COMUNICAT DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE REFERENT A LA RESOLUCIÓ DEL COMITÈ D’APEL·LACIÓ. 1/2023 (06/02/2023) 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè d’Apel·lació Resolució del Comitè d’Apel·lació 01/2023

VIST, l’escrit d’aclariment de l’àrbitre del Torneig I Obert Sub-1800 FIDE, F.C. 

VIST, la resposta del Comitè d’Apel·lació a l’àrbitre del Torneig.

 

1. ANTECEDENTS DEL FET

La part acusatòria (el C.E. Mollet i el seu jugador P.M)  va presentar recurs al Comitè d’Apel·lació en contra de la resolució del Comitè de Competició Resolució del Comitè de Competició 01/2023. En la qual demanaven el següent:

 1. El compliment total de les bases del I Obert del Peona i Peó SUB1800 FIDE.
 2. En cas de negativa del punt 1, la devolució de l'import íntegre per part de l'organització del Peona i Peó i una gratuïtat a una prova oficial de la Federació Catalana d'Escacs a tots els jugadors com a compensació per ometre les seves funcions.
 3. Que la Federació Catalana d'Escacs prengui les mesures adients perquè aquesta situació no es torni a repetir, ja que això crea una indefensió per part de la pròpia Federació i els clubs organitzadors envers el col·lectiu de jugadors que no haurien de ser els perjudicats davant aquestes irregularitats.

Les peticions al Comitè de Competició van ser les següents: 

“Sol·licito: 

La devolució de les quotes d'inscripció per part de l'organització a tots els participants del I Obert SUB-1800 FIDE del Peona i Peó. 

Una compensació per part de la Federació Catalana d'Escacs a tots els jugadors participants del I Obert SUB-1800 FIDE del Peona i Peó. amb una gratuïtat a unaprova oficial per ometre part de les seves funcions i permetre que el torneig es desenvolupés. 

Que la Federació Catalana d'Escacs prengui les mesures corresponents perquè aquestes situacions no es tornin a repetir pel greu perjudici que ocasiona cap als jugadors”. 

El Comitè d’Apel·lació va resoldre, entre d’altres, que ordenava al Comité de Competició l’obertura d’expedient contra el Club Peona i Peó i contra l’àrbitre principal del Torneig I Obert Sub-1800 FIDE.

RESOLUCIÓ D’APEL·LACIÓ:

 1. Desestimar la petició del reclamant d’homologar el torneig per Elo Català.
 2. Revocar la desestimació de les pretensions econòmiques del demandant dictada pel Comitè de Competició i en el seu lloc dictar la inadmissió a tràmit de la demanda contra la Federació Catalana d’Escacs i deixar la demanda contra el club Peona i Peó com a objecte de consideració en l’expedient disciplinari que incoï el Comitè de Competició.
 3. Ordenar al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE que obri un expedient disciplinari contra l’àrbitre Sr. F.C,A, i contra el Club Peona i Peó.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 6 de febrer de 2023

El Comitè d’Apel·lació  Federació Catalana d’Escacs”

 

L’àrbitre del Torneig va enviar el dia 13/02/2023 un escrit al Comitè d’Apel·lació on qüestionava algunes de les afirmacions de la resolució del Comitè d’Apel·lació. El text íntegre d’aquest escrit és el següent: 

Primer:

Bon dia F.,

En efecte, jo vaig rebre el teu registre, de fet no se perquè estan dient que no el vas enviar, hem entrat al correu de torneigs@escacs.cat i també surt el registre enviat el 9 d'octubre.

Atentament, 

 

Federació Catalana d'escacs

C/ Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats)

08030 Barcelona

 

Això és fals. Vam registrar el torneig. Tinc l'e-mail del comitè d'àrbitres confirmant-t'ho: 

Segon:  

III. El 28.11.2022 el àrbitre principal envia el registre, les bases i l'informe d'un torneig que ningú coneix a la FCE. Al registre del torneig  i a l'informe del mateix, que es presenten conjuntament, es demana que valgui per Elo FIDE i Elo Català. A les bases no diu que sigui vàlid per Elo, però en el trípic que aporta el denunciant sí.

"que ningú coneix a la FCDE". Fals, a l'e-mail anterior es demostra que des del 9 d'Octubre el meu registre va arribar a la Federació 

Tercer: 

 • L’àrbitre principal no va enviar cap registre previ a l’inici del torneig, incomplint flagrantment la circular ARB 18/2021 i va enviar, a posteriori una sol·licitud d’homologació d’un torneig per Elo Català que incomplia la normativa d’homologació catalana.

Jo no he incomplert l'article ARB 18/2021, i no vaig enviar res a posteriori, sinó el 9 d'octubre 

Quart: 

Vaig saber que el torneig estava registrat perquè sovint entrava a la web de la Federació i mirava si estava a la llista de tornejos (https://escacs.cat/index.php/component/fce?op=5&dates=0). Quan el vaig veure allà vaig suposar que ja estava registrat sense cap problema. Si hi havia algun problema trobo que se m'havia d'escriure un e-mail. Igualment, si es va registrar correctament, també s'hauria d'escriure dient que tot és correcte. 

Per tant, demano el següent: 

 1. Que la resolució del Comitè d'Apel·lació digui la veritat: que tot es va registrar dins dels terminis
 2. Que es valori si l'únic error que he comès (pensar-me que podia ser vàlid per ELO Català) és suficient per obrir un expedient disciplinari
Moltes gràcies 

Atentament,

F.C.A. 

El Comitè d’Apel·lació respon el 14/02/2023 aquest escrit amb el contingut literal següent: 

“F.C.A. té tot el dret a anar al TCE, però en la nostra opinió s'equivoca de tràmit.  

Apel·lació ha apreciat indicis de falta disciplinària i ha remès a Competició que li obri expedient. Si va ara al Tribunal Català seria per defensar que els arguments que ha donat Apel·lació no són suficients com per obrir-li expedient, cosa que no creiem que prosperi. 

Si ell vol rebatre els fets i  creu que no ha comès infracció o que aquesta no mereix sanció, el que ha de fer és substanciar la seva defensa davant del Comitè de Competició durant la instrucció de l'expedient disciplinari. Si no li agradés la resolució de Competició, tornar a Apel·lació i finalment, si no li agradés la resolució d'Apel·lació, anar al TCE. Per aquesta via sí que podrà discutir el contingut de l'expedient. 

El Comitè d'Apel·lació és l'òrgan en segona instància en l'àmbit de la disciplina esportiva i no pot fer valoracions de temes que poden ser objectes de futurs recursos davant del mateix."   

2. FONAMENTS DE DRET

La Constitució espanyola de 1978.
 

“Título I. De los derechos y deberes fundamentales 

Capítulo segundo. Derechos y llibertades 

Art, 9.3 La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos Artículo 24 Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de susderechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.”

Llei de l'esport català: Títol 6. De la jurisdicció esportiva. Capítol IV. Els recursos.
 

Article 138.1d): 

“Si són resolucions dictades pels comitès d'apel·lació de les federacions esportives catalanes ,en l'àmbit de la seva competència revisora…” 

Estatuts de la FCE

Article 108.-

La potestat jurisdiccional de la Federació Catalana d’Escacs, tant en l’àmbit competitiu com disciplinari, correspon en segona instància al Comitè d’Apel·lació, que és l’òrgan federatiu competent per conèixer i resoldre els recursos presentats en aquelles matèries contra les resolucions emeses pel Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva d’aquesta federacio.

Article 110.- “El Comitè d'Apel·lació és un òrgan col·legiat...”
 

Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE 

Article 3. Àmbit Disciplinari.

 1. L'àmbit de la jurisdicció disciplinària esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE) s'estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la partida o  la competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb caràcter general al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport i en la resta de disposicions i en els Estatuts i reglaments de la FCE.
 2. La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus titulars legítims la possibilitat d’enjudiciar i, si s’escau, de sancionar, les persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva, segons les respectives competències.
 

Article 8 . El Comitè d’Apel·lació de la FCE.

2.- El Comitèd’Apel·lació, serà convocat cada vegada que sigui necessari i ha de resoldre en segona instància i per majoria, els recursos interposats contra els acords del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva...” 

Sentencia STC 227/2000, de 2 de octubre de 2000. 

Pues bien, respecto de esta vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva el Tribunal Constitucional ha declarado que el vicio de incongruencia entendido como desajuste entre el fallo judicial y las pretensiones formuladas por las partes, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurra la controversia procesal (entre las más recientes, 17/2000, de  31 de enero, FJ 4; 85/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 86/2000, de 27 de marzo, FJ 4). En esas mismas resoluciones hemos declarado que el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos (partes) y objetivos (causa de pedir y petitum), y en relación a estos últimos elementos hemos afirmado que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión. 

También la STS de fecha de 30 de enero de 2007, se refiere a la imposibilidad de introducir en el proceso hechos que alteren sustancialmente la «causa petendi» (causa de pedir) y afecten a la esencia del objeto del mismo.

Asimismo, la dictada (también por el Tribunal Supremo) en fecha de 25 de septiembre de 1999, dejaclaro que la preclusión de las alegaciones de las partes, es el sistema establecido en nuestra Ley… , significando ello que las alegaciones de las partes en primera instancia que conforman el objeto procesal, impide que no se puedan ejercitar pretensiones modificativas que supongan un complemento al mismo, impedimento que debe regir durante todo el proceso, tanto en primera instancia como en apelación. El recurso de apelación en nuestro ordenamiento jurídico, aunque permita al Tribunal examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a aquél a resolver cuestiones o problemas distintos a los planteados en primera instancia, no pudiendo nunca olvidarse que el concepto de pretensiones nuevas comprende a las que resulten totalmente independientes a las planteadas de inicio, así como a las que supongan cualquier modo de alteración o complementación de las mismas. en la primera instancia del juicio. El recurso de apelación no autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas en la primera instancia.

Asimismo STS 9 de julio de 1994 “…son cuestiones nuevas todas aquellas no consignadas en los escritos rectores del proceso que por vulnerar el principio de contradicción resultarán inatendibles en alzada…” 

 

3. CONSIDERACIONS

 1. El Comitè d’Apel·lació s'ha excedit en les seves competències actuant d'ofici com a acusador particular, en demanar obertura d'expedient a una de les parts del litigi, quan no va ser sol·licitat pel demandant. Cal recordar (com es recull en les sentències citades en els f. dº a fonaments de dret) que, en la segona instància del procés, igual que en la primera, s'estableix com a garantia de les parts el principi de preclusió, que impedeix que puguin introduir-se en Apel·lació nous fets o peticions que modifiquin els termes en què va quedar establert el debat processal, per vedar-lo el principi de seguretat jurídica i el de la proscripció de la indefensió (arts. 9.3 i 24.1 CE).
 2. El Comitè d'Apel·lació no pot “ordenar” que el Comitè de Competició obri un expedient que no constava com a petició del demandant (veure annex amb les peticions del demandant). En cap moment el demandant demana obertura d’expedient contra el Club Peona i Peó o contra l’àrbitre del Torneig I Obert Sub-1800 FIDE.
 3. El Comitè d'Apel·lació només pot tenir en consideració la resolució del Comitè de Competició, la mateixa resolució i les peticions del demandant en l'origen de la seva demanda. Les seves competències són únicament revisores de les sentències del Comitè de Competició. El Comitè d’Apel·lació sí que pot pronunciar-se sobre l'obligatorietat de retornar la inscripció als participants del torneig o la concessió d'una plaça gratuïta per part de la Federació en un altre torneig.
 4. El demandant no pot afegir nous càrrecs en contra del demandat quan apel·la i ha de cenyir-se a la resolució del Comitè de Competició i a les seves pròpies peticions.
 5. En el cas que ens ocupa, les peticions del demandant giraven entorn detres aspectes: 

a) La devolució dels diners de la inscripció, 

b) La concessió d'una plaça gratuïta en un altre torneig que havia de costejar la Federació.

c) Que la Federació Catalana d'Escacs prengui les mesures corresponents perquè aquestes situacions no es tornin a repetir pel greu perjudici que ocasiona cap als jugadors.

6. I tot això sobre la base de què el torneig no havia estat vàlid per a ELO FIDE. Però finalment, el torneig va valer per a ELO FIDE i, per tant, la seva petició va ser satisfeta.

7. El Comitè d'Apel·lació no pot pronunciar-se sobre la no conveniència de presentar recurs al Tribunal Català de l’Esport (veure resposta del Comitè d’Apel·lació a l’àrbitre del torneig), quan consta en la seva pròpia resolució que pot recórrer al Tribunal Català de l’Esport. A més que és un dret, del club i àrbitres acusats  a la tutela judicial efectiva (ART. 9.3 i 24.1 Constitució Espanyola).

4. DECISIÓ
 

Per la present resolució s’acorda:

 1. Rebutjar l’obertura d’expedient contra el Club Peona i Peó i àrbitre del Torneig en litigi, pels motius exposats en les consideracions d’aquest comunicat.
 2. Aquescomunicatcaràcter finalista, però podria, preceptivament, ser modificatsi s’escaupel Tribunal Català de l’Esport a petició del Comitè d’Apel·lació.
 3. Publicar al web de la Federació (en l’apartat de resolucions del Comitè de Competició) i notificar aquest comunicat a totes les parts implicades: Comitè d’Apel·lació, Club Escacs Mollet, jugador P.M., Club d’Escacs Peona i Peó, àrbitre del Torneig, Comitè Àrbitres catalans i Federació Catalana d’Escacs.

 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 22 de febrer de 2023   

Xarxes socials