A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

1.LLICÈNCIES ARBITRALS FCE 2015

Tots els àrbitres que participin en un torneig al territori català, oficial o homologat, que estigui avaluat per la FIDE, FEDA, FCE, que formi part del Circuit Català d’Oberts Internacionals (com a membres o aspirants) o en el que existeixi la possibilitat de consecució de normes de jugador o àrbitre; han d’estar al corrent del pagament de la llicència arbitral al començament del torneig.

El preu de la llicència arbitral per l’any 2015 és de 33,40 € i s’ha de fer efectiva abans del dia 31 de març de 2015.  El pagament es pot realitzar mitjançant ingrés o transferència bancària, al compte de LA CAIXA ES28 2100 0804 3002 0084 8216, o personalment a la seu social de la FCE. 

En cap cas s’admetran registres de torneigs, informes de torneigs oficials o homologats d’àrbitres que no estiguin al corrent de pagament de la seva llicència arbitral.

Així com tampoc s’admetran licitacions d’àrbitres que no estiguin al corrent del pagament de la seva llicència arbitral.

 

2.LLICÈNCIES ARBITRALS FIDE 2015

D’acord amb el Handbook de la FIDE (Art. B.05.6) i la circular de la FEDA 31/2012 a partir de l'1 de gener de 2013 no s’avaluaran ni registraran torneigs per ELO FIDE en els que intervinguin àrbitres sense llicència FIDE (Principal, adjunts i, en general, tots els que figurin a l’informe IT3).

Els àrbitres que tinguin intenció d’arbitrar proves vàlides per ELO FIDE hauran d’estar al corrent del pagament de la quota FIDE abans de fer el registre a la FCE. A partir de l'1 de gener de 2013, la llicència es podrà demanar a la FEDA en qualsevol moment. Una vegada pagada, tindrà efecte des del segon dia següent a la recepció del seu import.

La FEDA explica el procediment i preus de pagament i modificació de la quota arbitral FIDE a la Circular FEDA 31/2012. La llista d’àrbitres al corrent del pagament es pot trobar al següent enllaç.

Els àrbitres de la FCE que vulguin realitzar el pagament d’aquesta quota a través de la Federació Catalana, el poden realitzar mitjançant ingrés o transferència bancària, al compte de LA CAIXA ES28 2100 0804 3002 0084 8216, o personalment a la seu social de la FCE. En qualsevol cas, han de tenir en compte que el pagament a la FEDA, i per tant la validesa de la mateixa, tindrà una demora addicional.

 

3.TITULACIONS ARBITRALS DE LA FCE

Atès els dubtes que darrerament s’han plantejat a la Federació sobre la consecució de normes d’àrbitres i el procediment de petició del títol; es publiquen els següents aclariments:

La petició del títol d’àrbitre català o àrbitre de suport s’ha de realitzar a la Federació a través del correu federacio@escacs.cat. Per que la petició sigui atesa, l’àrbitre haurà d’aportar la següent documentació per cadascun dels torneigs:

  • Imprès de presentació d’informes per ELO català segons el model oficial de la FCE (ITC) signat per l’àrbitre principal de la competició.
  • Informe de normes d’àrbitre (imprès AS-P o AC-P) amb valoració positiva, signat per l’àrbitre principal de la competició.

Només s’acceptaran les normes que, a més a més de complir amb tota la resta de requisits reglamentaris, s’hagin rebut junt amb l’informe del torneig.

 

4.SANCIONS

Les llicències d’àrbitre de la FCE pagades fora de termini tindran un recàrrec del  25% del seu preu. 

 

Barcelona, a 20 de gener de 2015

Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.