Reunit el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs, al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, el dia 10 d'octubre de 2.013, per tractar el temes de la seva competència:

VIST, l’informe arbitral del Torneig Internacional Ciutat de Badalona 2013, on l’àrbitre, Josep Maria Salvans, va expulsar del Torneig al Sr. Pedro Valarezo, per comportament inadequat i menyspreu al seu adversari i a l’àrbitre.

VIST, les al·legacions del Sr. Pedro Valarezzo, i el seu recurs contra la resolució del Comitè de Competició on explica la seva versió dels fets.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina esportiva de la FCE:

Article 12

Són infraccions greus:

2.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

Article 17

Corresponen a les infraccions greus:

  1. a)La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si escau, de cinc partides a una temporada.

Les Lleis dels Escacs de la FIDE diuen al seu article 13:

L’àrbitre pot aplicar una o més de les sancions següents:

a. advertència;

b. augmentar el temps de reflexió de l’adversari;

c. reduir el temps de reflexió de l’infractor;

d. decretar la pèrdua de la partida;

e. reduir la puntuació obtinguda en la partida a l’infractor;

f. augmentar la puntuació obtinguda en la partida per l’adversari fins al màxim possible per a aquesta partida;

g. expulsió de la competició

Es realitzen les següents consideracions:

-          Quan es parla en veu alta durant la celebració d’un torneig, es molesta a la resta de participants i, per tant, s’està impedint el normal desenvolupament de la prova.

-          La notificació d’expulsió al reclamant va ser pública i verbal per part de l’àrbitre. La reglamentació no indica que s’hagi de fer per escrit, tal com indica el reclamant. Tanmateix, la següent ronda, el jugador va comprovar que no havia estat aparellat i que per tant estava fora del torneig i tot i així no va fer cap reclamació al respecte.

-          L’expulsió d’un jugador està entre les atribucions arbitrals segons les Lleis dels Escacs de la FIDE (Art. 13).

-          Entre les atribucions del Comitè de Competició està la de sancionar un jugador, a partir de l’informe de l’àrbitre, amb independència de la sanció que ja hagi estat aplicada per l’àrbitre.

-          El fet de demanar disculpes i el penediment ha estat tingut en compte com atenuant pel Comitè de Competició que ha aplicat la sanció mínima d’inhabilitació.

-          Aquest Comitè dóna total credibilitat a la versió arbitral, el reclamant no demostra en cap cas l’acusació de prevaricació a l’àrbitre del Torneig.

RESOLUCIÓ:

Ratificar la resolució del Comitè de Competició, on s’aplica la sanció d’un mes d’inhabilitació al jugador Pedro Valarezo.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Comitè d’Apel·lació de la FCE

Barcelona, 10 d’octubre de 2013

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 02/10/2013, per conèixer els temes de la seva competència.

ANTECEDENTS: El recurrent, Sr. Carlos Salgado ja va apel·lar a aquest Comitè en un escrit on denunciava la manca de resolució per part del Comitè de Competició. La seva reclamació estava relacionada amb una decisió dels organitzadors del Campionat de Catalunya d’edats que no van acceptar que fos un dels delegats de la Competició. Aquesta primera reclamació ja va ser resolta pel Comitè d’ Apel·lació, que ho va remetre al Comitè de Competició. Aquest va resoldre i aquesta resolució ha estat ara recorreguda i és objecte d'aquesta sentència del Comitè d’ Apel·lació.

VIST, l’escrit d’apel·lació del Sr. Carlos Salgado, on reclama, entre d’altres qüestions, que han estat danyats els seus drets fonamentals.

VIST, la circular de la FCE del Campionat de Catalunya d’Edats, CAT 09/2013, que inequívocament reserva a l'organització del Campionat de Catalunya d’Edats el dret d'acceptar o no els delegats proposats.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS,

-Que el reclamant fa un ús equívoc de l'expressió “dret d'admissió”. Aquesta negativa dels organitzadors de la Competició s'estableix per ser potestat seva nomenar els delegats d’un determinat esdeveniment esportiu i per això desestima la candidatura sobre la base del seu dret d'admetre-la o no.

-Que el recurrent al·ludeix a determinades expressions que vinculen la desestimació amb “l'animadversió que el President de la FCE té vers la seva persona” . Els fets han de ser provats, tant les preteses expressions, com que la citada animadversió és causa única i determinant. En el present estat de la qüestió, cal considerar-ho com no provat aquest argument.

-Que el recurrent al·ludeix a l'art. 14 de la Constitució Espanyola que tracta sobre drets fonamentals. No es pot considerar “dret fonamental” que un candidat a delegat sigui rebutjat per decisió de l'òrgan competent en el legítim exercici de les seves funcions.

-Que el recurrent al·ludeix també a la Llei 10/1990 de 15 de juny art. 16.4, on fa una interpretació esbiaixada de l'expressió “dret d'admissió”. El Preàmbul de la llei i el posterior articulat, fa constants referències a “seguretat, higiene, públic, espectadors …”, tot això evidentment aliè a l’assumpte pel qual es reclama.

-Que el recurrent al·ludeix al Decret de l’Esport 58/2010 de 4 de maig, art. 107.1 – que tampoc és aplicable, ja que tracta sobre la participació dels esportistes en les competicions, però no parla en cap moment de la figura del “delegat”. Un delegat en la Competició del Campionat de Catalunya d’Escacs per Edats és el responsable d’un esportista menor d’edat i d’això no en parla el decret a que al·ludeix el reclamant.

RESOLUCIÓ:

En conclusió, i d’acord amb els raonaments especificats en aquesta sentència, es desestima el recurs presentat pel Sr. Carlos Salgado, per no estar sustentant en cap prova o argument reglamentari vàlid. I per tant, es ratifica la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts.

EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Barcelona, 4 d’octubre de 2013

Reunit el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs (FCE), al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, del dia 10 d'octubre de 2.013, per tractar el temes de la seva competència:

Vist, la sol·licitud del Sr. Vladimir Volkov d'iniciar expedient disciplinari al Sr. Antoni Ayza Casamitjana, President de la Federació Catalana d'Escacs.

Vist,la resolució del Comitè de Competició 29/2013.

Vist, l’escrit d’apel.lació del recurrent.

ANTECEDENTS DE FET

El Sr. Vladimir Volkov, en nom i representació del Club d'Escacs Platja d’Aro, mitjançant escrit de data 9/9/2013, manifesta que els dies 27 i 29/8/2013, durant la celebració de la XV edició de l’Obert Internacional de Sants, Hostafrancs, La Bordeta, en el Centre Cívic “Cotxeres de Sants”, va intentar en aquesta seu, repartir i dipositar fullets publicitaris del I Campionat d'Escacs Actius Grand Prix Costa Brava, sense poder-ho aconseguir per l'oposició del Sr. Antoni Ayza. Afegeix el Sr. Volkov que la negativa del Sr. Ayza es basa en raons d'enemistat amb el Sr. Carlos Salgado, previsible àrbitre del torneig que es vol publicitar.

Conclou el Sr. Volkov que l'actuació del Sr. Ayza és discriminatòria i que existeix en el seu comportament, abús d'autoritat i usurpació de funcions.

TRÀMIT D’AL.LEGACIONS

En el tràmit d'al·legacions, el Sr. Antoni Ayza manifesta que en el torneig de Sants, és membre del Comitè Organitzador, no per ser president de la FCE, sinó per ser director del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants.

Que la decisió de qui pot, o no publicitar-se en el torneig, l’havia pres l'equip directiu de Cotxeres de Sants que és qui coordina el patrocini i els col·laboradors, així com que el demandant no és patrocinador del torneig, ni col·laborador del mateix.

FONAMENTS DE DRET

Amb independència de si el Sr. Antoni Ayza actuava o no com a President de la Federació, no existeix cap normativa que obligui a un organitzador d’un torneig d’escacs a fer publicitat d’un altre. La decisió de deixar posar publicitat en un local de joc no respon a cap reglamentació i per tant no és competència d’aquest Comitè jutjar-la.

No són d’aplicació els articles 11. 5 i 12.2 del reglament de Disciplina esportiva que parla del que són les infraccions molt greus i infraccions greus. No queda demostrat que el president de la Federació fes cap insult, ni abús d’autoritat, ni usurpació de funcions.

RESOLUCIÓ

Com a conseqüència de l'anterior exposició raonada, aquest Comitè desestima el recurs presentat, pel Sr. Vladimir Volkov.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Comitè d’Apel·lació de la FCE

Barcelona, 10 d’octubre de 2013

Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs, al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, a les 12 hores del dia 2 d'octubre de 2.013, per tractar el temes de la seva competència:

VIST, l’informe arbitral del Torneig Internacional Ciutat de Badalona 2013, on l’àrbitre, Josep Maria Salvans, va expulsar del Torneig al Sr. Pedro Valarezo, per comportament inadequat i menyspreu al seu adversari i a l’àrbitre.

VIST, les al·legacions del Sr. Pedro Valarezzo, on explica la seva versió dels fets i diu que l’àrbitre que fa l’informe no és el que va intervenir en la seva expulsió del torneig.

VIST, la confirmació de l’àrbitre i director del Torneig que sí va ser l’àrbitre Josep M. Salvans i no Josep M. Benitez (tal com indica el recurrent) qui va intervenir i el va expulsar del torneig de viva veu.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina esportiva de la FCE:

Article 12

Són infraccions greus:

2.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

Article 17

Corresponen a les infraccions greus:

a) La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si escau, de cinc partides a una temporada.

CONCLUSIONS

Per l’informe arbitral, la mateixa declaració escrita del jugador i la posterior petició de disculpes al Director del Torneig, queda provat el comportament inadequat de menyspreu del jugador Pedro Valarezzo vers l’àrbitre del Torneig i el seu adversari.

Es considera com atenuant el penediment i petició de disculpes.

RESOLUCIÓ

Imposar una sanció d’un mes d’inhabilitació, per falta greu, al jugador Pedro Valarezzo per ofenses a l’àrbitre i al seu contrincant. Aquesta sanció suposa que el jugador sancionat no pot participar en oberts o proves oficials i homologades que comencin, en el període d’un més, a partir de la recepció d’aquesta resolució.

Contra la present resolució pot interposar-se recurs, en el terme màxim de cinc dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ

BARCELONA, 2 d’octubre de 2.013