas que en una fase prèvia on la primera plaça de la general de la categoria l’ha guanyat una jugadora, la segona jugadora classificada, sempre que compleixi els requisits del punt 3.9.1, també guanyarà una gratuïtat per a la Final del Campionat de Catalunya .

3.9.3 En cas que en una categoria, cap jugadora no aconseguís l’estiputat en el punt 3.9.1, la seva gratuïtat per discriminació positiva no tindria efecte.

3.10 Els esportistes de totes les categories, des de sub-8 fins a sub-20, poden participar a la final directament sense participar a la fase prèvia.

3.11 En cas que, un cop confirmada la inscripció, la suma total de comarques o agrupacions de comarques en una província no assolís el mínim establert, serà la Comissió d’Escacs Base de la FCE qui proposarà la distribució de les gratuïtats. Aquesta proposta es remetrà a la territorial corresponent per a la seva acceptació i, en cas de discrepància, serà decidit en Junta Directiva de la FCE.

3.12 PLACES NOMINATIVES:

3.12.1 El 1er classificat i la 1ª classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si està entre els deu primers de la classificació general de l’any anterior, tindran el dret de participar amb les despeses pagades al 100% a l’hotel oficial, i la plaça serà nominativa.

3.12.2 Les places del 1er classificat i la 1ª classificada sub-20 que deixin de pertànyer en aquesta categoria a l’any següent, quedaran a disposició de la Comissió d’Escacs Base de la FCE que podran deixar-les vacants o assignar-les novament en la categoria sub-20 per criteris tècnics i/o de territorialitat.

4. ALTRES CRITERIS

4.1 Cada any s’emetrà una circular en què es publicaran les PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats.

4.2 La FCE arribarà a acords de col·laboració en aquestes competicions i per a cada territori.

4.3 La Junta Directiva de la FCE tindrà capacitat per modificar la taula de distribució d’adjudicació de gratuïtats en qualsevol moment, atenent en aquests propis criteris publicats, o bé a criteris pressupostaris.

4.4 Al tractar-se d’una competició organitzada i tutelada per la FCE, aquests campionats s’hauran de regir per la seva reglamentació.

4.5 Per a cada fase prèvia, els àrbitres assignats hauran de publicar els resultats corresponents a la ronda anterior no més tard del diumenge següent a les 20 h., i els aparellaments de la següent ronda hauran de fer-se públics no més tard del dimarts previ a les 20 h.

4.6 En aquells casos que sigui necessari encabir dins una mateixa competició a esportistes d’origen escolar i no federats, la FCE intentarà obrir vies per a la seva inscripció federativa que permeti organitzar el campionat respectiu dins els criteris de competició establerts per la pròpia FCE.

4.7 Els esportistes poden participar en representació del seu club o de la seva escola, tot i que un esportista afiliat a un club pot participar a les fases prèvies en nom de la seva escola i seguirà participant amb el nom de l’escola a la Final de Catalunya d’edats. Així doncs, els punts que aconsegueixi a la Final de Catalunya d'edats com a escola no seran comptabilitzats per als premis per equips (Copa Promoció i Memorial Jordi Puig).

L’esportista que participi a una fase prèvia que no correspon a la del seu club, no té opció a gratuïtat, en el cas que la guanyi. Només li servirà per participar a la Final de Catalunya d’edats amb les despeses al seu càrrec.

4.8 La competició en aquestes fases prèvies estarà tutelada sota aquests criteris per la FCE, però l’organització d’aquests campionats correspondran als clubs o entitats que ho sol·licitin i que compleixin amb els criteris establerts en l’apartat 3. En cas que algun territori manqui d’organització executiva per realitzar el seu campionat, la FCE vetllarà perquè els esportistes de la comarca afectada puguin participar en campionats de comarques veïnes. En cas d’AGRUPACIONS DE COMARQUES que ocupin tota una província, podrà ser la FCE qui assumeixi completament l’organització d’aquestes Fases Prèvies en aquest territori.

NOTA: Les gratuïtats dels esportistes estan condicionades als pressupostos de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.