REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 02/04/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  La reclamació del C.E. Figueres en el seu partit contra l’Escola d’Escacs de Barcelona de la Ronda 9 del Campionat de Catalunya d’Equips a la Divisió d’Honor, on l’Escola d’Escacs de Barcelona va alinear 5 jugadors que no tenien bandera espanyola ni andorrana.

VIST, l’escrit d’apel.lació de l’Escola d’Escacs de Barcelona, on el seu únic argument és que un altre club va infringir la reglamentació i no va ser sancionat.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu Art. 5.4

5.4  “En equips de 10 esportistes com a mínim 6 hauran de ser seleccionables amb bandera espanyola o andorrana...”

Art. 8.6 

“...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.”  

PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1   ...”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B...”

Per la present resolució s’acorda: 

Desestimar el recurs de l’Escola d’Escacs de Barcelona, ja que la sanció imposada pel Comitè de Competició de la FCE s’ajusta a la normativa vigent.

L’al·legació per part del recurrent de què una altre entitat ha infringit la reglamentació vigent i no ha estat sancionat, no li eximeix del seu compliment i tampoc és un argument vàlid per a no ser sancionat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 02 d’abril de 2013

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 02/04/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la reclamació del C.E. Berguedà, que demana al Comitè de Competició de la FCE que revisi les partides disputades al partit entre la Passió i el Balsareny-Sallent del Grup III de Preferent de Barcelona, al Campionat de Catalunya per Equips, per una presumpta predeterminació de resultats.

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE, l’escrit d’Apel.lació del C.E. Berguedà i les al.legacions del C.E. Balsareny-Sallent.

VIST, les planilles d’anotació del partit entre la Passió i el Balsareny-Sallent i d’altres planilles dels mateixos jugadors en altres rondes del campionat per poder comparar la signatura i les cal·ligrafies.

VIST, el contingut de les partides.

ATÈS,

Les Lleis dels escacs de la FIDE:

Art. 5.2.

c. La partida és taules per acord entre els dos jugadors durant el transcurs de la mateixa. Això finalitza immediatament la partida.

El Reglament General de Competicions de la FCE:

Art. 3.2.6 ...Encara que una competició per equips hi ha una certa lleialtat d’equip que va més enllà de la partida individual d’un jugador, una partida d’escacs es bàsicament una lluita entre dos jugadors. Per tant, el jugador ha de tenir la decisió final sobre la conducció de la seva pròpia partida. Encara que el consell del delegat pot pesar en el jugador, aquest no està absolutament obligat a acceptar-ho. Igualment, el delegat no pot actuar en nom del jugador i la seva partida sense el coneixement i consentiment d’aquest.

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar el recurs del Club Escacs Berguedà, ja que no hi cap prova de què el partit hagi estat predeterminat. Predeterminar un resultat significa posar-se d’acord en el resultat abans de començar el matx.

El Comitè de Competició ja va demostrar que els jugadors van ser presents durant el partit.

La prova aportada pel C.E. Berguedà referent al contingut de la pàgina web del Club Sallent, on narra de manera informal el que va passar abans i durant el matx, no demostra que els clubs es posessin d’acord en el resultat abans de disputar-ho.

Les al·legacions del C.E. Berguedà, es basen en indicis, però no en proves, de què el resultat del partit va ser predeterminat. Per poder sancionar un equip per predeterminació de resultat, caldria demostrar que es va pactar abans de començar el partit el resultat del mateix i això en absolut ha quedat demostrat amb les proves que obren en poder d’aquest Comitè.

La presumpta falta de lluita per part dels jugadors d’ambdós equips no està actualment penalitzat pels reglaments. Ni les Lleis dels Escacs de la FIDE, ni el Reglament del Campionat per Equips de Catalunya limita el nombre de jugades per proposar taules. Tampoc està penalitzada la finalització de les partides en poques jugades amb un acord de taules, ni els jugadors estan obligats a lluitar un nombre determinat de jugades.

En ser un esport, eminentment individual, el Reglament General de Competicions de la FCE permet, fins i tot, que els jugadors de manera individualitzada i sense tenir en compte el resultat del matx, ni els interessos del seu equip puguin prendre la decisió de lluitar la seva partida o donar-la per finalitzada.

Pel que fa a l’alineació del Club Escacs La Passió amb un jugador que no es va presentar a jugar, ja està contemplat pels Reglaments de la FCE (Art. 7 (7.1 i 7.10) del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips) i ja té la seva penalització.

Per últim, aquest Comitè no considera necessari que el recorrent, el C.E. Berguedà, disposi de les partides disputades en el partit denunciat, ja que el contingut de les partides no demostra la predeterminació del resultat, que és la base de la reclamació del C.E. Berguedà. La Federació custodiarà totes les proves d’aquest assumpte perquè siguin utilitzades d’acord amb la reglamentació vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 d’abril de 2013

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 21/03/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de la ronda 9 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2013: 

  • Segona Categoria de Barcelona Grup II: Cervelló B- Agustí B. No es presenta l’Agustí B
  • Final de Segona Categoria de Girona: Olot D – l’Escala. No es presenta l’Escala.
  • Final de Tercera Categoria de Girona: Caldenc B – l’Escala B. No es presenta l’Escala B.

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:  

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Agustí B, Escala A, i Escala B.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 21 de març de 2013 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 25/03/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del C.E. Berguedà que demana al Comitè de Competició de la FCE que revisi les partides diputades al partit entre la Passió i el Balsareny-Sallent del Grup III de Preferent de Barcelona, al Campionat de Catalunya per Equips, per una presumpta predeterminació de resultats.

VIST, les planilles d’anotació del partit entre la Passió i el Balsareny-Sallent i d’altres planilles dels mateixos jugadors en altres rondes del campionat per poder comparar la signatura i les cal·ligrafies.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Desestimar la denúncia efectuada pel C.E. Berguedà, ja que no hi ha cap prova de què el partit denunciat hagi estat predeterminat. Un cop realitzada la comprovació de les planilles d’anotació del partit de la Passió contra el Balsareny-Sallent, i fins i tot la comparació de les signatures i les cal·ligrafies amb altres rondes, disputades pels mateixos jugadors, ha quedat demostrat que els jugadors van comparèixer i les partides es van disputar finalitzant amb el resultat de taules.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 25 de març de 2013 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 21/03/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  La reclamació del C.E. Figueres en el seu partit contra l’Escola d’Escacs de Barcelona de la Ronda 9 del Campionat de Catalunya d’Equips a la Divisió d’Honor, on l’Escola d’Escacs de Barcelona va alinear 5 jugadors que no tenien bandera espanyola ni andorrana.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu Art. 5.4

5.4  “En equips de 10 esportistes com a mínim 6 hauran de ser seleccionables amb bandera espanyola o andorrana...”

Art. 8.6 

“...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.”  

Per la present resolució s’acorda: 

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip de l’Escola d’Escacs de Barcelona, per alineació indeguda.

Pel que fa a les al.legacions de l’Escola d’Escacs de Barcelona referents a l’article 5.3., hem d’aclarir que la no consideració de jugador estrangers als jugadors de menys de 2200 d’elo iguala aquests als jugadors assimilats, però en cap cas implica que passin a ser jugadors seleccionables i tampoc que tingui bandera espanyola o andorrana.  

El resultat final del matx és el següent:

Figueres 10 – Escola d’Escacs de Barcelona 0

No obstant això, les partides comptabilitzaran per elo dels jugadors amb el resultat real del partit abans de la sanció. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 21 de març de 2013