JORNADA D’ESCACS AVALUABLE

DENOMINACIÓ

Es denomina Jornada d'Escacs Avaluable aquella competició, organitzada per un club afiliat a la FCE, que se celebri disputant una sola partida per jugador. La competició ha d’estar prèviament registrada per la FCE. Les partides es disputaran a ritme homologat perquè sigui vàlid per ELO. Una Jornada d'Escacs Avaluable serà obligatòriament dirigida per un àrbirtre titulat amb llicència en vigor per la FCE.

No hi hauran premis en metàl·lic.  El preu de la inscripció es decisió del club organitzador.

Un mateix club pot organitzar 2 jornades en un sol dia (matí i tarda).


PARTICIPANTS

Només podran prendre part en les Jornada d'Escacs Avaluable els jugadors amb llicència en vigor.


HOMOLOGACIÓ

Els clubs organitzadors demanaran el registre per l’homologació a la Federació Catalana de la celebració d’una Jornada d’Escacs amb un mínim 40 dies d’antelació adjuntant a la sol·licitud el reglament de la competició. La Federació Catalana confirmarà a l’organitzador el registre del Torneig perquè el puguin portar a terme. El club organitzador haurà d’abonar les quotes FCE i FIDE  en concepte d’homologació.


VALORACIÓ ELO

La Jornada d'Escacs Avaluable, sempre ha de valdre per ELO català i pot valdre o no per ELO FIDE. Dependrà de la voluntat de l'organitzador, i per tant de que vulgui pagar o no la quota de la FIDE.


PROCEDIMENT DE L’APARELLAMENT

Els jugadors podran inscriure’s fins l’hora marcada per la organització per la finalització de les inscripcions. Els jugadors hauran de signar un full d’inscripció on consti el seu nom, el DNI i la signatura.

Completada la inscripció, l’àrbitre ordenarà els jugadors per ordre d’ELO i començarà a fer parelles d’enfrontaments pel procediment següent: 1 amb el 2, 3 amb el 4. 5 amb el 6,... fins completar la llista de participants. No seran aparellats aquells jugador que havent-hi fet una inscripció prèvia a l’organitzador, no està present a la sala de joc i no ha signat la fulla d’inscripció.

La llista de jugadors s'ordenarà per ELO català.

El color de les peces se sortejarà a criteri de l’àrbitre: es pot assignar les blanques al grup de jugadors parells o senars, alternativament o per sorteig directe a cada tauler.


PROCEDIMENT DE L’INFORME

Per la valoració d’ELO, l’àrbitre enviarà un informe a la Federació Catalana amb l’arxiu SwisManager amb les enfrontaments i resultats de les partides, els fulls signats d’inscripció i els dos originals de les plantilles.

Tot el que no estigui previst en aquest Reglament es regularà pels Reglaments de la FCE, FEDA i FIDE.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA

1.     NORMES GENERALS

1.1     Podran participar-hi tots els esportistes que l’1 de gener de l’any en què jugui la fase final del Campionat no hagin fet 20 anys.

2.     FASES PRÈVIES

2.1     Les fases prèvies es jugaran en les dates que indiqui el calendari oficial de proves.

2.2     Els esportistes es dividiran en grups per proximitat geogràfica.

2.3     Les fases prèvies es jugaran preferentment per sistema suís depenent el número de rondes en funció dels  jugadors inscrits. També es podrà utilitzar el sistema lliga. preferentment, i el número de rondes es determinarà en funció dels esportistes inscrits, podent-ne utilitzar altres sistemes de competició.

3.     FASE FINAL

3.1     Es jugarà durant la Setmana Santa. Es jugarà en les dates que indiqui el calendari oficial de proves.

3.2     Es jugarà per sistema suís a vuit rondes preferentment, i el número de rondes serà en funció dels esportistes inscrits, podent-ne utilitzar altres sistemes de competició.

3.3     Es determinarà cada any per circular els esportistes que tenen dret a jugar aquesta Fase Final amb les despeses d’inscripció i d’estància a càrrec de la FCdE.

a)       Els dos primers de la temporada anterior, si encara estan en edat juvenil.
b)       els tres millors jugadors per ordre d’ELO català d’entre tots els inscrits.
c)       7 classificats de les fases prèvies de Barcelona, dels quals, com a mínim 2 han de ser S-18.
d)     tres jugadors de cadascuna de les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona, dels quals com a mínim 1 ha de ser S-18.

e) Es classifiquen 4 noies  de Barcelona i com a mínim 2 han de ser  sub-18.  A Girona, Tarragona i Lleida es classifiquen 2 jugadores una de les quals ha de ser S-18.

3.4     Els esportistes no classificats podran participar en la Fase Final amb les despeses a càrrec del propi esportista, determinant-se aquest criteri per circular i la FCdE podrà establir un nombre màxim de jugadors participants.

3.5     El campió i la campiona de la Fase Final, i el millor i la millor sub-18, representaran Catalunya en el Campionat d’Espanya de les seves respectives categories. representarà a Catalunya al Campionat d'España de la categoria. La jugadora menor de 20 anys (juvenil) i menor de 18 anys millor classificada a la fase final representarà a Catalunya al Campionat d'Espanya de la categoria.

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà al Consell Català de l'Esport (Sala d’Actes), Carrer Sant Mateu s/n d'Esplugues de Llobregat (Veure mapa), el proper dia 09 de maig de 2009, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1.     Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2009. 

2.     Aprovació, si s’escau, del  pressupost corresponent al 2009 i estats comptables del 2008.

3.    Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 24 d’abril de 2009 a les 18 hores. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments de la FCE (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4.     Ratificació de nous càrrecs de la Junta Directiva de la FCE.

5.     Elecció membres Comitè Apel·lació.

6.     Torn obert de paraules.

Un cop finalitzada l’Assemblea General Ordinària se celebrarà l’Assemblea General Extraordinària amb el següent ordre del dia:

INFORME DEL PRESIDENT

 1. Autorització de l’assemblea al finançament del nou local de la Federació Catalana d’Escacs al barri de Sant Andreu de Barcelona.

 2. Torn obert de paraules.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs


Notes importants 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 27 d’abril de 2009.

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.


Model de Certificat

El Sr.____________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB _____________________________________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi,

C E R T I F I C O,

que el Sr. _______________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ______________________ i soci de l’entitat, és el representant legal del Club ____________________________________________________________________ en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 I perquè així consti als efectes legals oportuns signo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

Secretari                                                                      Vist-i-plau 


FCE 06/04/2009

CAMPIONATS DE CATALUNYA SUB-8 A SUB-16 CRITERIS REGLAMENTARIS DE LES FASES PRÈVIES DE LES MATEIXES CATEGORIES

Reglament del Campionat de Catalunya Sub8

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590  10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.-  En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els vuit anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)   El Campió de Catalunya Sub-8 i la Campiona de Catalunya Sub-8 de l’any anterior, sempre que s’hagi classificat entre els deu primers de la classificació general.

b)   Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCE de l’any en curs.

Article 3.- Els jugadors i jugadores amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec són tots aquells que no hagin fet vuit anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que tinguin llicència federativa.

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició.

d’edat que serà el seu responsable durant tota la competició.

CAPÍTOL II.  INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament  i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.-  El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 11.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 12.- Les decisions de l’Àrbitre Principal seran definitives.

Article 13.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub-8 i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub-8 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent sempre que s’hagi classificat entre els deu primers de la classificació general.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT ESPANYA D’EDATS.

Article 14.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la sala de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar  la sala de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub-8 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

Reglament del Campionat de Catalunya Sub10

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

  a)     El Campió de Catalunya Sub10 i la Campiona de Catalunya 10 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

   b)     Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCE de l’any en curs.

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició.

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub10 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub10 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub10 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.


Reglament del Campionat de Catalunya Sub12 

 PREÀMBUL 

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)     El Campió de Catalunya Sub12 i/o Sub10 i la Campiona de Catalunya Sub12 i/o Sub10 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

b)     Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCDE de l’any en curs

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició. 

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub12 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub12 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub12 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

Reglament Campionat de Catalunya Sub14

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)     El Campió de Catalunya Sub14 i/o Sub12 i la Campiona de Catalunya Sub14 i/o Sub12 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

b)     Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCDE de l’any en curs.

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició. 

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu. 

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim nou (9) partides. 

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub14 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub14 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub14 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

 

Reglament del Campionat de Catalunya Sub16

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)  El Campió de Catalunya Sub16 i/o Sub14 i la Campiona de Catalunya Sub16 i/o Sub14 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

  b) Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCDE de l’any en curs.

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició.

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub16 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent només si repeteix categoria. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub16 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent, només si repeteix categoria.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub16 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

Criteris reglamentaris de les Fases Prèvies Sub8 a Sub16

  

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableixen els següents criteris reglamentaris.

PRÒLEG 

Amb l’objectiu de cercar una millor distribució territorial per a la realització de les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’edats (sub8, sub10, sub12, sub14 i sub16), tant a la realització dels campionats previs classificatoris com a l’assignació de les places que donen dret a la final, així com disposar de flexibilitat organitzativa davant de possibles canvis estructurals en l’Administració del territori per part de la Generalitat de Catalunya, es va elaborar el document de Criteris Reglamentaris per aplicar a les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’Edats a partir de l’any 2009.

L’experiència de la realització d’aquestes fases prèvies durant l’any 2009 ha portat a la introducció d’algunes revisions d’aquests criteris per a la seva aplicació a partir de l’any 2010.

PARÀMETRES PRINCIPALS.

Els paràmetres principals que intervindran en l’elaboració dels nous criteris seran:

a) La COMARCA serà la unitat administrativa de treball.

 

b) El número de fitxes federatives per trams d’edats determinaran bàsicament l’assignació de places per la Final de Catalunya.

 

b.1  Es determinarà un número de places complementàries en base als resultats en l’anterior Final del Campionat de Catalunya d’edats.

 

b.2 Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques, tindrà d’un mínim de 7 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 14 places equivalents al 100%, en cada tram d’edat.

 

b.3 Aquesta assignació de places repartirà un número mínim de 160 i màxim de 200 equivalents al 100%.

 

c) El número de places definitives per a la Final de Catalunya vindran determinades pel número de jugadors participants en cada tram d’edat.

 

d) Es determinarà un calendari, marcat per un període únic en què s’haurà de realitzar aquestes prèvies, i seran classificatòries per a la Final de Catalunya corresponent.

 

CRITERIS GENERALS.

Els criteris generals que seran aplicables son els següents:

 

1) Una comarca, representada pels seus Clubs d’Escacs, podrà sol·licitar organitzar una competició pròpia en tots els trams d’edats, sempre i quan en dos d’ells tingui un número de fitxes federatives igual o superior a 35, o en el total dels quatre trams superi els 100, i l’anomenarem COMARCA ÚNICA.

 

2) Quan no es compleixi el primer criteri, les comarques es podran agrupar en base a la seva proximitat i dintre de la seva província, constituint-ne el que s’anomenarà AGRUPACIÓ DE COMARQUES. Aquesta AGRUPACIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

 

3) Si una COMARCA es trobés en un entorn en el què no pogués AGRUPAR-SE, serà la Junta Directiva FCE qui determinarà amb quina COMARCA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES quedarà encabida.

 

4) Una comarca es podria dividir en parts en tots els trams d’edats, sempre i quan cada partició compleixi les condicions establertes en el primer criteri, i l’anomenarem COMARCA “Nord, Sud, Est, Oest o Central”. Aquest PARTICIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

 

5) Aquestes Fases Prèvies seran incloses en el Calendari Esportiu de la FCE.

 

6) El número de places ADJUDICADES a cada campionat vindrà determinat per la inscripció real que tingui aquell campionat, i es determinarà en base als següents criteris:

·       La inscripció es considerarà consolidada en l’aparellament de la 3ª ronda de cada campionat i tram d’edat.

·       El número de places adjudicades (al 100%) s’obtindrà del número d’inscrits consolidats, en base a la següent taula:


 

De 4 a 8

1 plaça

De 9 a 17

2 places

De 18 a 27

3 places

De 28 a 38

4 places

De 39 a 50

5 places

De 51 a 62

6 places

De 63 a 74

7 places

De 74 a 86

8 places

De 87 a 98

9 places

De 99 a 11

10 places

De 111 a 122

11 places

Més de 123

12 places

 

  

Les places que s’adjudiquen es consideren com el seu valor al 100%. 

·       Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques o agrupacions de comarques, tindrà garantit d’un mínim de 7 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 14 places equivalents al 100%, en cada tram d’edat.

·       En cas que, un cop confirmada la inscripció, la suma total de comarques o agrupacions de comarques en una província no assolís el mínim establert, serà la Comissió d’Escacs Base de la FCE.  qui proposarà la distribució de la plaça o places que manquin per assignar entre les seus d'una mateixa província, de forma proporcional a la inscripció i arrodonint les places a un mínim del 50%. Aquesta proposta es remetrà a la territorial corresponent per a la seva acceptació i, en cas de discrepància, serà decidit en Junta Directiva de la FCE.

7) Es determinaran a cada PARTICIÓ DE COMARCA, COMARCA ÚNICA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES un número de places COMPLEMENTÀRIES en base als següents criteris:

 

·       Les classificacions que assoleixin els esportistes de cada partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques en l’anterior Final del Campionat de Catalunya d’edats, determinarà un número de places COMPLEMENTÀRIES a adjudicar a la partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques corresponent de l’any següent.

·       El 1er classificat i la 1ª classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si estan entre els deu primers de la classificació general de l’any anterior, tindran el dret de participar amb les despeses pagades al 100%, i la plaça serà nominativa.

·       S’adjudicarà una plaça COMPLEMENTÀRIA a aquella partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques en la que juguin el 2on i 3er classificat de la general de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats de l’any anterior. Aquesta plaça quedarà sumada en el tram d’edat en què participin els esportistes corresponents.

·       Les places complementàries dels campió o campiona sub16, o del segon o tercer classificat de la general que deixin de pertànyer en aquesta categoria a l’any següent, quedaran en disposició de la Comissió d’Escacs Base de la FCE que les re-assignarà novament en la categoria sub16 per criteris tècnics i/o de territorialitat.

·       Aquestes places COMPLEMENTÀRIES sumaran directament a les ADJUDICADES per inscripció, però no sumaran sobre el mínim que s’ha garantit a cada província.

8) Es mantindran els criteris de DISCRIMINACIÓ POSITIVA en l’assignació de les places femenines per a la distribució de les places classificatòries a la final, i que correspondrà a un ordre del 30% del total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES).


9) Un cop determinades el total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES), la distribució d’aquestes places, tant de la classificació general com de la femenina, serà la següent:


Places

assignades

Classificació general

Classificació Femenina

1er

2on

3er

4rt

1a

2a

3a

4a

1

70%

30%

1,5

100%

50%

2

100%

40%

60%

2,5

100%

75%

75%

3

100%

100%

100%

3,5

100%

100%

50%

100%

4

100%

100%

70%

100%

30%

4,5

100%

100%

100%

100%

50%

5

100%

100%

100%

50%

100%

50%

5,5

100%

100%

100%

85%

100%

65%

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6,5

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

40%

9

100%

100%

100%

100%

100%

80%

50%

100%

100%

70%

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

100%

100%

100%

30%

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


En cas que una jugadora no aconseguís el percentatge del 50% dels punts menys mig punt, o bé entrés en places de la classificació general, la seva plaça passaria íntegre a la general, generant una plaça més en aquesta.

  

CRITERIS ESPECÍFICS.

 

a) Perquè la DISCRIMINACIÓ POSITIVA tingui aplicació, com a mínim, hauran hagut d’obtenir el 50% dels punts en joc menys mig punt.

 

b) El número total de places ASSIGNADES a un territori només tindrà aplicació si la participació en el tram d’edat corresponent en aquest territori dobla en aquesta assignació. En cas que això no es produeixi, el número total de places ASSIGNADES que li correspondran al 100% en aquest territori seran les de la meitat de la seva participació.

 

c) Cada any s’emetrà una circular en què es publicaran les PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats i les places COMPLEMENTÀRIES que els hi corresponen.

 

d) Aquestes PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats, també tindran capacitat classificatòria per a la CATEGORIA SUB8, si la seva delegació territorial així ho decideix. Encara i així, i donada la poca experiència competitiva que existeix amb respecte aquesta categoria, els criteris per establir les places que puguin donar drets a accedir a la final de Catalunya sub8 seran publicats cada any mitjançant una circular específica.

 

e) En cas que en algun any es superin les 200 places sumant les ADJUDICADES i COMPLEMENTÀRIES, la Junta Directiva de la FCE podrà modificar per l’any següent la taula de distribució d’adjudicació de places.

 

f) Fins a la consolidació del nou model, que s’ha establert en un mínim de 3 anys i que finalitza en l’any 2011, aquest inclòs, la FCE assumirà els costos derivats de l’arbitratge d’aquestes competicions.

 

g) Al tractar-se de una competició organitzada i tutelada per la FCE, aquests campionats s’hauran de regir per la seva reglamentació.

 

h) Per a cada fase prèvia, els àrbitres assignats hauran de publicar els resultats corresponents a la ronda anterior no més tard del dilluns següent a les 20 h., i els aparellaments de la següent ronda hauran de fer-se públics no més tard del dimecres previ a les 20 h.

 

i) En aquells casos que sigui necessari encabir dins una mateixa competició a esportistes d’origen escolar i no federats, la FCE intentarà obrir vies per a la seva inscripció federativa que permeti organitzar el campionat respectiu dins els criteris de competició establerts per la pròpia FCE.

 

j) La competició en aquestes fases prèvies estarà tutelada sota aquests criteris per la FCE, però l’organització d’aquests campionats correspondran als clubs que ho sol·licitin i que compleixin amb els criteris establerts en l’apartat 3. En cas que algun territori manqui d’organització executiva per realitzar el seu campionat, la FCE velarà perquè els jugadors de la comarca afectada puguin participar en campionats de comarques veïnes. En cas d’AGRUPACIONS DE COMARQUES que ocupin tota una província, podrà ser la FCE qui assumeixi completament l’organització d’aquestes Fases Prèvies en aquest territori.

 

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

6.2 A la Divisió d’Honor a partir de l’any 2010 el grup serà de 12 equips, a la resta de categories es formaran grups de 10 equips, tants com siguin possibles. En cas que s’hagin d’introduir VACANTS s’intentarà que es distribueixin entre el major nombre de grups que es pugui.

MODIFICACIO DE L’ARTICLE 6.2

6.2  A la Divisió d’Honor a partir de l’any 2010 el grup serà de 12 equips, a la resta de categories es formaran grups de 10 equips, tants com siguin possibles. En cas que s’hagin d’introduir VACANTS s’intentarà que es distribueixin entre el major nombre de grups que es pugui.


SISTEMA DE JOC A LA DIVISIÓ D’HONOR

El sistema de joc de la Divisió d’Honor serà el següent:

Cada equip disputarà 9 partits en dues fases.


FASE PRÈVIA

A la fase prèvia es formaran dos grups de 6 equips a partir de la classificació de l’any anterior i es numeraran. Els nou primers números seran per als equips que l’any anterior eren ja de la Divisió d’Honor, per ordre de classificació, i els 3 restants números seran per als equips que van ascendir de la Primera Divisi. El número deu el tindrà el campió de la Primera Divisió, l’onze el subcampió, i el dotze el guanyador del play-off d’ascens a Divisió d’Honor.

El grup A estarà format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12

El grup B estarà format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11

El sorteig per als enfrontaments de cada grup d’aquesta fase prèvia serà públic i pur.

Cada grup disputarà una lliga a una sola volta.


FASE FINAL PER DETERMINAR LES 4 PRIMERES PLACES DE LA CATEGORIA

Els dos primers de cada grup es classificaran per jugar la fase final a 4 equips que determinarà les quatre primeres places de la Divisió d’Honor. A cadascun d’aquests equips se’ls assignarà un número de l’1 al 4 que conservaran fins al final del Campionat. Això permetrà determinar on es juga el primer i segon partit de cada eliminatòria a doble volta. La numeració s’assignarà de la següent manera: El número 1 el tindrà el primer classificat de grup amb més puntuació. En cas d’empat es desempatarà per sonneborg si persisteix l’empat per puntuació olímpica i per últim per sorteig. El número 2 el tindrà l’altre equip classificat en primera posició de grup. Per determinar qui té el número 3 i número 4 es procedirà aplicant els mateixos criteris que per determinar el número 1 i 2, o sigui puntuació i desempat sonneborg, olímpic i sorteig. Les dues eliminatòries es jugaran a doble volta i el segon partit es disputarà sempre a casa del que tinguin millor número.


ENFRONTAMENTS PRIMERA ELIMINATÒRIA (Semifinals)

Jugarà el primer de cada grup contra el segon de l’altre grup a doble volta.


ENTRONTAMENTS SEGONA ELIMINATÒRIA (Final)

Jugaran entre sí a doble volta els dos equips guanyadors de la primera eliminatòria per determinar el campió  i segon de la categoria. Els altres dos equips jugaran també a doble volta per determinar la tercera i quarta posició del Campionat. 


FASE FINAL PER DETERMINAR L’ORDE DE CLASSIFICACIÓ DEL 5 AL 12

Els vuits equips restants faran una nova lliga entre ells, a una sola volta, però conservant les puntuacions que havien obtingut a la lliga prèvia amb els equips del seu grup anterior (no compten els resultats que s’havien fet amb els dos primers de cada grup a la primera fase d’aquest campionat).

La classificació final atorgarà una classificació del 5 al 12 i els tres últims equips baixaran de categoria.

La distribució d’equips en cada enfrontament d’aquesta fase final dels equips classificats a la fase prèvia del 5 al 12 serà la següent:


La lletra indica el grup A o B i el número la classificació dins del grup a la fase prèvia.


RONDA 1  

A-3         =             B-6

A-4         =             B-5

A-5         =             B-4

A-6         =             B-3


RONDA 2 

B-3         =             A-5

B-4         =             A-6

B-5         =             A-3

B-6         =             A-4

 

RONDA 3 

A-3         =             B-4

A-4         =             B-3

A-5         =             B-6

A-6         =             B-5

 

RONDA 4 

B-3         =             A-3

B-4         =             A-4

B-5         =             A-5

B-6         =             A-6

 

Art.2.1  A Divisió d'Honor, el dia de joc serà el dissabte. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores, llevat excepcions previstes en la convocatòria. A la Divisió d’Honor, Primera Divisió. Segona Divisió, Preferent Territorial i Primera Territorial el ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada. La Segona Territorial adoptarà aquest ritme l’any 2009 ( enguany el ritme de joc serà de 30 jugades en una hora i mitja i una hora més per jugador finalitzant a caiguda de bandera ). La Tercera Territorial adoptarà aquest ritme al 2010 (al 2008 i 2009 el ritme de joc serà de dues hores a caiguda de bandera).

MODIFICACIO ARTICLE 2.1.

2.1  A la Divisió d'Honor, el dia i hora de joc serà el dissabte a les 16,30 hores. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores.

A totes les categories el ritme de joc serà de 40 jugades en 90 minuts per jugador amb increment de 30 segons per jugada, una vegada arribat al control, s’afegiran 30 minuts + 30 segons per jugada.

 

3. INSCRIPCIONS I RENÚNCIES

CREACIÓ DE L’ARTICLE 3.4

3.4 Un Equip de segona categoria que renúncia a aquesta categoria no podrà substituir-ho per dos equips de tercera categoria.


Art. 7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.8  L’ equip local serà l’encarregat de confeccionar l’acta de l’encontre, així com de confeccionar l'acta electrònica sigui el que sigui el resultat de l'encontre.

      L’equip guanyador, o en cas d’empat l’equip visitant, s’encarregarà de la guarda i custodia de l’acta en paper durant un any. Es obligatori complimentar l’acta electrònica

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 7.8

7.8  L’ equip local (o el visitant si no es presenta l’equip local) serà l’encarregat de confeccionar l’acta de l’encontre, així com de confeccionar l'acta electrònica sigui el que sigui el resultat de l'encontre. Si l’equip visitant  observa que no es publica l’acta del partit a la web de la FCE en els terminis establerts, podrà fer l’acta electrònica perquè la FCE pugui tenir el resultat el més aviat possible.

       L’equip local s’encarregarà de la guarda i custodia de l’acta en paper durant un any. També serà l’encarregat d’enviar les planilles (només en el cas de les tres Divisions Catalanes) a la FCE, preferiblement en format electrònic. El termini per entregar les planilles serà d’una setmana a la finalització del partit. Es determinarà per circular les sancions administratives, en cas d’incompliment d’aquest article.   

 

Art. 8. JUGADORS TITULARS

8.1  El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces dels esportistes i pels les llistes d’esportistes afegits amb números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular.  Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar  les Fases Eliminatòries d’ascens (Play-offs d’ascens) amb aquest equip caldrà que compleixi el  requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria del equip del qual es titular.

 

 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8.1.

8.1  El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar  les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb aquest equip caldrà que compleixi el  requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria de l’equip del qual és titular. Els jugadors titulars del primer equip (A) que siguin no alineables perquè l’equip ja té el màxim de jugadors estrangers permesos per la reglamentació, tindran un número bis i ampliaran el nombre de titulars de l’equip A.


8.4   Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8.4

8.4  Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces. No obstant això, un jugador titular d’un equip de Divisió d’Honor que demostri que no pot disputar partides en dissabte a la tarda, per motius raonats, podrà sol·licitar poder jugar a l’equip B del seu club, però llavors, no podrà ser alineat a l’Equip A aquella temporada. La Comissió Esportiva decidirà si se li concedeix aquesta sol·licitud. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx.

 

7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1    A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”.

       Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. L'infració d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.

 

  MODIFICACIO 7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1    A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants  als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol  incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda.       Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.

   

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

2. INSCRIPCIONS I RENÚNCIES

Creació de l’article 2.6

Les vacants produïdes en proves oficials organitzades per la FCE no es cobriran, llevat que el Reglament del Campionat o la circular en qüestió digui el contrari.

 

L’art 3.2.3 diu:

Els delegats s’abstindran d’avisar els jugador de la caiguda de bandera o proporcionar qualsevol altre ajut referents a la seva partida.

 

MODIFICACIO art. 3.2.3: 

Els delegats s’abstindran de proporcionar qualsevol ajut als seus jugadors sobre una partida, no obstant això, quan no hi hagi assignat un àrbitre en un matx del Campionat de Catalunya per Equips, els delegats podrà indicar la caiguda de bandera de qualsevol dels jugadors.

   

Art. 9.5   Dues incompareixences, tant en campionats d'equips com individuals, suposen l'eliminació de l'equip o del jugador de la competició. Tres incompareixences d’un mateix jugador en el Campionat de Catalunya per Equips,  suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. Aquesta normativa només serà d’aplicació per a les categories on sigui obligatori l’enviament de resultats a la Federació mitjançant l’acta electrònica ( a l’any 2007 fins a la categoria Preferent inclosa).

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9.5

9.5   Dues incompareixences, tant en campionats d'equips com individuals, suposen l'eliminació de l'equip o del jugador de la competició. Dues incompareixences d’un mateix jugador en el Campionat de Catalunya per Equips, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. A més de les sancions previstes a l’article 7.7, del Reglament de Campionat de Catalunya per Equips, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria. Aquesta normativa només serà d’aplicació per a les categories on sigui obligatori l’enviament de resultats a la Federació mitjançant l’acta electrònica ( a l’any 2007 fins a la categoria Preferent inclosa).

NOTA:             Aquest article passarà a formar part del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips des del primer punt i seguit o sigui:

Dues incompareixences d’un mateix jugador en el Campionat de Catalunya per Equips, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. A més de les sancions previstes a l’article 7.7, del Reglament de Campionat de Catalunya per Equips, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.


REGLAMENT DE RÀPIDES PER EQUIPS

 

Art. 1.7 Els equips de les tres divisions i de la categoria preferent, podran dividir-se en dos equips, segons l’ordre establert en la llista oficial dels seus jugadors. Els cinc primers jugadors, més els bis corresponents seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a preferent, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc.

 

MODIFICACIÓ ARTICLE 1.7

 

1.7 Els equips de 10 o 8 jugadors al Campionat de Catalunya per Equips, podran dividir-se en dos equips, segons l’ordre establert en la llista oficial dels seus jugadors. En equips de 10 els cinc primers jugadors, (en equips de 8 els 4 primers) més els bisos corresponents seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a segona, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc.

 

REGLAMENT DE TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

3.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 3.4.

3.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

 

L’article 3 del Reglament de Tramitació de Documentació passa a ser l’art. 7.9 del Reglament de Catalunya per Equips dintre de l’apartat: 7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE (CANVI DE NUMERACIÓ DE L’ARTICLE 3 PASSA A SER EL 7.9) 

 

3. Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips

3.1 Els clubs afiliats a la Federació Catalana, per poder participar en competicions d’equips, han de presentar la relació dels seus jugadors, 8 dies hàbils abans de començar la competició.

3.2 A la relació es farà constar el nom del jugador, el codi català i l’elo català. Només podran figurar els jugadors que tinguin la llicència federativa tramitada per la temporada en joc.

3.3 Els jugadors han d’estar relacionats per ordre d’elo català, utilitzant la llista d’avaluació catalana en vigor. Els clubs amb equips a la Divisió d’Honor i Primera Divisió podran optar per relacionar els seus jugadors per ordre d’elo FIDE.

Es podran realitzar canvis a l’orde de les llistes pels següents conceptes:

1)  Ordenar els 10 primers jugadors de la llista  per elo FIDE en comptes de per elo català.

2)  Ordenar els jugadors en funció de la titulació internacional MF, MI i GM

3)  Efectuar canvis per motius de disminució física d’algun dels jugadors del club (mobilitat reduïda, malaltia greu).

4)  Efectuar canvis fins a un màxim de 25 punts d’elo.

3.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

3.5 La sanció administrativa per portar a la Federació la llista d’ordre de forces amb retard, serà el preu de la inscripció de l’equip del club de més categoria, multiplicat pels dies de retard. Aquest dies de retard es comptabilitzaran des de la finalització del termini de presentació de les llistes, fins a l’últim dia feiner abans del començament del Campionat Equips. En cas que la llista es presenti amb posterioritat al començament del Campionat per Equips, a més de la multa econòmica, el club podria ser sancionat amb la eliminació del Campionat de tots els seus equips.

3.6 Els clubs estan obligats a presentar la documentació requerida per la FCE en el temps i forma regulats en les seves circulars o reglaments. La manca de compliment d’aquesta norma donarà lloc a les sancions administratives que anualment publiqui la FCE.


CANVI DE NUMERACIÓ DE L’ARTICLE 3 PASSA A SER EL 7.9 

7.9. Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips

7.9.1 Els clubs afiliats a la Federació Catalana, per poder participar en competicions d’equips, han de presentar la relació dels seus jugadors, 8 dies hàbils abans de començar la competició.

7.9.2 A la relació es farà constar el nom del jugador, el codi català i l’elo català. Només podran figurar els jugadors que tinguin la llicència federativa tramitada per a la temporada en joc.

7.9.3 Els jugadors han d’estar relacionats per ordre d’elo català, utilitzant la llista d’avaluació catalana en vigor. Els clubs amb equips a la Divisió d’Honor i Primera Divisió podran optar per relacionar els seus jugadors per ordre d’elo FIDE.

Es podran realitzar canvis a l’orde de les llistes pels següents conceptes:

1)  Ordenar els 10 primers jugadors de la llista  per elo FIDE en comptes de per elo català.

2)  Ordenar els jugadors en funció de la titulació internacional MF, MI i GM

3)  Efectuar canvis per motius de disminució física d’algun dels jugadors del club (mobilitat reduïda, malaltia greu).

4)  Efectuar canvis fins a un màxim de 25 punts d’elo.

5) Per no poder disputar partides dissabtes tarda a Divisió d’Honor

7.9.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran a la nova llista publicada a la web de la FCE de relació d’ordre de forces. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

7.9.5 La sanció administrativa per portar a la Federació la llista d’ordre de forces amb retard, serà el preu de la inscripció de l’equip del club de més categoria, multiplicat pels dies de retard. Aquest dies de retard es comptabilitzaran des de la finalització del termini de presentació de les llistes, fins a l’últim dia feiner abans del començament del Campionat per Equips. En cas que la llista es presenti amb posterioritat al començament del Campionat per Equips, a més de la multa econòmica, el club podria ser sancionat amb l’ eliminació del Campionat de tots els seus equips.

7.9.6 Els clubs estan obligats a presentar la documentació requerida per la FCE en el temps i forma regulats en les seves circulars o reglaments. La manca de compliment d’aquesta norma donarà lloc a les sancions administratives que anualment publiqui la FCE.

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 el proper dia 14 de novembre de 2009, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.  

O R D R E    D E L   D I A

 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2010. 

2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2010.

3. Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 30 d’octubre de 2009 a les 19,30 hores.

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglament o estatuts (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4. Torn obert de paraules.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 13 d’octubre de 2009.

 

 

Notes importants

 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 2 de novembre de 2009.

 

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.

 

3a.- Per poder votar a les assemblees ens regim pel que diu el següent decret de la Generalitat.

DECRET (DOGC núm. 4436 – 28.07.2005)

159/2005, de 26 de juliol, pel qual es modifica parcialment el Decret 70/1994, de 22 de març, de regulació de les federacions esportives catalanes.

"Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les altres entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat d'afiliació mínima d'un any natural. La seva representació recaurà en el president o presidenta o en la persona que estatutàriament el o la substitueixi, sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el mandat en vigor en el registre públic on es trobi inscrita l'entitat. En cas que manqui la inscripció registral esmentada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de president o presidenta o de persona que el o la substitueix estatutàriament, caldrà acreditar-la mitjançant instrument notarial".

 

Això vol dir que per votar cal reunir dues condicions:

 

1. Que la persona que voti consti al registre de la Generalitat com a membre de junta del club (NO ES POT DELEGAR EN QUALSEVOL PERSONA ENCARA QUE SIGUI SOCI DEL CLUB)

 

2. Que els estatuts de l’entitat el designin com a representant del club o que sigui la persona que el pot substituir en cas d’absència.

 

3. En cas que la persona que representi al club no consti al registre de la Generalitat necessitarà un instrument notarial per demostrar-ho.

 

Model de Certificat

 

El Sr.____________________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB _____________________________________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi, 

C E R T I F I C O,

que el Sr. __________________________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ____________________________, és el representant legal del Club segons consta als nostres estatuts___________________________________________________________i que actuarà com a tal  en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 

I perquè així consti als efectes legals oportuns firmo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

  

Secretari                                                                      Vist-i-plau