PROTOCOL DE REPRESA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS:

  

 

El present pla d’actuació serà d’aplicació per evitar contagi per COVID‐19 entre els participants en activitats esportives organitzades per la Federació Catalana d'Escacs.

 

PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1)

 

El protocol es podrà actualitzar i/o adaptar en funció de les instruccions i recomanacions de les autoritats sanitaries.

 

1.- Presentació

La Federació Catalana d’Escacs, mitjançant del seu portal www.escacs.cat es posa a disposició dels usuaris d’aquestes pagines amb continguts i serveis d'interès general, dirigit als clubs, federats o qualsevol altre persona que desitgi conèixer el desenvolupament dels escacs, la informació dels principals aconteixements i les activitats de la federació o dels seus clubs.

Les dades identificatives del web de la Federació Catalana d’Escacs són: 

Federació Catalana d’Escacs

Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats)

08030 Barcelona

2.- Condicions d’us

Accés 

La visita als dominis portal www.escacs.cat s’efectua en forma anònima. Solament per accedir a determinats serveis del web que puguin afegir-se i que disposin de gestió o tramitació específica, hauran els usuaris de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a  cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l'accés i ús a www.escacs.cat  l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l'accés.

Objecte 

L’objecte d’aquesta pagina web és facilitar la informació d’interès general de la Federació Catalana d’Escacs als clubs, les persones federades i a la població en general. 

L'objecte del portal és aportar informació, difondre les activitats escaquístiques que es desenvolupen a Catalunya, donar a conéixer el món dels escacs a casa nostra i servir de contacte entre la Federació i els interessats en la pràctica dels escacs. 

Continguts 

Les dades i continguts que apareixen publicats a www.escacs.cat hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu i orientatiu fora de les convocatòries, circulars i resolucions dels comités que ténen una consideració estatutària específica. La Federació Catalana d’Escacs procura que la informació sigui exacta i precisa i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible tractant d’evitar errades i corregint les mateixes tan aviat com les detecta. L'usuari assumeix, coneix i accepta que les informacions poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret a modificar de forma unilateral i sense previ avís els continguts publicats, a introduir nous continguts i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés de l'usuari a determinats continguts de www.escacs.cat segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

La Federació Catalana d’Escacs no es responsabilitza de la utilització que l'usuari faci dels continguts publicats a www.escacs.cat. La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició te caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius els quals es troben subordinats a les normes legals o reglamentaries que siguin d’aplicació. 

La Federació Catalana d’Escacs no es responsable de cap perjudici que pogués derivar-se d’aquests fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no pugui ser  interromput o que el contingut o software al que s’accedeixi estigui lliure d’errades o de causar dany. 

En aquesta web s’inclouen enllaços a pagines web de tercers que es considera poden ser d’interès pels usuaris. La Federació Catalana d’Escacs no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altre informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal,  puguin oferir als usuaris que correspon de forma exclusiva a les persones o societats que en són titulars. 

Tots els elements dels portals www.escacs.cat  (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de la Federació Catalana d’Escacs (a menys de que ho indiqui expressament). A tal efecte, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva. 

La Federació Catalana d’Escacs permet que els continguts d’aquest domini puguin ser descarregats al terminal de l’usuari sempre que sigui pel seu us privat i sense cap finalitat comercial. Els continguts, el disseny i la selecció i forma de presentació del materials en cap cas poden ser objecte de transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altre forma d'explotació, per qualsevol procediment. Amb el mateix sentit l'usuari haurà d'abstenir-se de descompilar, desensamblar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris pel funcionament, accés i utilització del portal. 

Quan s'estableixi l'enllaç amb www.escacs.cat no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal i es prohibeix expressament establir vincles des de pagines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que la Federació Catalana d’Escacs ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que es consenteix la seva inclusió, excepte autorització expressa.

La presència a  www.escacs.cat d’enllaços a altres webs externes tindrà en tot cas un caràcter merament informatiu. Per tant la Federació Catalana d’Escacs no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte a:

  1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web.
  2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d'aquestes webs o portals externs.
  3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
  4. Els termes o condicions d'ús de la web externa, modificació, compliment, execució i resolució.
  5. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.
Us 

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.escacs.cat abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social.

Finalment, l'usuari haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, la Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret a excloure a l'usuari que incompleixi les condicions d'accés i ús a www.escacs.cat sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. 

Funcionament del servei 

La Federació Catalana d’Escacs no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a www.escacs.cat originades per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a internet. Tampoc assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que l'usuari pugui contraure a causa de la navegació per www.escacs.cat.

3.- Privacitat i protecció de dades 

La Federació Catalana d’Escacs es compromet a respectar la Privacitat i confidencialitat de les dades personals que les persones usuàries del web www.escacs.cat incloguin en els formularis i enviïn. 

a)  Tractament 

Només es recullen els noms, adreces (particulars, de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altre dada de caràcter personal que de forma voluntària faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin. La única finalitat és atendre la gestió dels tràmits que així ho requereixin o la resposta a les preguntes, els suggeriments o les queixes que es formulin a la Federació. 

La Federació Catalana d’Escacs garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a www.escacs.cat i que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i per la resta de disposicions que siguin d’aplicació. 

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat. 

b)  Consentiment 

La sol·licitud d'un tràmit mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de Privacitat de dades de caràcter personal que manté la Federació Catalana d’Escacs, exposada en  l'avís legal que trobareu al peu del formulari de recollida de dades de www.escacs.cat

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa a la Federació Catalana d’Escacs per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personal, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.   

Atès que l'autorització de l'usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.           

c)  Cessió 

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a www.escacs.cat no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquesta Federació excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

d)  Drets dels afectats

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

L'exercici d'aquests drets s'haurà de fer tant presencialment com per escrit mitjançant una instància signada i presentada a la seu de la Federació Catalana d’Escacs acompanyada d'una fotocòpia del DNI. També podrà enviar-se per correu postal a: 

 

Federació Catalana d’Escacs

Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats)

08030 Barcelona

 

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

El Gran Mestre armeni es proclama vencedor de l'Europeu de veterans disputat a Sabadell. El suec Renman guanya el +65 i la russa Strutinskaia el femení +50. 

El GM del Sant Andreu Karen Movsziszian s'ha imposat en el Campionat d'Europa de veterans, grup +50, després de sumar set punts en nou enfrontaments i finalitzar invicte el torneig. L'armeni es va col·locar amb sis punts en set partides i, a les dues darreres rondes, en va tenir prou amb dos empats per acabar com a líder en solitari. A mig punt l'han seguit el Mestre Internacional rus Evgenij Kalegin i el GM Gennady Tunik, també procedent de Rússia. 

D'aquest grup +50, cal destacar la gran actuació el Mestre FIDE català Alexandre Pablo, qui ha finalitzat en quarta posició a tan sols mig punt del segon i del tercer classificat. El jugador del Terrassa ha sumat sis punts, perdent tan sols una partida amb el primer jugador del rànquing, el GM georgià Zurab Sturua. 

Pel que fa al grup +65, victòria del suec Nils-Gustaf Renman, jugador que partia en tercera posició del rànquing inicial. El MI ha liderat el torneig de principi a fi, i tot i perdre la penúltima ronda davant el GM georgià Tamaz Giorgadze, qui finalment fou segon, va ser capaç de vèncer en la darrera ronda i certificar la seva victòria en solitari. El podi el va completar el GM rus Evgeni Vasiukov amb sis punts i mig. 

En aquest mateix grup, bona actuació del català Josep Pérez Fernández, jugador de l'Aragonès, qui, amb cinc punts i mig i partint en el número 34 del rànquing inicial, ha finalitzat en quinzena posició. El MF Emili Simón va patir rivals molt durs en les últimes rondes i va acumular un total de cinc partides sense trobar la victòria, encara que va empatar amb jugadors com l'excampiona del món Nona Gaprindashvili o el MI belga Jan Rooze. 

Finalment, el grup femení +50 l'ha guanyat la Gran Mestra Femenina russa Galina Strutinskaia sumant set punts en nou partides. A mig punt l'ha seguida la també GMF Elvira Berend, procedent de Luxemburg, mentre que Marina Aseeva, també de nacionalitat russa, ha estat tercera. En aquest campionat no hem tingut representació catalana. 

Així doncs, finalitza un històric Europeu a Sabadell que ha transcorregut amb total normalitat. La capital del Vallès Occidental ha estat una amfitriona de luxe i ha ofert a Catalunya un campionat magnífic. La més sincera enhorabona a l'organització i a tots aquells que han fet possible la disputa del torneig. 

El Gran Mestre Karen Movsizszian segueix liderant el +50 amb un punt de diferència. El Mestre Internacional Nils-Gustaf Renman és primer al +65 amb també un punt d'aventatge. Triple empat al femení +50. 

El GM Karen Movsziszian continua líder a l'Europeu de veterans després d'imposar-se al GM rus Alexei Gavrilov en una setena ronda que fa que el jugador del Sant Andreu ho tingui tot de cara tot de cara. L'armeni segueix imbatut, havent cedit només dos empats en el total del campionat. El GM georgià Zurab Sturua el segueix a un punt de distància, juntament amb els GMs Eric Prie i Ralf Akesson, el MI Evgenij Kalegin i el Mestre FIDE Thorsteinn Thorsteinsson. 

Al +65, el MI Nils-Gustaf Renman segueix liderant el campionat amb també un punt de diferència respecte al seu perseguidor, el GM georgià Tamaz Giorgadze, número u del rànquing. Renman suma sis punts i mig i Giorgadze, cinc i mig. Amb cinc punts trobem un total de set jugadors que, a falta de dues rondes, intentaran fer-se amb un lloc al podi. El català més ben classificat és el MF del Terrassa Emili Simon, jugador que a hores d'ara suma quatre punts i mig i continua amb opcions a tot. 

Pel que al grup femení +50, trobem un triple empat al primer lloc entre les Grans Mestres Femenines Galina Strutinskaia i Elvira Berend; i la Mestra Internacional Femenina Nina Sirotkina. Totes tres tenen un punt de marge respecte a les jugadores que els trepitgen els talons. Les dues últimes rondes decidiran el podi en un final de torneig que es presenta apassionant. 

Cal destacar, arran dels malaurats esdeveniments succeïts a Barcelona el passat dijous 17 d'agost, el missatge que del president de la Federació Internacional d'Escacs, Kirsan Ilyumzhinov, va fer arribar a l'organització del campionat. A més, es va dur a terme un minut de silenci en memòria de les víctimes. 

Compartim el missatge que ens ha facilitat l'organització.

Dear chess friends and colleagues, 

I was shock with the news about the murderous attacks in the streets of Barcelona. The whole world strongly condemns these actions of barbarism and cruelty and stands united with the Spanish people in this moment of grief. 

I offer my sincere condolences to the people of Spain and pray for recovery of the injured. 

Best regards, 

Kirsan Ilyumzhinov

President of FIDE.

El Gran Mestre armeni es col·loca líder en solitari del grup +50 un cop passat l'equador del torneig. Al +65, el Mestre FIDE Emili Simón empata amb la GM Gaprindashvili. 

El GM Karen Movsziszian, actual jugador del Club d'Escacs Sant Andreu, és el líder en solitari del Campionat d'Europa de Veterans (grup +50) després de vèncer el GM Eric Prie en la cinquena ronda, sumant, a dia d'avui, quatre punts i mig. El MF islandès Thorsteinsson, rival de l'armeni en aquesta propera sisena ronda, el segueix a mig punt, mentre queun gran nombre de jugadors es troben amb tres punts i mig, entre els quals trobem el MF Alexandre Pablo, l'únic que li ha aconseguit esgarrapar mig punt a Movsziszian. 

Al grup +65, gran inici de torneig del català Emili Simon, qui, amb quatre punts, segueix imbatut al campionat, sumant tres victòries i dos empats. En la passada cinquena ronda, Simon va empatar amb la GM Nona Gaprindashvili, VI Campiona del Món (des del 1962 i fins el 1978) i única dona en assolir ser campiona del món absoluta i sènior. El torneig el lidera en solitari el Mestre Internacional suec Nils-Gustaf Renman amb quatre punts i mig, seguit per un grup de quatre jugadors amb quatre punts. 

I pel que fa al grup femení +50, les russes Galina Strutinskaia i Natalia Chireykina comparteixen el liderat amb quatre punts cadascuna. A mig punt d'elles trobem les Grans Mestres Femenines Elvira Berend, d'Holanda; i Nina Sirotkina, també de Rússia. 

Enllaços d'interès:

Aparellaments, grups i classificacions a Info64

Retransmissió a Chess24

Web oficial

Vídeo del torneig

 

El club barceloní segueix imbatut en la categoria passades dues rondes, de les quals n'ha empatat una i n'ha guanyat una altra. 

L'Escola d'Escacs de Barcelona és l'únic equip que representa Catalunya a la Divisió d'Honor de la Lliga Espanyola, competició que es disputa del 14 al 20 d'agost a Linares. L'objectiu del club presidit per Abel Segura és assegurar al més aviat millor la permanència, fita que estan assolint amb escreixos després de seguir imbatuts després de dues rondes celebrades. A la jornada inaugural, el club català va empatar amb el Club de Ajedrez Solvay, matx en què va ser clau la victòria de la Mestra Internacional Ana Matnadze al tauler femení. I a la segona ronda, un nou triomf de Matnadze sumat a la victòria del Gran Mestre Viktor Moskalenko van propiciar la victòria de l'Escola d'Escacs de Barcelona davant el Jaime Casas Monzón per 3 a 4. 

En tots dos enfrontaments han estat alineats els mateixos set jugadors: els GMs Baadur Jobava, Aleksandr Rakhmànov, Eltaj Safarli, Fernando Peralta, Marc Narciso i Viktor Moskalenko; i la MI Ana Matnadze. Aquesta tarda, a partir de les 17:00 h., s'enfronten al Gros Xake Taldea, club que encara no ha puntuat en cap dels dos enfrontaments que ha disputat. 

Enllaços d'interès:

Aparellaments, resultats i classificacions a Info64

Retransmissió a Chess24

ARBITRE
ALFONSO NOGUE, BEATRIZ
BATALLE MONTPART, CARLES
BELLO HERRERA, ENIO
BENITEZ DELGADO, JOSEP Mª
BLANCO ESCUDERO, JUAN
BOSCH PORTA, CRISTINA
BUSOM ISACH, CARLOS
CABALLERO MAYTIN, JESUS
CAMELL JANE, JOSEP Mª
CARRANZA FAURE, SALVADOR
CASTILLO GARCIA, PAU
CERVELLO TOST, ROGER
CHALMETA UGAS, JORDI
COLLS BOSCH, EMILI
COLLS GELABERTO, EMILI
CORRIGUELAS ARNILLAS, FREDERIC
DAIMIEL BESCOS, ELEUTERIO
DE LA RIVA AGUADO, OSCAR
EXPOSITO AVILA, GABINO
FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIGUEL
FOLK GUILSANZ, JORDI
GALLART ZAFRA, JAUME
GARCIA BOIX, RAUL
GATELL VALLDERRAMA, ERIC
GIMENEZ CAÑADAS, CARLOS
GOMEZ CORTES, DANIEL
GOTES PEREZ, JAUME
GRAU GARSABALL, JAUME
JORDAN GARCIA, JOSEP Mª
LAS HERAS MAESTRO, LUIS PEDRO
LEIRO GIRALT, DANIEL
LLADO VALERO, JORDI
LLANEZA VEGA, PATRICIA
LLERINS BONET, RICARD
MARGALEF KRIESTEN, JOAN
MARTIN DINARES, SONIA
MARTINEZ GUTIERREZ, BENAT
MASERAS ROZAS, GUMERSIND
MONTIEL BAEZA, ALEX
MORA ATMELLA, JOAN
MORALES MEDEL, RUBEN
MURATET CARMONA, ALEXANDRA
MURATET CASADEVALL, ELIAS
NAVARRO CARDENAS, JOSE ADRIAN
NAVARRO PEREZ, MANUEL
OTERO SALGAS, CARLES
PELLICER PI, JORDI
RAMOS VIZUETE, MIGUEL
REGINALDO HUIX, PERE
RIBERA PANE, JAUME
RIERA DANES, MANUEL
RODRIGUEZ FONT, ROGER
SALGADO ALLARIA, CARLOS
SALVADO OBRERO, IVAN
SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER
SOLA SENDRA, FRANCESC
SOLANI NUÑEZ, JOSHUA
SOLER MARTIN, ANTONI
SOLERA CASTELLANO, FRANCISCO JAVIER
TERRONES SANCHEZ, JOSEP
VALIOS BLANCO, XAVIER
VALLE MAYTIN, LUIS ENRIQUE
VEGA D'AURELIO, DAVIDE
VIDAL PALOU, JORDI
VIDAL ZAMORA, CRISTINA
VILALTA VIDAL, XAVIER
VIÑAS SERRA, ANTONI
VIVANCOS REGUERO, JOAN
ZAIATS, VLADIMIR

#

CLUB/PERSONA

CLUB

 
1 Vicenç Esplugas Esteve C.E. VALLS
2 Agustí Guasch Figuerola C.E. VALLS
3 Llàtzer Bru Rullo C.E. CERDANYOLA DEL VALLÈS
4 Aleix Pla Rofes C.E. HOSPITALET DE L'INFANT
5 Joaquin Bru Rullo C.E. L'AMPOLLA
6 Gerard Añó Pla C.E. PEÓ VUIT
7 Enric Regue Farran ESCACS REUS C.E.
8 Carles Grau Ferrer C.E. VILA-RODONA
9 Juan M. Recasens Font U.E. CAMBRILS
10 President C.E. Valls C.E. VALLS
11 President C.E. Masdenverge C.E. MASDENVERGE
12 President Escola Escacs Salou ESCOLA ESCACS SALOU B
13 President C.E. Capablanca C.E. CAPABLANCA
14 President Escacs Reus C.E. ESCACS REUS B C.E.
15 President UE Cambrils U.E. CAMBRILS B
16 President C.E. Vila-seca C.E. VILA-SECA B
17 President C.E. La Selva del Camp C.E. LA SELVA DEL CAMP B
18 President Reus Deportiu C.E. REUS DEPORTIU C.E.
19 President C.E. Peó Vuit C.E. PEÓ VUIT
20 President C.E. La Ràpita C.E. LA RÀPITA
21 President C.E. Torredembarra C.E. TORREDEMBARRA
22 President AE Sta Coloma de Queralt AE STA COLOMA DE QUERALT
23 Jordi Comas Andreu C.E. CAPABLANCA
24 Año Tafalla, Santiago  C.E. PEO VUIT
25 Jove Barbera, Josep Lluis C.E. MASDENVERGE
26 Villarroya Palatsi, Vicente C.E. RIU SENIA
27 Primer classificat Grup A Calbet  
28 Segon classificat Grup A Calbet  
29 Tercer classificat Grup A Calbet  
30 Primer classificat Grup B Calbet  
31 Segon classificat Grup B Calbet  
32 Tercer classificat Grup B Calbet  

Subcategories

Circuit Escacs Actius Memorial Albert Badosa

El divendres 13 de maig, la Federació va fer una nova sessió del programa de “Promoció dels escacs en municipis sense club”. En aquesta ocasió el municipi escollit va ser Vilanova del Camí. Aquest municipi de la comarca de l’Anoia ha tingut un creixement de població molt  important els darrers anys. A l’actualitat compta amb una població de 12.500 habitants.

L’activitat va comptar amb la participació de molts aficionats als escacs, especialment de més de quaranta nens i nenes alumnes de les escoles Marta Mata, Pompeu Fabra, i Joan Maragall.

També van participar joves jugadors del Club Ateneu Igualadí, població molt propera. En aquest sentit cal agrair la col·laboració d’aquest club, i especialment de la seva presidenta Blanca Torras.

Vam poder comptar amb la participació del jugador del Club d’escacs Sant Boi Bernat Martínez, el qual resideix en aquesta població i exerceix de monitor d’escacs en una escola de la població.

Però va ser especialment significativa la participació del GM Jordi Magem, el qual va estar jugant constantment amb els joves aficionats que van assistir.

Cal agrair la total predisposició a col·laborar de l’Ajuntament de la població, el qual ens va ubicar en un espai molt adequat, a l’espai exterior del Centre polivalent de Can Papasseit. També ens va ajudar molt la publicitat de l’esdeveniment que va fer l’Ajuntament i la seva inclusió dins del programa de la Marató de donació de sang, que tenia lloc a la localitat aquella mateixa tarda. En aquest sentit, agraïm especialment la col·laboració de la tècnica d’esports, Sra. Núria Fàbregas i del regidor d’esports, Sr. Toni Maturana, el qual va acostar-se per veure el desenvolupament de l’activitat.

En aquest apartat trobareu tota la informació referent als e-Sports:

  • Lliga Catalana eSports
  • Campionats en línia