a) Per a la Classificació General:

Classificació

Import (€)

Classificació

Import (€)

Classificació

Import (€)

1

2.500 €

6

500 €

11

200 €

2

1.250 €

7

400 €

12

175 €

3

850 €

8

300 €

13

150 €

4

700 €

9

250 €

14

125 €

5

600 €

10

225 €

15

100 €

La guanyadora o guanyador del VIII Circuit Català tindrà invitació per participar en el Torneig Magistral del Casino de Barcelona 2011

b) Per a la classificació per trams:

Classificació

2300-2399

2150-2299

2000-2149

1850-1999

1700-1849

Fins a 1699

1

350 €

300 

250

200 €

150 €

125 €

2

250 

200 

150

125 €

100 €

75 €

3

150 €

90 €

80

70 €

60 €

50 €

4

125 €

80 €

70 €

60 €

50 €

40 €

5

80 €

70 €

60 €

50 €

40 €

30 €

 

c) Per a la participació femenina:

Classificació

Import (€)

1

400 €

2

250 €

3

150 €

d) Per a la participació femenina de catalanes seleccionables:

Les primeres tres catalanes seleccionables de la classificació femenina del Circuit estaran classificades per participar en el Campionat Femení de Catalunya 2011

e) Per a jugadores i jugadors catalans seleccionables (aquest premi és acumulable):

Classificació

Import (€)

1

1.100 €

2

750 €

3

550 €

4

400 €

5

250 €

Els primers tres catalans seleccionables de la classificació general del VIII Circuit estaran classificats per participar en el Campionat Absolut de Catalunya 2012. La primera o primer classificat català seleccionable tindrà invitació per participar en el Torneig Magistral del Casino de Barcelona 2011.

Total de premis: 15.705 €

Els premis de la Classificació General, els d’un tram i els del femení no són acumulables. Es donarà el premi d’import superior.

Lliurament de premis

El lliurament dels premis del Circuit Internacional “Gran Premi Generalitat de Catalunya” es realitzarà a la Festa Catalana d’Escacs.

És obligatori per al Campió del Circuit i els dos següents classificats, la primera classificada femenina, els tres primers catalans seleccionables i els campions dels trams recollir, o en cas justificat delegar, el seu premi a la Festa Catalana, en cas contrari el perdran.

LA DATA LÍMIT PER AL COBRAMENT DELS PREMIS SERÀ EL 31/10/11

Es podran acollir al Circuit tots els Oberts Internacionals organitzats per un club membre de la Federació Catalana o per la FEVA, que s’iniciïn a partir de l’1 de maig i acabin abans del 25 de setembre de 2011.

 

Sol·licitud

Els Oberts interessats a ser inclosos en el Circuit Internacional ho hauran de demanar a la Federació Catalana abans del 20 de desembre adjuntant en la sol·licitud oficial el reglament del torneig.

Per poder sol·licitar subvenció a la Generalitat, es imprescindible tramitar la inclusió del torneig en el calendari internacional de competicions de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

 

Requisits mínims indispensables

Per poder ser inclosos en aquest Circuit Internacional, els Oberts hauran de complir obligatòriament totes aquestes condicions :

1.   Torneig homologat per la Federació Catalana d’Escacs i complir la normativa FIDE.

2.   Homologació de les dates de celebració. Dues proves no poden superposar dates si les seves seus estan a una distància inferior a 30 km. El torneig homologat més antic tindrà prioritat.

3.   Presentació del reglament de la competició junt amb la sol·licitud

4.   Mínim de premis:

a) Torneig Obert Tradicional: 3.000 €

b) Torneig d’Escacs Actius : 1.500 €

5.   Tenir la sala principal de joc adaptada per a persones amb discapacitat física d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya, especificant clarament les condicions ambientals, accés i situació de la sala de joc.

6.   Les peces de joc haurà de ser, com a mínim, de la mida Stauton 5 i els taulers, com a mínim, de caselles de 4’5 x 4’5 cm. (Per als taulers d’anàlisi es podran utilitzar mides més petites).

7.   Els descansos sol·licitats pels participants es puntuaran amb 0 punts

8.   Els torneigs tradicionals han de ser avaluats per la FCE, FEDA i FIDE i vàlids per normes internacionals de jugadors.

9.   Quan ho faci oficial la FIDE, s’hauran d’adaptar les bases del torneig a les noves normatives de la FIDE en temes de presentació a la sala de joc i la salutació entre els jugadors. 

10. Tot jugador/a que no es presenti a una (1) ronda, sense causa justificada, serà retirat/da del torneig.

11.   Els torneig tradicionals facilitaran la  inscripció gratuïta als vigents campions i campiones d’edats, que li siguin proposats per la Federació Catalana.

 

Recomanacions:

Aquí plantegen tots aquells aspectes desitjables per al desenvolupament d’un bon torneig, que seran explícitament valorats.

1.    Fer constar en el reglament del torneig la disponibilitat d’un imprès oficial de reclamacions per als jugadors, jugadores i per l’organització. (5p)

2.    Instal·lar en la sala de joc, i en un espai preferent (pòdium), la pancarta i els díptics del Circuit. (enviar foto) (20p)

3.    En els tradicionals, publicar diàriament a la web de l’Obert o a una web d’informació general amb què es tingui conveni, els aparellaments, resultats, i un mínim de 10 partides de cada ronda, els de categoria A especial un mínim de 20 partides. (30p)

4.    Els premis pels trams d’elo es recomana un mínim del 10% de l’import dels premis. (10p)

5.    En els tradicionals, disposar d’una sala d’anàlisi suficient en relació amb el nombre total de jugadors i jugadores (enviar foto - mínim d’un 10% de taulers d’anàlisi). (20p)

6.    En els tradicionals, complir els requisits de l’article del Handbook FIDE B.01-1.43e (Reglament de títols internacionals).(50p)

7.    Que els espais de joc compleixen les normes internacionals amb lluminositat, amplitud, sense sorolls, amb WC, climatització, taules cobertes en mantell, cadires còmodes, espai mínim vital per jugador de 70 cm., etc (enviar foto).(20p)

8.    En les inscripcions es recomana establir sistemes fefaents, e-mail, carta, ingrés bancari. (20p)

9.    Ritmes de joc recomanats per als torneigs del Circuit (100 p)

Tradicionals (ritmes vàlids per a normes internacionals de jugadors):

(a)   90 min per jugador + 30” per jugada

(b)   90 min. per 40 jugades + 30 min. per finalitzar la partida amb un increment de 30” per jugada des de la primera jugada.

(c)    100 min. per 40 jugades + 50 min. per 20 jugades + 15 min. Per finalitzar la partida amb increment de 30” per jugada des de la primera jugada.

 

Actius:     

(a) 20 min. per jugadora o jugador a caiguda de bandera.

(b) 15 min. per jugadora o jugador + 5” per jugada des del primer moviment.

(c) Per actius de 2 o més dies. 25 min. ó 20 min. + 3” d’increment per jugada.

 

10. Donar condicions d’allotjament (hotel i/o apartament) a jugadors/as per un import de fins a 3.000€ (10p) fins a 6.000€(20p) més de 6.000 € (30p) (serà obligatori justificar amb còpia de factures del pagament).

 

Altres recomanacions

  • Els torneigs haurà d’assenyalar a les bases de la competició la permissivitat d’aplicació en la presentació dels jugadors amb retard davant el tauler.

  • No es podrà jugar més de dotze hores diàries. Això es calcula suposant que les partides duren 60 jugades, encara que si es juguen usant increments puguin durar més temps.

  • Els torneigs clàssics no es podrà jugar més de dues rondes diàries.

  • El organitzadors podran sol·licitar a la FCE  l’adjudicació  dels arbitres del torneig.

  • En la difusió dels torneigs, bases, díptics, web, e.mails,  els organitzadors faran constar l’enllaç amb la pagina del Circuit Català.

  • Per a les reclamacions de jugadors/des i/o organitzadors s’utilitzarà l’imprès de la FCE, exempt de dipòsit.

  • En els torneigs del Circuit Català no es imprescindible la constitució d’un “Comitè de Competició del Torneig”. En tal cas, les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables, circumstancia aquesta que, obligatòriament, serà reflectida en les bases tècniques del torneig.

 

Homologació d’ELOs:

Per a tots els Oberts, el primer ELO que s’utilitzarà per a la classificació per trams, serà el FIDE. En el seu defecte, els participants amb ELO català se’ls tindrà en compte aquest darrer o l’ELO FEDA per jugadors/es de la resta de federacions territorials estatals. Els jugadors/es que no tinguin elo FIDE o en el seu defecte elo FEDA, seran avaluats en funció dels resultats (perfomance ponderada) en les dos primers torneigs del circuit en que participin. Els titulats no avaluats per a la FIDE (fora de llista) els àrbitres hauran de fer la petició a la FIDE o la FEDA per demanar la seva valoració FIDE (ratings@fide.com). També podrà aplicar-se la darrera avaluació coneguda.

 

Per a la puntuació de trams del Circuit la jugadora o jugador que tingui més de 100 punts d’elo local (FCE, FEDA, etc.) que d’elo FIDE, se li assignarà el tram en el que participa d’acord a un elo equivalent al seu elo local menys 100 punts.

 

Les llistes d’ELO de referència seran les vigents a 1 de juliol de cada temporada. Si algun torneig es disputa abans de la publicació d’aquesta llista, a qui hagi guanyat puntuació computable per al Circuit i canvia de tram a conseqüència d’una nova avaluació d’ELO, se’ls aplicarà al nou tram els punts guanyats a la classificació. Els jugadors/es que participin a torneigs amb l’inici posterior a l’1 de setembre, per a la classificació de trams del circuit continuarà sent utilitzada la puntuació publicada a la llista de referència de juliol.

 

Trams d’Elo

S’estableix una classificació general i 6 més per als següents trams d’elo FIDE: el jugadors amb elo català igual o inferior a 1799 jugaran en l’últim tram (fins a 1699 FIDE)

 

Trams d’Elo:

Fins a 1699

1700-1849

1850 - 1999

2000 - 2149

2150 - 2299

2300 – 2399

 

La divisió d’un torneig en grups s’ha de fer coincidir amb algun d’aquests trams.

Qui participi expressament en un grup que no sigui del seu tram, renuncia a puntuar per al seu

tram.

Categoria dels Oberts

Quatre de torneigs tradicionals i tres de torneigs actius:

Torneigs tradicionals:            A superior, A, B i C.

Torneigs actius:                      a superior, a i b.

 

La valoració dels Oberts es realitzarà en base a la normativa de la darrera edició.

La codificació d’un torneig seguirà constant de dues lletres: la primera serà la categoria per a la classificació general i la segona per a la classificació per trams.

Cada torneig s’avaluarà cada any en funció d’un seguit de paràmetres corresponents a la darrera edició.

La valoració sobre els següents paràmetres organitzatius i resultats esportius assolits es basarà en la darrera edició disputada (excepte el punt “E”).

La direcció del Circuit pot modificar  la lletra de classificació o categoria d’un obert en cas que aquest disminueixi d’una manera ostensible el seu pressupost o les condicions per les quals  hagi assolit la categoria.

OBERTS ASPIRANTS : Els Oberts, que no han participat l’any anterior, i volen entrar a formar part del Circuit Internacional gaudiran de la publicitat del mateix, però no en formaran part fins l’any següent, amb la categoria assolida en la darrera edició.

La puntuació total d’aquest any serà la suma dels paràmetres següents:

a) Participació 1, el nivell de força del torneig es mesurarà per les regles de l’ACP (Association of Chess Professionals), amb les adaptacions pròpies del Circuit Català.

P1, suma d’elos del 1 al 10

P2, suma d’elos del 11 al 20

P3, suma d’elos del 21 al 30

C, suma d’elos de 5 primers jugadors i jugadores catalanes seleccionables.

D, suma d’elos de 5 primeres jugadores (per defecte mínim de 1900).

P del torneig = (3x P1+2xP2+P3+C+D)/70

 

b) Participació 2, en la força del torneig es valorarà els jugadors i jugadores d’elo FIDE superior a 2150. Es sumarà 0,5 punts per a cada participant de + 2150 FIDE, descartant els 30 primers.

Ens els punts a) b) comptaran els participants que hagin jugat, almenys, el 50% de les partides.

c) Paràmetre per premis:

Per cada 100 € o fracció repartits en premis: 2 punts

d) Paràmetre per normes:

Per cada norma de MI o WMI: 15 punts

Per cada norma de GM o WGM: 30 punts

Les normes aconseguides per jugadors/es catalans/es seleccionables tindran valor doble.

e) Paràmetre per l’edició del torneig:

Per cada dues edicions: 1 punt

f) Puntuació per serveis al públic:

Per les retransmissions en directe per internet (min. 4 partides): 15 punts

Per la visualització en pantalla (min. 2 partides): 5 punts

g) Puntuació per arbitratge:

Per àrbitra o àrbitre principal Internacional: 25 punts

Per àrbitra o àrbitre principal FIDE: 15 punts

Els torneigs tradicionals hauran d’estar dirigits obligatòriament per un àrbitre/a amb titulació internacional (AI o FA)

Per àrbitra o àrbitre adjunt, Internacional o FIDE: 10 punts

Per àrbitra o àrbitre adjunt, sense titulació FIDE: 5 punts

h) Puntuació per actius en dues jornades: 100 punts

Torneigs que es facin en dos dies i que almenys en un d’ells hagi sessió de mati i tarda  

 

i) Torneigs que siguin computats per a la classificació femenina20 punts

 

i) Puntuació per al compliment de les recomanacions

 

Puntuació Final per a la Categoria del Torneig en el Circuit 2012:

S’ordenaran els Oberts segons la puntuació obtinguda, amb ordre descendent. En els torneigs tradicionals els 4 primers seran de categoria “A superior”. La resta de torneigs, un terç seran de categoria “A”, un terç seran de categoria “B” i un terç seran de categoria “C”.

En el cas dels torneigs actius els 3 primers seran categoria “a especial”. La resta de torneigs un 40% seran de categoria “a” i els restants seran de categoria “b”.

Per a la categoria dels trams es comptarà el nombre de participants, amb 1 punt per a cada persona dins dels grups de trams, que hagin jugat almenys el 50% de les partides, i les puntuacions atorgades per als apartats e, f, g. El repartiment de categories es farà amb el mateix criteri que la categoria general del torneig.

 

Drets

a) Els Oberts apareixeran a tota la publicitat que faci la Federació Catalana, fent constar les dades

de contacte i d’inscripció, les dates, el total de premis i la categoria.

b) Cessió de material de la Federació Catalana, en funció de la disponibilitat.

c) Guardó al club organitzador en la seva segona edició.

d) La FCE actualitzarà a la seva web les classificacions provisionals del Circuit Internacional.

e) La FCE facilitarà Planoles gratuïtes en base a la participació de la darrera edició.

f) La FCE facilitarà l’imprès oficial per a la reclamació tant de qui juga com de qui organitza.

g) La FCE facilitarà la pancarta i els díptics del Circuit.

Deures

a) Els Oberts es comprometen a fer constar a tota la seva publicitat els logotips del Circuit Internacional, de la Federació Catalana, de la Generalitat de Catalunya i la pròpia que s’indiqui del Circuit Internacional. Indicar a la seva publicitat: “Torneig vàlid per al Circuit Català d’Escacs (circuit.escacs.cat)

b) Instal·lar en la sala de joc i en un espai preferent la pancarta i els díptics del Circuit.

c) Els Oberts tradicionals es comprometen a lliurar en un màxim de set dies després de la seva finalització (*) l’informe del torneig signat per l’àrbitra o l'àrbitre i la direcció del torneig, incloent els paràmetres de puntuació del Circuit i les partides en suport informàtic (un mínim de 10 partides de cada ronda, els de categoria A superior un mínim de 20 partides).

(*) Per als Oberts organitzats en el mes de setembre el termini és el 22/09/2011.

d) Crònica del Torneig, resultats i fotos per publicar en el Butlletí.

e) Es responsabilitzarà dels trasllats, custòdia i bon us del material cedit per la FCE.

f) Els torneigs clàssics hauran de presentar el registre FIDE amb una antelació de 40 dies abans de l’inici del torneig.

Subcategories

El divendres 13 de maig, la Federació va fer una nova sessió del programa de “Promoció dels escacs en municipis sense club”. En aquesta ocasió el municipi escollit va ser Vilanova del Camí. Aquest municipi de la comarca de l’Anoia ha tingut un creixement de població molt  important els darrers anys. A l’actualitat compta amb una població de 12.500 habitants.

L’activitat va comptar amb la participació de molts aficionats als escacs, especialment de més de quaranta nens i nenes alumnes de les escoles Marta Mata, Pompeu Fabra, i Joan Maragall.

També van participar joves jugadors del Club Ateneu Igualadí, població molt propera. En aquest sentit cal agrair la col·laboració d’aquest club, i especialment de la seva presidenta Blanca Torras.

Vam poder comptar amb la participació del jugador del Club d’escacs Sant Boi Bernat Martínez, el qual resideix en aquesta població i exerceix de monitor d’escacs en una escola de la població.

Però va ser especialment significativa la participació del GM Jordi Magem, el qual va estar jugant constantment amb els joves aficionats que van assistir.

Cal agrair la total predisposició a col·laborar de l’Ajuntament de la població, el qual ens va ubicar en un espai molt adequat, a l’espai exterior del Centre polivalent de Can Papasseit. També ens va ajudar molt la publicitat de l’esdeveniment que va fer l’Ajuntament i la seva inclusió dins del programa de la Marató de donació de sang, que tenia lloc a la localitat aquella mateixa tarda. En aquest sentit, agraïm especialment la col·laboració de la tècnica d’esports, Sra. Núria Fàbregas i del regidor d’esports, Sr. Toni Maturana, el qual va acostar-se per veure el desenvolupament de l’activitat.

Aquessta setmana s'inicien els Campionats d'Espanya d'edats 2020 a Salobreña (Granada). La primera categoria en desplaçar-se serà la sub-8 que comencen el campionat dimecres, 15 de juliol, a les 9:45 hores.

Us deixem informació per consultar:

Circular CAT/EBA 18/2020 Representació catalana al Campionat d'Espanya d’edats 2020   

Circular FEDA 16-2020

Protocol FEDA per als Campionats d'Espanya

 

Documentació que s'ha d'entregar a l'organització del Campionat.

 

Inscripcions (obertes les categories sub-12, sub-14, sub-16 i sub-18)

 

RÀNQUINGS

Rànquing sub-8 

 

El 24 de juny del 2021 s'inicien els Campionats d'Espanya d'edats 2021 a Salobreña (Granada). La primera categoria en desplaçar-se serà la sub-8 que comencen el campionat el mateix dijous a les 10:00 hores.

Us deixem informació per consultar:

Circular 15/2021 – Convocatoria Campeonatos de España Sub 8 a Sub 18 . Salobreña 2021 

Anexo I – Información y Precios Hotel 2021

Anexo II – Formulario de Reserva

Inscripcions (obertes les categories sub-14, sub-16 i sub-18)

 

RÀNQUINGS

Rànquing sub-8 

Rànquing sub-10 

Rànquing sub-12 

Rànquing sub-14 

Rànquing sub-16

Rànquing sub-18

 

El 29 de juny del 2022 s'inicien els Campionats d'Espanya d'edats a Salobreña (Granada). La primera categoria en desplaçar-se serà la sub-8.

Us deixem informació per consultar:

 

Inscripcions (obertes les categories sub-14, sub-16 i sub-18)

 

RÀNQUINGS

Rànquing sub-8 

Rànquing sub-10 

Rànquing sub-12 

Rànquing sub-14 

Rànquing sub-16

Rànquing sub-18

El 28 de juny del 2023 s'inicien els Campionats d'Espanya d'edats a Salobreña (Granada). La primera categoria en desplaçar-se serà la sub-8.

Us deixem informació per consultar:

 

Inscripcions (obertes les categories sub-12, sub-14, sub-16 i sub-18)

 

RÀNQUINGS

Rànquing sub-8 

Rànquing sub-10 

Rànquing sub-12 

Rànquing sub-14 

Rànquing sub-16

Rànquing sub-18

En aquest apartat trobareu tota la informació referent als e-Sports:

  • Lliga Catalana eSports
  • Campionats en línia