ORGANITZACIÓ

Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d’Escacs, amb la col·laboració del club Pallejà.

PARTICIPANTS

En el Campionat podran participar-hi tots els esportistes de sub8 a sub20 de clubs pertanyents a la Delegació Territorial de Barcelona i que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2023.

Els equips estan formats per quatre esportistes a les categories sub10, sub12, sub14, sub16, i per tres esportistes a les categories sub8, sub18/sub20.

DATA

Dissabte 30 de setembre de 2023

LOCAL DE JOC

Sala Pal·ladius, Carrer Mare de Déu de Loreto, 20, Pallejà

A la sala de joc només podran accedir-hi esportistes, àrbitres, delegats i membres de l’organització.

HORARIS

Matí

-       Ronda 1  10:00h

-       Ronda 2  10:55h

-       Ronda 3  11:45h

-       Ronda 4 12:35h

Tarda

-       Ronda 5 16:00h

-       Ronda 6  16:55h

-       Ronda 7 17:45h

-       Cloenda  19:00h

GRUPS

-       Sub18/sub20 - nascuts l’any 2003, 2004 i 2005, 2006

-       Sub16 - nascuts l’any 2007 i 2008

-       Sub14 - nascuts l’any 2009 i 2010

-       Sub12 - nascuts l’any 2011 i 2012

-       Sub10 - nascuts l’any 2013 i 2014

-       Sub08 - nascuts l’any 2015 i posteriors

 

SISTEMA DE JOC I AVALUACIÓ

-       Es jugarà per sistema suís a 7 rondes dividit en categories.

-       La puntuació a totes les categories serà olímpica.

-       L'aparellament s'efectuarà amb el programa Swiss-Manager

-       L'organització es reserva la possibilitat d'agrupar alguna de les categories si el número d'equips és baix, o es feria un sistema lliga.

-       La prova serà avaluada per a ELO Català de ràpides.

 

RITME DE JOC

El ritme de joc serà de 15 minuts més 3 segons d’increment per jugada des de la jugada 1.

DESEMPATS

En cas d’un sistema suís els desempats seran:

-       Resultat particular entre els equips empatats

-       Puntuació per matx

-       Buchholz -1

-       Buchholz

-       Sonnenborn-Berger

En cas d’un sistema lliga els desempats seran:

-        Resultat particular entre els equips empatats     

-        Puntuació per matx

-        Sonenborn-Berger

-        Kashdan

-        Holandès

 

PREMIS

Per a cada categoria

-        Equip Campió Trofeu + medalles + inscripció gratis al Campionat per equips d’edats de Catalunya*

-        Equip Subcampió Trofeu + medalles

-        Equip 3er classificat Trofeu + medalles

Els equips mixts no opten a cap dels premis.

Els premis s'atorgaran en finalitzar la darrera ronda.

* La inscripció al per equips d'edats de Catalunya equivaldrà a la d'un equip allotjat a l'hotel oficial, en cas de no estar a l'hotel oficial el club haurà de fer-se càrrec de la diferència.

Els trofeus o premis en metàl·lic que no siguin recollits o cobrats en un mes des de la finalització de la cloenda, excepte causes justificades, passaran a ser propietat de la Federació Catalana d'escacs.

DIRECTOR DEL TORNEIG

Sr. Ivan Marina de la Torre

ÀRBITRE PRINCIPAL

Sr. Vladimir Zaiats (AI)

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

INCOMPAREIXENCES

Els equips que no es presentin, sense causa justificada, a una de les rondes de joc seran eliminats. El termini de presentació davant del tauler serà de 15 minuts.

BASES TÈCNIQUES

Cada equip podrà inscriure tots els esportistes que vulgui. Cada esportista només podrà jugar en un equip. Es recorda als clubs que es poden crear equips amb esportistes de diferents categories en cas de necessitat, en aquest cas la categoria de l’equip serà el de la categoria més gran d’entre els esportistes que el formin.

Per als esportistes que no tinguin equip per falta d’integrants en els seus clubs, la Delegació de Barcelona crearà una bossa de jugadors. Els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a imarina@escacs.cat amb el nom i cognoms, club, ELO i categoria de l’esportista. No s’acceptaran propostes directes d’equips mixtes. El termini d’inscripció per aquesta bossa acabarà el dimarts 26 de setembre a les 20:00.

Els equips es crearan des de la Delegació Territorial de Barcelona i seran el més homogenis possibles. La prioritat serà que tots els jugadors puguin formar part d’un equip. Si un jugador de la bossa renuncia a participar a l’equip proposat, no podrà formar part de cap altre equip.

Els noms d’aquests equips mixts els assignarà la Delegació Territorial de Barcelona. Aquests equips mixtos no optaran a premis.

En cas que falti un esportista a l'inici de la partida, aquest serà sempre el darrer tauler de l’equip. En cas de produir-se una incompareixença a un tauler que no sigui el darrer, es considerarà com alineació indeguda i es donarà la puntuació màxima al rival (3-0 a sub8 i sub18/sub20, 4-0 a la resta de categories), tret que la incompareixença sigui per motius justificats i documentats, així apreciats per l’equip arbitral i la direcció del torneig. Per poder iniciar un encontre, l'equip ha de tenir com a mínim la meitat dels seus integrants presents a la sala de joc. En cas contrari es posaran en marxa els rellotges d’aquest equip fins que hi hagi els esportistes suficients.

L'esportista no podrà ésser substituït una vegada començada la partida fins a la ronda de joc següent.

Els punts de l’equip que descansa serà de 2 punts per a la categoria sub-8, sub-18/sub-20 i de 2,5 punts per a la resta.

ORDRE DE FORCES

L'ELO ràpid de la Federació Catalana d’Escacs determinarà l'ordre de forces de cada equip. Només es podrà alterar la composició de l’ordre dels esportistes si la diferència d’ELO és de 25 punts d’ELO o menys. L’ordre de forces dels esportistes amb menys de 1700 d’ELO podrà ser modificat lliurement però s’haurà de mantenir aquest ordre durant totes les rondes.

Qualsevol canvi d’esportista en un equip respecte l’imprès de presentació d’equips s’haurà de comunicar per correu electrònic a l’adreça imarina@escacs.cat fins al dimecres 27 de setembre a les 20:00. Després d’aquesta data no s’acceptarà cap canvi, a excepció d’una causa de força major que haurà de valorar el director del campionat.

El rànquing dels equips serà la mitjana d’ELO dels quatre components titulars de l'equip i tres per a la categoria sub-8, sub-18/sub-20. El dijous 28 de setembre serà publicat el rànquing definitiu dels equips i el divendres 29 de setembre a les 20:00h l’aparellament a Chess-Results.

DELEGATS

Cada club tindrà un delegat major d’edat per cada 2 equips. Els delegats s’acreditaran a l’inici del torneig a la taula arbitral en arribar a la sala de joc. El delegat podrà ser canviat per causa de força major prèvia comunicació a l’equip arbitral.

Les funcions principals del delegat són:

  • El delegat de l’equip té una funció administrativa, presentant les alineacions, vetllant per l’actitud correcta dels jugadors, col·laborant en la confecció de l’acta de l’encontre i presentant les reclamacions que s’escaiguin.
  • El delegat de l'equip té dret a aconsellar als jugadors del seu equip per a demanar o acceptar una oferta de taules.
  • Si el delegat ha de parlar amb un dels seus jugadors, li ho dirà primer a l'àrbitre. Si l'àrbitre està d'acord, el delegat haurà de parlar amb el jugador en presència de l'àrbitre. El mateix procediment es farà si el jugador parla amb el seu delegat.
  • El delegat ha de situar-se darrere dels seus jugadors, mai darrere de l’equip contrari.
  • El delegat de l’equip podrà delegar puntualment de forma excepcional les seves funcions a un altre delegat del club en cas de necessitat. 
  • El delegat d’un equip podrà ser substituït de forma definitiva per una altra persona per un motiu de força major. La petició es farà per escrit a l’àrbitre principal que apreciarà o no aquesta força major.
  • Les possibles reclamacions que puguin existir durant el campionat, només les podrà fer el delegat titular de l’equip reclamant.

INSCRIPCIONS DELS EQUIPS, ESPORTISTES I DELEGATS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el següent formulari fins al dimecres 27 de setembre a les 20:00. Qualsevol altre forma d’inscripció no serà vàlida.

El límit d’equips serà de 90.

La inscripció de 35€ per equip es carregarà al compte del club.

MÒBILS

Els jugadors/es hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases. La versió definitiva de les bases s’exposarà al recinte de joc.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

 

Vilanova i la Geltrú, a 19 d’agost de 2023

Ivan Marina de la Torre

Delegació Territorial de Barcelona