PROPOSTA 1 VALLFOGONA 

Segons diu el reglament d’avaluació d’elo català:

1. Requeriments tècnics

1.1 El ritme de joc haurà de ser com a mínim de  65 minuts per jugador i partida.

El club d’Escacs Vallfogona proposa que els campionats d’escacs actius, que siguin:

  • 20 min. per jugador/a a caiguda de bandera
  • 15 min. per jugador/a + 5” per jugada des del primer moviment
  • 25 min. per jugador/a + 3” d’increment per jugada
  • 20 min. per jugador/a + 3” d’increment per jugada

Siguin avaluables per elo català, amb la meitat de la constant, que seria 7’5 o 7 depenent del que vagi millor pel programa d’avaluació d’elo.

I pels jugadors/es nous que sigui de 12’5 o 12.

Que sigui obligatori l’avaluació d’elo per tots els campionats homologats per la FCE i pels campionats del Circuit Català.

Això farà que els jugadors/es que no poden disposar de temps per jugar un campionat tradicional o bé no tinguin la proximitat per jugar-los puguin tenir variació en el seu elo.

C.E. VALLFOGONA

PROPOSTA 2 VALLFOGONA

Tot i les sancions aprovades per l’últim campionat per equips de Catalunya 2010, vam ser un dels equips perjudicats per la no presentació d’un equip de categoria primera i així reforçant els equips filials de tercera, que jugaven contra els nostres, alterant totalment la competició.

Per aquest motiu proposem que la incompareixença d’un equip o d'incompareixença de suficients jugadors per no poder fer l’equip, (sense motiu justificat), tots els equips de lletra inferior d’aquest club, perdin el matx d’aquella ronda.

Ja que desprès de les últimes modificacions que es van incloure en el reglament van quedar relativament emparades les vacants de jugadors però no les vacants dels equips sencers, o sigui que el reglament et permet més fàcilment en un equip de 8 jugadors posar 8 vacants que no pas una vacant, si tens equips filials.

Des del C.E. Vallfogona creiem que és l’única manera de que els clubs que realment ens prenem la competició en serio, aquest esport arribi un dia que tingui la serietat que es mereix, com a mínim en la competició per equips, més important de la FCE.

PROPOSTA 3 VALLFOGONA

A les sancions de descens de categoria, que aplica el comitè de competició, demanem que siguin aplicades una vegada finalitzada la competició, per que normalment aquests tipus d’irregularitats reglamentaries les acostumen a fer equips que per motius de la competició ja han perdut la categoria matemàticament.

Per tant proposem que si un equip es sancionat amb la pèrdua de la categoria i ja la perdia per competició en baixi dues, una per competició i una per sanció.

Sancionar un equip amb la pèrdua de la categoria quan matemàticament ja la te perduda no es cap tipus de sanció.

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA

1 . NORMES GENERALS

1.1. Podran participar-hi tots els esportistes que l’1 de gener de l’any en què jugui la fase final del Campionat no hagin fet 20 anys.

2 . FASES PRÈVIES

2.1 Les fases prèvies es jugaran en les dates que indiqui el calendari oficial de proves.

2.2 Els esportistes es dividiran en grups per proximitat geogràfica.

2.3 Les fases prèvies es jugaran preferentment per sistema suís depenent el número de rondes en funció dels  jugadors inscrits. També es podrà utilitzar el sistema lliga. preferentment, i el número de rondes es determinarà en funció dels esportistes inscrits, podent-ne utilitzar altres sistemes de competició.

3. FASE FINAL

3.1 Es jugarà durant la Setmana Santa. Es jugarà en les dates que indiqui el calendari oficial de proves.

3.2 Es jugarà per sistema suís a vuit rondes preferentment, i el número de rondes serà en funció dels esportistes inscrits, podent-ne utilitzar altres sistemes de competició.

3.3 Es determinarà cada any per circular els esportistes que tenen dret a jugar aquesta Fase Final amb les despeses d’inscripció i d’estància a càrrec de la FCdE.

a) Els dos primers de la temporada anterior, si encara estan en edat juvenil

b) Els tres millors jugadors per ordre d’ELO català d’entre tots els inscrits.

c) 7 classificats de les fases prèvies de Barcelona, dels quals, com a mínim 2 han de ser S-18.

d) tres jugadors de cadascuna de les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona, dels quals com a mínim 1 ha de ser S-18.

e) Es classifiquen 4 noies  de Barcelona i com a mínim 2 han de ser  sub-18.  A Girona, Tarragona i Lleida es classifiquen 2 jugadores una de les quals ha de ser S-18.

3.4 Els esportistes no classificats podran participar en la Fase Final amb les despeses a càrrec del propi esportista, determinant-se aquest criteri per circular i la FCdE podrà establir un nombre màxim de jugadors participants.

3.5 El campió i la campiona de la Fase Final, i el millor i la millor sub-18, representaran Catalunya en el Campionat d’Espanya de les seves respectives categories. representarà a Catalunya al Campionat d'España de la categoria. La jugadora menor de 20 anys (juvenil) i menor de 18 anys millor classificada a la fase final representarà a Catalunya al Campionat d'Espanya de la categoria.

CRITERIS REGLAMENTARIS PER A LES FASES PRÈVIES DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS (sub10, sub12, sub14 i sub16) A PARTIR DE L’ANY 2009 (revisat per a l’any 2011).

1 . PRÒLEG.

Amb l’objectiu de cercar una millor distribució territorial per a la realització de les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’edats (sub10, sub12, sub14 i sub16), tant a la realització dels campionats previs classificatoris com a l’assignació de les places que donen dret a la final, així com disposar de flexibilitat organitzativa davant de possibles canvis estructurals en l’Administració del territori per part de la Generalitat de Catalunya, es va elaborar el document de Criteris Reglamentaris per aplicar a les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’Edats a partir de l’any 2009.

L’experiència de la realització d’aquestes fases prèvies durant l’any 2009 i 2010 ha portat a la introducció d’algunes revisions d’aquests criteris per a la seva aplicació a partir de l’any 2011.

2 . PARÀMETRES PRINCIPALS.

Els paràmetres principals que intervindran en l’elaboració dels nous criteris seran:

La COMARCA serà la unitat administrativa de treball.

  1. a)El número de fitxes federatives per trams d’edats determinaran bàsicament l’assignació de places per la Final de Catalunya.

a.1         Es determinarà un número de places complementàries en base als resultats en l’anterior Final del Campionat de Catalunya d’edats.

a.2         Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques, tindrà d’un mínim de 7 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 14 places equivalents al 100%, en cada tram d’edat.

a.3         Aquesta assignació de places repartirà un número mínim de 160 i màxim de 200 equivalents al 100%.

  1. b)El número de places definitives per a la Final de Catalunya vindran determinades pel número de jugadors participants en cada tram d’edat.

c)Es determinarà un calendari, marcat per un període únic en què s’haurà de realitzar aquestes prèvies, i seran classificatòries per a la Final de Catalunya corresponent

3 . CRITERIS GENERALS.

Els criteris generals que seran aplicables son els següents:

1 . Una comarca, representada pels seus Clubs d’Escacs, podrà sol·licitar organitzar una competició pròpia en tots els trams d’edats, sempre i quan en dos d’ells tingui un número de fitxes federatives igual o superior a 35, o en el total dels quatre trams superi els 100, i l’anomenarem COMARCA ÚNICA.

2 . Quan no es compleixi el primer criteri, les comarques es podran agrupar en base a la seva proximitat i dintre de la seva província, constituint-ne el que s’anomenarà AGRUPACIÓ DE COMARQUES. Aquesta AGRUPACIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

3 . Si una COMARCA es trobés en un entorn en el què no pogués AGRUPAR-SE, serà la Junta Directiva FCE qui determinarà amb quina COMARCA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES quedarà encabida.

4 . Una comarca es podria dividir en parts en tots els trams d’edats, sempre i quan cada partició compleixi les condicions establertes en el primer criteri, i l’anomenarem COMARCA “Nord, Sud, Est, Oest o Central”. Aquest PARTICIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

5 . Aquestes Fases Prèvies seran incloses en el Calendari Esportiu de la FCE.

6 . El número de places ADJUDICADES a cada campionat vindrà determinat per la inscripció consolidada que tingui aquell campionat, i es determinarà en base als següents criteris:

La inscripció es considerarà consolidada en l’aparellament de la 3ª ronda de cada campionat i tram d’edat.

El número de places adjudicades (al 100%) s’obtindrà del número d’inscrits consolidats, en base a la següent taula:

De 4 a 8

1,5 places

De 9 a 17

2 places

De 18 a 27

3 places

De 28 a 38

4 places

De 39 a 50

5 places

De 51 a 62

6 places

De 63 a 74

7 places

De 74 a 86

8 places

De 87 a 98

9 places

De 99 a 110

10 places

De 111 a 122

11 places

Més de 123

12 places

Les places que s’adjudiquen es consideren com el seu valor al 100%.

Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques o agrupacions de comarques, tindrà garantit d’un mínim de 7 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 14 places equivalents al 100%, en cada tram d’edat.

En cas que, un cop confirmada la inscripció, la suma total de comarques o agrupacions de comarques en una província no assolís el mínim establert, serà la Comissió d’Escacs Base de la FCE  qui proposarà la distribució de la plaça o places que manquin per assignar entre les seus d'una mateixa província, de forma proporcional a la inscripció i arrodonint les places a un mínim del 50%. Aquesta proposta es remetrà a la territorial corresponent per a la seva acceptació i, en cas de discrepància, serà decidit en Junta Directiva de la FCE.

7 . Es determinaran a cada PARTICIÓ DE COMARCA, COMARCA ÚNICA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES un número de places COMPLEMENTÀRIES en base als següents criteris:

Les classificacions que assoleixin els esportistes de cada partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques en l’anterior Final del Campionat de Catalunya d’edats, determinarà un número de places COMPLEMENTÀRIES a adjudicar a la partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques corresponent de l’any següent:

  • El 1er classificat i la 1ª classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si estan entre els deu primers de la classificació general de l’any anterior, tindran el dret de participar amb les despeses pagades al 100%, i la plaça serà nominativa.
  • S’adjudicarà una plaça COMPLEMENTÀRIA a aquella partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques en la que juguin el 2on i 3er classificat de la general de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats de l’any anterior. Aquesta plaça quedarà sumada en el tram d’edat en què participin els esportistes corresponents.
  • Les places complementàries dels campió o campiona sub16, o del segon o tercer classificat de la general que deixin de pertànyer en aquesta categoria a l’any següent, quedaran en disposició de la Comissió d’Escacs Base de la FCE que les re-assignarà novament en la categoria sub16 per criteris tècnics i/o de territorialitat.

Aquestes places COMPLEMENTÀRIES sumaran directament a les ADJUDICADES per inscripció, però no sumaran sobre el mínim que s’ha garantit a cada província.

8 . Es mantindran els criteris de DISCRIMINACIÓ POSITIVA en l’assignació de les places femenines per a la distribució de les places classificatòries a la final, i que correspondrà a un ordre del 30% del total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES).

9 . Un cop determinades el total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES), la distribució d’aquestes places, tant de la classificació general com de la femenina, serà la següent:

Places Assignades

Classificació general

Classificació Femenina

1er

2on

3er

4rt

1a

2a

3a

4a

1

100%

30%

1,5

100%

50%

2

100%

50%

50%

2,5

100%

75%

75%

3

100%

100%

100%

3,5

100%

100%

50%

100%

4

100%

100%

50%

100%

50%

4,5

100%

100%

100%

100%

50%

5

100%

100%

100%

50%

100%

50%

5,5

100%

100%

100%

75%

100%

75%

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6,5

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

50%

9

100%

100%

100%

100%

100%

75%

50%

100%

100%

75%

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

50%

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

En cas que una jugadora no aconseguís el percentatge del 50% dels punts menys mig punt, o bé entrés en places de la classificació general, la seva plaça passaria íntegre a la general, generant una plaça més en aquesta.

4 . CRITERIS ESPECÍFICS.

a) Perquè la DISCRIMINACIÓ POSITIVA tingui aplicació, com a mínim, hauran hagut d’obtenir el 50% dels punts en joc menys mig punt.

b) El número total de places ASSIGNADES a un territori només tindrà aplicació si la participació en el tram d’edat corresponent en aquest territori dobla en aquesta assignació. En cas que això no es produeixi, el número total de places ASSIGNADES que li correspondran al 100% en aquest territori seran les de la meitat de la seva participació.

c) Cada any s’emetrà una circular en què es publicaran les PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats i les places COMPLEMENTÀRIES que els hi corresponen.

d) Aquestes PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats, també tindran capacitat classificatòria per a la CATEGORIA SUB8, si la seva delegació territorial així ho decideix. Encara i així, i donada la poca experiència competitiva que existeix amb respecte aquesta categoria, els criteris per establir les places que puguin donar drets a accedir a la final de Catalunya sub8 seran publicats cada any mitjançant una circular específica.

e) En cas que en algun any es superin les 200 places sumant les ADJUDICADES i COMPLEMENTÀRIES, la Junta Directiva de la FCE podrà modificar per l’any següent la taula de distribució d’adjudicació de places.

f) Fins a la consolidació del nou model, que s’ha establert en un mínim de 3 anys i que finalitza en l’any 2011, aquest inclòs, la FCE assumirà els costos derivats de l’arbitratge d’aquestes competicions.

g) Al tractar-se de una competició organitzada i tutelada per la FCE, aquests campionats s’hauran de regir per la seva reglamentació.

h) Per a cada fase prèvia, els àrbitres assignats hauran de publicar els resultats corresponents a la ronda anterior no més tard del dilluns següent a les 20 h., i els aparellaments de la següent ronda hauran de fer-se públics no més tard del dimecres previ a les 20 h.

i) En aquells casos que sigui necessari encabir dins una mateixa competició a esportistes d’origen escolar i no federats, la FCE intentarà obrir vies per a la seva inscripció federativa que permeti organitzar el campionat respectiu dins els criteris de competició establerts per la pròpia FCE.

j) La competició en aquestes fases prèvies estarà tutelada sota aquests criteris per la FCE, però l’organització d’aquests campionats correspondran als clubs que ho sol·licitin i que compleixin amb els criteris establerts en l’apartat 3. En cas que algun territori manqui d’organització executiva per realitzar el seu campionat, la FCE velarà perquè els jugadors de la comarca afectada puguin participar en campionats de comarques veïnes. En cas d’AGRUPACIONS DE COMARQUES que ocupin tota una província, podrà ser la FCE qui assumeixi completament l’organització d’aquestes Fases Prèvies en aquest territori.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EQUIPS

Creació de l’art. 7.8.1. Els clubs que actuïn com a local de Divisió d’Honor estaran obligats a entregar les partides en format Chess-Basse o PGN. La FCE publicarà  aquestes partides.

També serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor notificar de manera simultània a la finalització de cada partida els resultats mitjançant sms a l’encarregat de la retransmissió d’aquella jornada. En cas d’incompliment s’aplicaran les sancions estipulades mitjançant circular de sancions administratives.

Arti 7.9.4 ...Els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de forces per part de la Federació, que actualitzarà les llistes a la seva pàgina web, cada divendres, amb els nous jugadors incorporats per cada club. 

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PER ALS TORNEIGS HOMOLOGATS

4.6 Totes les partides d’un torneig tancat vàlid per normes de MI o GM s’hauran de jugar al local de joc i hores especificades amb antelació pels organitzadors de la prova a les bases del torneig. L’Àrbitre principal podrà modificar l’horari i local de joc d’una partida, però  haurà de ser present quan es disputi aquesta partida.

Qualsevol modificació autoritzada per l’Àrbitre Principal haurà de ser comunicada immediatament a la FCE que haurà de donar el seu vist- i-plau.

La FCE podrà nomenar un Delegat Federatiu per verificar que es compleixin aquestes condicions.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL COMITÈ CATALÀ D’ÀRBITRES

SUPRESIÓ DEL PUNT d) DE L’ART. 6.

d).- Ser el President de la Comissió Delegada del C.A. de la F.C.d’E.

 

Copa Catalana Territorial de Tarragona.

10 de gener

 

Juvenil de Tarragona.

Del 2 al 5 de gener

 

Veterans de Tarragona.

Del 4 de febrer a l'1 d'abril

 

Campionats per edats de Tarragona

PENDENT

 

Campionats per equips d’edats de Tarragona

PENDENT

 

Obert de Tarragona Memorial Calbet

Del 17 d'abril al 12 de juny

 

Festa Escacs Tarragona

Campionat Territorial Individual de Tarragona de partides ràpides.

17 de juny

 

Campionat Territorial Individual de Tarragona i Femení

3, 10, 17, 24 i 31 d'octubre

7, 14, 21 i 28 de novembre

 

Gran Premi de Tarragona

1r torneig : 5 de desembre

2n torneig : 12 de desembre

3r torneig : 19 de desembre

Final : 2 de gener

Copa Catalana (Fase Prèvia Territorial Lleida)

3 i 10 de Gener


 Campionat Territorial de Lleida d'Edats Individuals

SUB-10 i SUB-12 Del 9 al 30 de gener

SUB-14 i SUB-16 Del 9 de gener al 20 de febrer

SUB-8 20 de febrer (pendent de confirmar)


 Campionat Territorial de Lleida d'Edats per Equips

Del 27 de febrer al 13 de març

Femení de Lleida

Del 10 al 24 d'abril


Campionat d'Actius de Lleida

25 d'abril i 2 de maig

 

Campionat de Ràpides per Equips de Lleida

9 de maig

 

Marató Individual d'Escacs

(Substitueix a les 12 hores)

Pendent

 

Festa Lleidatana dels Escacs

20 de juny

 

Campionat de Ràpides Individual de Lleida

3 d'octubre


Prèvies Juvenil de Catalunya

Del 9 d'octubre al 20 de novembre

 

Campionat Territorial de Lleida

Del 10 d’octubre al 5 de desembre

 

Campionat de Veterans del Pla de Lleida

Del 9 d'octubre al 20 de novembre

 

Copa Catalana Territorial de Girona.

10 de gener

Gent Gran


Juvenil de Girona.

9, 16 i 23 de gener


Campionats per edats de Girona

(sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16).

6, 13, 20 i 27 de febrer


Campionat Sub-8 de Girona

Fase prèvia Territorial de Girona.

PENDENT


Campionats per equips d’edats de Girona

(sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16).

PENDENT


Festa Escacs Gironins.

Campionat Territorial Individual de Girona de partides ràpides.

13 de juny


Campionat Territorial Individual de Girona

3, 10, 17, 24 i 31 d'octubre

7, 14, 21 i 28 de novembre


Campionat Femení de Girona

PENDENT

 

 

 

Territorial Barcelona Comarques d'Edats

El període és des de l’27 de novembre de 2009 fins el diumenge 28 de febrer de 2010

 

Copa Catalana (Fase Prèvia Territorial Barcelona)

10 de Gener

 

Campionat Juvenil de Barcelona

A partir del 16 de gener

 

Territorial Individual de Barcelona

Del 3 d’octubre al 28 de novembre

 

Campionat de Veterans de Barcelona

Del 5 d’octubre al 30 de novembre

 

Intergeneracional Caixa de Catalunya

20 de novembre

 Copa Catalana

Fase Prèvia Territorial

10 de gener

Fase Final

17 de gener

 

Campionat de Catalunya per Equips

Fase Regular

Del 9 o del 23/24 de gener al 21 de març

Fases Finals

Del 11 d’abril al 9 de maig

 

Campionat de Catalunya per edats

Fases Territorials Campionats edats

El període és des del 27 de novembre de 2009 fins el 28 de febrer de 2010

 

Final del Campionat Catalunya per edats (sub10 a sub16)

Del 27 al 31 de març.

 

Final  del Campionat de Catalunya Juvenil

Del 31 de març al 5 d’abril

 

Campionat de Catalunya  per edats Sub-8

24 i 25 d’abril

 

VII Circuit Oberts Internacionals de Catalunya

De l’1 de maig al 19 de setembre

 

Final del Campionat de Catalunya de Veterans  

Del 15 al 23 de maig

 

Final Absoluta del Campionat de Catalunya Individual

Del 15 de maig al 22 de maig

 

Campionat de Catalunya per equips d’edats

29 i 30 de maig

 

Festa Catalana dels Escacs

Campionat de Catalunya de ràpides individuals

25 setembre

Campionat de Catalunya de ràpides per equips

26 setembre

Dinar, acte institucional i lliurament de premis

26 setembre 

 

Torneig Magistral Ciutat de Barcelona Casino

Del 4 al 12 de novembre 

 

Memorial Garcia Ilundain per Edats i trofeu Adjutori Mas

18 de desembre

 

Memorial Garcia Ilundain Internacional
19 de desembre 

 

Campionat de Catalunya Femení Individual

Del 27 al 30 de desembre

 

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 08 de maig de 2010, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1.     Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu 2010 i de la memòria esportiva corresponent al 2009. 

2.     Aprovació, si s’escau, del  pressupost corresponent al 2010 i estats comptables del 2009.

3.    Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 23 d’abril de 2010 a les 18 hores. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments de la FCE (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4.     Torn obert de paraula.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Notes importants 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 23 d’abril de 2010.

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.

Model de Certificat

El Sr.____________________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB _____________________________________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi,

C E R T I F I C O,

que el Sr. __________________________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ____________________________ i soci de l’entitat, és el representant legal del Club __________________________________________________ en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 I perquè així consti als efectes legals oportuns signo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

  

Secretari                                                                      Vist-i-plau 

FCE 01/04/2010

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 el proper dia 20 de novembre de 2010, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.  

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2011. 

2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2011.

3. Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 8 de novembre 2010 a les 19,30 hores.

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglament o estatuts (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4. Reforma dels estatuts de la FCE.

5. Torn obert de paraules.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.


Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 20 d’octubre de 2010

 

Notes importants

1a.- D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 9 de novembre de 2010.

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.

3a.- Per poder votar a les assemblees ens regim pel que diu el següent decret de la Generalitat.

DECRET (DOGC núm. 4436 – 28.07.2005)

159/2005, de 26 de juliol, pel qual es modifica parcialment el Decret 70/1994, de 22 de març, de regulació de les federacions esportives catalanes.

"Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les altres entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat d'afiliació mínima d'un any natural. La seva representació recaurà en el president o presidenta o en la persona que estatutàriament el o la substitueixi, sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el mandat en vigor en el registre públic on es trobi inscrita l'entitat. En cas que manqui la inscripció registral esmentada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de president o presidenta o de persona que el o la substitueix estatutàriament, caldrà acreditar-la mitjançant instrument notarial".

Això vol dir que per votar cal reunir dues condicions:

 1. Que la persona que voti consti al registre de la Generalitat com a membre de junta del club (NO ES POT DELEGAR EN QUALSEVOL PERSONA ENCARA QUE SIGUI SOCI DEL CLUB)

2. Que els estatuts de l’entitat el designin com a representant del club o que sigui la persona que el pot substituir en cas d’absència.

3. En cas que la persona que representi al club no consti al registre de la Generalitat necessitarà un instrument notarial per demostrar-ho.

 Model de Certificat

El Sr.______________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB ______________________________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi, 

C E R T I F I C O,

que el Sr. ____________________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ____________________________, és el representant legal del Club segons consta als nostres estatuts__________________________________________________________i que actuarà com a tal  en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 

I perquè així consti als efectes legals oportuns firmo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

  

Secretari                                                                      Vist-i-plau 

 

FCE 20/10/2010

 

 

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 26 de març de 2011, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  de la memòria esportiva corresponent al 2010.  2. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2010. 3. Propostes de la Junta Directiva 4. Les propostes dels clubs que es poden presentar fins el dia 15 de febrer de 2011 a les 18 hores han d’estar avalades pel 10% dels afiliats, es a dir 17 avals. 5. Torn obert de paraula.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 26 de març de 2011, a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 hores en segona convocatòria (desprès de l’assemblea ordinària), amb el següent:  


O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Convocatòria d’eleccions a membres de la Junta Directiva de la FCE. Aprovació, si s’escau, del calendari electoral. 2. Aprovació, si s’escau, del Reglament i cens electoral. 3. Elecció de la Junta electoral 4. Torn obert de paraula.

 

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

 Notes importants 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 25 de febrer de 2011.

2a: Estatuts de la Federació:

Article 20.- Són membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs amb veu i vot a les seves reunions, el president o presidenta de la federació i els i les representats de les entitats afiliades, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de Generalitat de Catalunya, que tinguin una antiguitat mínima d’afiliació d’un any, i que durant les dues últimes temporades, anteriors a la de la reunió de l’assemblea, hagin participat amb alguna competició oficial organitzada per la federació.

Article 21.-   La representació de les entitats afiliades a l’Assemblea General de la federació recau, com a norma general, en el president o presidenta de l’entitat. En el cas d’impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva representació en la reunió d’una assemblea, la pot exercir el vicepresident o vicepresident que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el Registre de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el o la representant legal de l’entitat o en la persona responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrita en el registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

 

FCE 25/01/2011